top of page

AEC seminārs Jūrmalā 16-20.12.2000

Laikā no 2000.gada 16.oktobra līdz 20.oktobrim, Jūrmalā notika Eiropas Dzelzceļnieku asociācijas Latvijas sekcijas organizēts seminārs “Austrumeiropas dzelzceļu restrukturizācijas aspekti un problēmas”. Šim semināram finansiālo atbalstu sniedza Eiropas Komisija un tā mērķis bija ar restrukturizāciju saistīto problēmu apzināšanās , iespējamo variantu analīze un to novērtēšana.

Analizējot restrukturizācijas procesus Austrumeiropā, Baltijas valstīs un Vācijā, ar saviem referātiem uzstājās Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas un Igaunijas pilnvaroti pārstāvji.

Seminārā tika pieņemti un apstiprināti šādi priekšlikumi: - Ņemot vērā virkni problēmu dzelzceļu restrukturizācijas procesos, piedāvāt Eiropas dzelzceļnieku asociācijai turpināt tās dalībvalstu līmenī seminārus par šīm problēmām gan ekonomiskos, gan personāla psiholoģijas un vadības jautājumos, pieaicinot arī Rietumeiropas valstu speciālistus; - Izteikt pateicību Eiropas komisijai par finansiālu atbalstu semināra organizēšanā un personīgi L.Fabera kungam par aktīvu līdzdalību semināra darbā; - Ieteikt semināra dalībvalstu dzelzceļu administrācijām izvērtēt nepieciešamos restrukturizācijas soļus un pieņemt attiecīgos lēmumus, balstot tos uz skaidri definētiem gala mērķiem, nosakot jebkura nākamā soļa izpildes priekšnoteikumus gan no valsts, gan no dzelzceļa puses: - Dzelzceļu restrukturizāciju jāuztic speciālistiem, nepieļaujot politisku spiedienu lēmumu pieņemšanā, par katra lēmuma pamatojumu veicot ekonomisko analīzi, kas novērstu dzelzceļa īpašumu izsaimniekošanu; - Atzīt par vienu svarīgākajiem noteikumiem, dzelzceļa efektīvai darbībai vienādas konkurences nodrošināšanai starp dzelzceļa un autotransportu. - Ieteikt dzelzceļu vadībām un vietējām pašvaldībām slēgt savstarpējus līgumus, nosakot abu pušu tiesības, pienākumus un atbildību pasažieru pārvadājumu valsts pasūtījuma veikšanai.

Ziņojums akceptēts semināra noslēguma sēdē 2000.gada 19. oktobrī.


Comments


bottom of page