top of page

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības 
Inženiertehniskās apvienības 
NOLIKUMS 

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības

Inženiertehniskās apvienības

NOLIKUMS

 

Apstiprināts LDzB valdē 2024.gada 17.maijā

 

  1. Vispārīgie noteikumi

 

  1. ”Latvijas Dzelzceļnieku biedrības inženiertehniskā apvienība” (turpmāk - ITA) ir Latvijas Dzelzceļnieku biedrības (turpmāk - LDzB) sastāvdaļa.

  2. ITA mērķis ir veidot un nodrošināt organizatoriska, zinātniski-tehniska un ekonomiska rakstura priekšnoteikumus LDzB biedru radošā potenciāla attīstībai un realizēšanai, veicināt zinātniskas attīstības politikas veidošanu un īstenošanu dzelzceļa nozarē, tehniskās attīstības prognozēšanu, ideju un priekšlikumu novērtēšanu un ieviešanu nozares darbā.

  3. ITA uz brīvprātības un kopīgu interešu pamata apvieno zinātnes un inženiertehniskos darbiniekus, dzelzceļa un citus ITA darbībā ieinteresētus speciālistus, pasniedzējus, mācību iestāžu studentus, kas darbojas ar dzelzceļa nozari saistītu tehnoloģiju jomā.

  4. ITA simboliku reglamentē nolikums, ko apstiprina LDzB Valde. Oficiālos dokumentos ITA simbolika izmantojama tikai kopā ar LDzB emblēmu.

  5. ITA savā darbībā balstās uz šo nolikumu, LDzB statūtiem, likumu “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” un citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

2.  Darbības kompetence un darbības metodes

 

2.1.  LDzB ITA kompetence:

2.1.1.   Veidot apstākļus nozares zinātniskā un racionalizācijas darba novērtēšanai, inženieru kvalifikācijas un prestiža celšanai;

2.1.2.   Veicināt nozares inženieru profesionālās un ētiskās morāles izaugsmi, zinātnes un tehnikas progresu dzelzceļa transportā, dzelzceļa nozares tradīciju un vēstures saglabāšanu;

2.2.  LDzB ITA darbības metodes:

2.2.1.   LDzB biedru iesaistīšana zinātniski-tehniskās attīstības uzdevumu risināšanā dzelzceļa transportā, jaunās tehnikas paraugu, tehnoloģiju un materiālu izpētē, resursu taupīšanā, ražošanas procesu mehanizēšanā un automatizēšanā, apkārtējas vides aizsardzībā;

2.2.2.   Zinātniska, tehniska, sabiedriska un ekonomiska rakstura sadarbība ar Latvijas, citu valstu vai starptautiskām profesionālām organizācijām, sabiedriskām apvienībām un uzņēmumiem uz līgumu vai kopēju interešu pamata, iesaistoties to darbā kā biedriem vai dibinātājiem.

2.2.3. Priekšlikumu izstrāde nozares darba pilnveidošanai;

2.2.4.   Izgudrojumu un racionalizācijas priekšlikumu novērtēšana, rekomendāciju sagatavošana to patentēšanai;

2.2.5.   Projektu izstrādāšana dzelzceļa objektu būvei vai remontam;

2.2.6.   Dzelzceļa objektu projektu novērtēšana un ekspertīze, rekomendāciju izstrāde projektu realizācijai;

2.2.7.   Nozares speciālistu apmācību organizēšana;

2.2.8.   Konkursu organizēšana priekšlikumu izstrādei dažādu resursu ekonomiskai izmantošanai nozares darbā;

2.2.9.   Semināru, konferenču, loteriju, izstāžu, izsoļu organizēšana vai piedalīšanās tajās;

2.2.10. Ekspertu komisiju organizēšana specializētu darbību veikšanai;

2.2.11.  Radošo kolektīvu, interešu klubu vai cita veida darbības organizēšana, kas veicina dzelzceļa speciālistu apvienošanu, viņu sasniegumu propagandu sabiedrībā;

2.2.12. Nozares speciālistu profesionālās izaugsmes veicināšana;

2.2.13. Tulkošana, tehniskas un informatīvas literatūras, reklāmas materiālu sagatavošana un iespiešana un izplatīšana;

2.2.14. ITA simbolikas izgatavošana un izplatīšana;

2.2.15. Radošu komandējumu un tūrisma braucienu organizēšana;

2.2.16. Citas darbības, kas atbilst LDzB mērķiem un uzdevumiem.

3. LDzB ITA pārvalde

3.1. ITA pārvaldes institūcijas ir apvienības biedru sapulce un padome.

3.2. Biedri, kas apvienojušies ITA, no sava vidus apvienības sapulcē ievēlē apvienības priekšsēdētāju, viņa vietnieku un padomi, par ko ziņo LDzB valdei.

