top of page

2017 - Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Valdes sēdes aktualitātes

27. oktobrī Rīgā notika Latvijas Dzelzceļnieku biedrības (LDzB) Valdes sēde, kurā tās dalībnieki tika iepazīstināti ar LDzB struktūru vadītāju ziņojumiem par 2017. gada darba rezultātiem un finanšu stāvokli, kā arī izskatīti vairāki citi jautājumi.

Biedrības Inženiertehniskās apvienības (LDzB ITA) priekšsēdētājs Sergejs ČIGAKS informēja klātesošos par sekmīgi aizvadīto Dzelzceļa inženieru dienu, kura šogad norisinājās Jelgavā. Tās tēma bija “Nakts dzelzceļa muzejā”, savukārt viens no lielākajiem pienesumiem – ideju ģenerēšana VAS Latvijas dzelzceļš dibinātajai “LDz Ideju bankai”. Idejas šobrīd analizē eksperti, un, iespējams, kāda no tām arī tiks ieviesta dzīvē, uzlabojot darbu efektivitāti koncernā.

Papildus tam LDzB ITA aizvadītajā periodā noorganizēja divus seminārus, kuros tika analizēti ar dzelzceļa infrastruktūru saistīti būvdarbu vadīšanas un uzraudzības jautājumi, kā arī iztirzāta uz dzelzceļa transportu attiecināmā savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju tēma

Šie jautājumi bija aktuāli tiem, kam jāatjauno vai jāiegūst attiecīgas jomas sertifikāts. Informāciju par biedrības Sertificēšanas centra (LDzB SC) darbību pārskata periodā sniedza centra kvalitātes vadītājs Zaiga LŪCIŅA. Viņa atzīmēja, ka līdz 1. oktobrim LDzB SC ir sertificējis 52 speciālistus, t.sk. 22 – elektronisko sakaru sistēmu un tīklu jomā, 11 – dzelzceļa kontakttīkla jomā, 3 – dzelzceļa signalizācijas sistēmu jomā, 16 – dzelzceļa sliežu ceļu un inženiertehnisko būvju jomā. Paralēli tam veikta 173 būvspeciālistu uzraudzība un 246 speciālistu novērtējums. Pēdējo skaitā lielākais (134) ir mašīnistu īpatsvars.

LDzB SC organizējis arī vairākus bezmaksas izglītojošus seminārus un nodarbības, kā arī sniedzis individuālas konsultācijas, psihofizioloģijas, stresa noturības un pašizziņas jomās.

Par iesaistīšanos Eiropas dzelzceļnieku asociācijas (AEC) organizētajās aktivitātēs klātesošos informēja LDzB AEC sekcijas priekšsēdētājs Jānis PĒTERSONS

Detalizētu informāciju par biedrības 2017. gada darba plāna izpildi Valdei sniedza LDzB Valdes priekšsēdētāja vietniece Antonija KOKINA. Viņa arī atzīmēja, ka gads tuvojas strauji savam noslēgumam un laiks ķerties pie Jaungada pasākuma organizēšanas, kas tradicionāli nodots biedrības Dāmu komitejas kompetencē.

Savukārt LDzB Valdes priekšsēdētājs Māris RIEKSTIŅŠ uzsvēra, ka līdz ar juridisko biedru skaita pieaugumu un biedrības redzeslokā nonākušo sfēru un jautājumu lielo dažādību, ļoti būtiski būs pienācīgi sagatavoties kārtējā LDzB kongresa organizēšanai. Ņemot vērā Valdes locekļu izteiktos priekšlikumus, tika nolemts aicināt 2018. gada kongresā ar ziņojumiem uzstāties VAS Latvijas dzelzceļš, Valsts Dzelzceļa administrācijas, AS Pasažieru vilciens un SIA Eiropas dzelzceļa līnijas atbildīgos darbiniekus.

bottom of page