top of page

Valdes sēde 2012. gada 13. janvārī

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības

Valdes sēdes

PROTOKOLS NR.36


Rīgā 2012.gada 13.janvārī


Sēde notiek: LDzB telpās Dzirnavu ielā 147/3

Sēde sākās: 14.00

Sēdi atklāj un vada: valdes priekšsēdētājs J.Pētersons

Piedalās :

Valdes locekļi: J.Davidjuks, I.Eņģelis, Ē.Indriksons , M.Keruss, A.Kokina, I.Markova, J.Pētersons, N.Pildigovičs, L.Puškins, M.Riekstiņš, P.Svilāns, A.Voicehovičs, M.Damane, S.Galaveckis, A.Minčonoka, T.Altbergs, N.Balabka , S.Čigaks, B.Pavļenko, J.Vībe (20).

Nepiedalās valdes locekļi: N.Dmitrijevs, D.Bušs, E.Knūtiņa, Ā.Tuņķelis, Z.Lūciņa (5).

Uzaicinātās personas : A.Vihrjakova, J.Veilands, L.Streļča, J.Mukāns, D.Ozoliņa, V.Lapiņa, E.Geislers, J.Dārznieks.

Protokolē: L.Streļča

Darba kārtība:

1. LDzB biedru skaita izmaiņas

Ziņo - L.Streļča

2. Iepriekšējās valdes sēdes lēmumu

izpilde

Ziņo - L.Streļča

3. LDzB darba plāna projekts 2012.gadam

Ziņo - J.Pētersons

4. 2012.gada budžeta projekts

Ziņo - J.Pētersons

5. Par gatavošanos LDzB Kongresam

Ziņo – J.Pētersons

6. Latvijas Dzelzceļnieku biedrības misija

Ziņo – J.Pētersons.

7. LDzB nodaļas izveidošana

Ziņo – J.Pētersons

9. Dažādi

Darba kārtības 1.jautājumā:

Ziņojums par LDzB biedru skaita izmaiņām(M.Riekstiņš, J.Pētersons)

ZIŅO: L.Streļča

Saņemti 3 iesniegumi par uzņemšanu LDzB, t.sk. no nodaļām:

RVT nodaļas 1

ISC nodaļas 2

NOLĒMA:

1.1. Uzņemt LDzB 3 minētos jaunos biedrus sarakstā (biedru sk. 934)

Darba kārtības 2. jautājumā:

Iepriekšējās valdes sēdes lēmumu izpilde (P.Svilāns, Ē.Indriksons, I.Eņģelis, N.Pildigovičs, J.Pētersons)

ZIŅO: L.Streļča

Priekšlikumi par 2012.gada darba plānu tika iesniegti tikai daļēji.

Darba kārtības 3.jautājumā:

2012.gada darba plāna projekts (I.Eņģelis, M.Riekstiņš, P.Svilāns, N.Pildigovičs, J.Pētersons)

ZIŅO: J.Pētersons

NOLĒMA:

3.1. 2012.gada darba plāna projektu pieņemt par pamatu un virzīt uz kongresu apstiprināšanai.

3.2. Par darba plāna izmaiņām vai papildinājumiem zvanīt sekretārei līdz 1.februārim 2012.gada.

Darba kārtības 4.jautājumā:

2012.gada budžeta projekts ( M.Riekstiņš, A.Kokina, J.Pētersons)

ZIŅO: J.Pētersons

NOLĒMA:

4.1. 2012.gada budžeta projektu pieņemt par pamatu un virzīt uz kongresu apstiprināšanai.

Darba kārtības 5.jautājumā:Par gatavošanos LDzB Kongresam (A.Kokina, P.Svilāns, M.Riekstiņš, T.Altbergs, L.Puškins, I.Eņģelis,Ē.Indriksons, J.Pētersons)

ZIŅO: J.Pētersons

NOLĒMA:

5.1. LDzB Kongress notiks Rīgas Dzelzceļnieku skolā , Lāčplēša ielā - 98, 2012.gada 24.martā . Sākums plkst.11.00.

5.2. Nodaļām sagatavot delegātu sarakstus un iesniegt LDzB sekretārei līdz 2012.gada 1.martam.

Darba kārtības 6.jautājumā:

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības misija ( I.Eņģelis, M.Riekstiņš, A.Vihrjakova, J.Pētersons)

ZIŅO: J.Pētersons

NOLĒMA: Pieņemt ziņojuma priekšlikumus.

Darba kārtības 7.jautājumā:

LDzB nodaļas izveidošana ( M.Riekstiņš, A.Kokina, L.Puškins J.Pētersons)

ZIŅO: J.Pētersons

NOLĒMA:

7.1. Pieņemt zināšanai par jaunas LDzB biedru nodaļas izveidošanu.

Darba kārtības 9 punkts:

Atskaite par SIA „Gulbenes-Alūksnes bānīti”

(P.Svilāns, I.Eņģelis, A.Kokina, I.Markova, V.Lapiņa, M.Riekstiņš, J.Pētersons)

ZIŅO: T.Altbergs

Valdes loceklis T.Altbergs informēja par valsts nozīmes vēstures pieminekļa SIA „ Gulbenes-Alūksnes bānītis” darbības stāvokli , saglabāšanu un turpmāko attīstību. LDzB valde nolēma lūgt valsts akciju sabiedrību „Latvijas dzelzceļš” nodot Gulbenes šaursliežu dzelzceļa depo kompleksu SIA „Gulbenes-Alūksnes bānītis” ilgtermiņa bezmaksas lietošanā.

Valdē akceptēti priekšlikumi par Kongresā apbalvojamām personām :

LDzB gada cilvēks -Pēteris Svilāns

Ar Atzinības rakstu par aktīvu darbību apbalvot:

LDzB sporta svētku organizētājus: Artūru Biti un Āriju Tuņķeli

ITA inženieru dienu organizētājus: Sergeju Čigaku, Jevģēniju Pučinski un Nataļju Silu

Valdes sēde beidzās plkst.15.35

LDzB Valdes priekšsēdētājs J.Pētersons

Protokolēja L.Streļča

Comentarios


bottom of page