3.3. ITA sapulces:

3.3.1.Sapulces sasauc ITA darbības jautājumu apspriešanai. Sapulcēs var piedalīties jebkurš LDzB biedrs, kas ir ieinteresēts ITA darbības veicināšanā un atbalstīšanā;

3.3.2.ITA sapulču lēmumiem ir lemjošs raksturs tikai tajos gadījumos, kad tiek realizētas LDzB statūtos un šī nolikuma 3.2. punktā noteiktās tiesības. Šajos gadījumos sapulcē jāpiedalās vismaz 20 LDzB biedriem un tām jābūt protokolētām;

3.3.3. Visos citos gadījumos sapulcēm ir rekomendējošs raksturs ITA darbībā un to lēmumi tiek īstenoti tikai uz savstarpējas izpratnes un atbalsta principiem.

3.4. ITA Padome:

3.4.1. ITA lēmējinstitūcija ir padome. Padomi uz 2 gadiem ievēlē ITA sapulce;

3.4.2. ITA padomes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi gadā. Padomes sasaukšanas diena un tās darba kārtība jāpaziņo vismaz piecas dienas pirms padomes sēdes. Padomes sēdēm jābūt protokolētām;

3.4.3. Padomes lēmumi ir obligāti ITA darbībā, ja padomes sēdē ir piedalījušies vairāk par pusi no padomes locekļiem un lēmumi ir pieņemti ar klātesošo padomes locekļu balsu vairākumu. Ja balsu vairākuma nav, izšķirošā ir ITA priekšsēdētāja balss;

3.4.4. Par ITA padomes lēmumiem priekšsēdētājs informē LDzB valdi.

3.5.  ITA priekšsēdētājs:

3.5.1.   ITA kompetences ietvaros pārstāv ITA uzņēmumos un institūcijās;

3.5.2.   Paraksta finanšu un citus dokumentus, rīkojas ar ITA pārziņā esošo mantu un finanšu līdzekļiem saskaņā ar šo Nolikumu un atbilstoši Padomes lēmumiem;

3.5.3.   Slēdz līgumus, kā arī veic citas šajā Nolikumā paredzētas un ar ITA darbību saistītas darbības;

3.5.4.   ITA priekšsēdētāja prombūtnes laikā, viņu aizvieto vietnieks;

3.5.5.   ITA priekšsēdētājs par savu funkciju izpildi var saņemt atalgojumu, kura apmēru, ievērojot finanšu iespējas, nosaka LDzB priekšsēdētājs;

3.5.6.   3.5.2. un 3.5.3. punktos paredzētās darbības ITA priekšsēdētājs veic pamatojoties uz LDzB priekšsēdētāja izdotu pilnvaru.

3.6.  ITA priekšsēdētāja vietnieks:

3.6.1.   Aizvieto ITA priekšsēdētāju tā prombūtnes laikā, bez tiesībām veikt 3.5.2. un 3.5.3. punktos paredzētās darbības;

3.6.2.   Nodrošina sapulču un Padomes sēžu sasaukšanu, Koordinē ITA ikdienas darbību;

3.6.3.   Par visām ITA vārdā veiktajām darbībām informē ITA priekšsēdētāju;

3.6.4.   Izpilda citus ITA priekšsēdētāja uzdevumus;

3.6.5.   ITA priekšsēdētāja vietnieks par savu funkciju izpildi var saņemt atalgojumu, kura apmēru, ievērojot finanšu iespējas, nosaka LDzB priekšsēdētājs;

3.7.    ITA sekretārs:

3.7.1. Nodrošina sapulču un Padomes sēžu sasaukšanu, nepieciešamības gadījumos to protokolēšanu;

3.7.2.   Nodrošina nepieciešamo organizatorisko komunikāciju  ar citiem LDzB biedriem un ITA aktīvistiem;

3.7.2.   Nodrošina nepieciešamo saraksti ar uzņēmumiem un iestādēm;

3.7.3.   Izpilda citus ITA priekšsēdētāja uzdevumus;

3.7.4.   ITA sekretārs par savu funkciju izpildi var saņemt atalgojumu, kura apmēru, ievērojot finanšu iespējas, nosaka ITA priekšsēdētājs.

4. ITA finansiālās attiecības

4.1. Realizējot šajā nolikumā noteiktās kompetences ITA ir tiesīga veikt uzņēmējdarbību un citu saimniecisku darbību.

4.2.  ITA līdzekļus veido:

4.2.1.   Ienākumi, kas gūti no zinātniskās, saimnieciskās, finanšu un uzņēmējdarbības;

4.2.2.   Fizisko un juridisko personu brīvprātīgas iemaksas, ziedojumi, kā arī privātpersonu, organizāciju, uzņēmumu, u.tml. dāvinājumi;

4.2.3.   Līdzekļi, kas iegūti subsīdiju veidā no fondiem, organizācijām, uzņēmumiem un privātpersonām;

4.2.4.   Citi ar likumu atļauti ienākumi.

4.3.  ITA līdzekļi tiek izlietoti, tikai LDzB statūtos mērķu noteikto sasniegšanai un šajā nolikumā noteikto kompetenču realizācijai.

bottom of page