top of page

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības statūti

1. BIEDRĪBAS NOSAUKUMS

1.1. Latvijas Dzelzceļnieku biedrība (tālāk tekstā - LDzB) ir sabiedriska organizācija, kas darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.

1.2. Organizācijas nosaukums latviešu valodā - "Latvijas Dzelzceļnieku biedrība", saīsināti: "LDzB"; nosaukums angļu valodā - "Society of Latvian Railwaymen"; krievu valodā - "Общество железнодорожников Латвии". Saīsinājumu "LDzB" angļu un krievu valodā nelieto.

1.3. Biedrības juridiskā adrese: Dzirnavu iela 147/3, Rīga, LV-1050, Latvijas Republika.

2. BIEDRĪBAS MISIJA UN MĒRĶI

2.1. Biedrības misija ir vienot visus Latvijas dzelzceļa nozares entuziastus un patriotus, veidot dzelzceļnieku kopības izjūtu, strādājot Latvijas labā, paaugstināt dzelzceļnieku profesijas prestižu, veicināt mūsdienīgas dzelzceļa nozares veidošanos, vienlaikus saglabājot un kopjot gadsimtu veidoto vēsturi un attīstot tradīcijas.

2.2. Biedrības mērķi:
2.2.1. kopt dzelzceļa transporta vēsturi un tradīcijas, veicināt dzelzceļa vēstures pieminekļu un industriālā mantojuma saglabāšanu;
2.2.2. pārstāvēt biedru profesionālās, tiesiskās un sociālās intereses;
2.2.3. pilnveidot speciālistu profesionālās zināšanas un prasmes;
2.2.4. aktivizēt starptautisko sadarbību ar citām dzelzceļa organizācijām;
2.2.5. rosināt jaunatnes interesi par dzelzceļu, radot iespēju līdzdarboties dzelzceļa nozares procesos;
2.2.6. nostiprināt valsts valodas lietošanu dzelzceļa transporta uzņēmumos un dzelzceļnieku savstarpējā saskarsmē;
2.2.7. līdzdarboties procesos, kas saistīti ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā, tādējādi sekmējot dzelzceļa nozares attīstību Latvijā;
2.2.8. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām.

3. BIEDRĪBAS DARBĪBAS TERMIŅŠ

3.1. Biedrībai ir juridiskas personas statuss kopš 1920.gada 25.augusta. Tas atjaunots 1991.gada 11.maijā.

3.2. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA

4.1. Par Biedrības biedru var būt Latvijā vai ārvalstī dzīvojoša 16 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona, kas ir ieinteresēta Biedrības darbībā, atzīst un ievēro tās Statūtus:
4.1.1. personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, var iestāties Biedrībā, iesniedzot vecāku vai aizbildņa rakstveida atļauju.

4.2. Par Biedrības kolektīvo biedru uz līguma pamata var būt Latvijā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona. Kolektīvajam biedram ir vienas balss tiesības, un tā intereses pārstāv pilnvarots pārstāvis.

4.3. Lēmumu par fiziskas un juridiskas personas uzņemšanu vai izslēgšanu pieņem Biedrības valde noteiktajā kārtībā.

4.4. Jaunam Biedrības biedra pretendentam, kurš nestrādā un nav strādājis dzelzceļa nozarē un ar to saistītos uzņēmumos vai nemācās dzelzceļa nozares mācību iestādē, iesniedzot pieteikumu, jāpievieno CV un divu Biedrības biedru ieteikums.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības, ja viņš:
4.5.1. nepilda savas saistības pret Biedrību, neievēro Statūtus vai ar savu darbību traucē Biedrības mērķa sasniegšanu;
4.5.2. nodarījis Biedrībai būtisku kaitējumu;
4.5.3. veicis krimināli sodāmu darbību;
4.5.4. vairāk nekā divus gadus nav maksājis biedra naudu.

4.6. Par biedra uzņemšanas vai izslēgšanas dienu uzskata dienu, kurā par to pieņemts Biedrības valdes lēmums. Pamatojoties uz Valdes lēmumu, biedram izsniedz biedra karti.

4.7. Ja biedra dalība biedrībā beidzas, Statūtos paredzētā un iemaksātā biedra nauda viņam netiek atmaksāta. Biedram jānodod biedra karte un viņam nav tiesību pretendēt uz Biedrības īpašumu vai censties atsavināt šo īpašumu, tā daļas un finanšu līdzekļus, kā arī turpmāk lietot Biedrības nosaukumu vai simboliku.

4.8. Atkārtoti iestāties Biedrībā var saskaņā ar vispārīgiem noteikumiem.

5. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, izteikt priekšlikumus, izteikt un aizstāvēt savu viedokli Biedrības pārvaldes institūcijās;
5.1.2. vēlēt un būt ievēlētiem Biedrības pārvaldes un kontroles institūcijās;
5.1.3. iepazīties ar Biedrības darbības rezultātiem un finanšu līdzekļu izlietojumu;
5.1.4. brīvi darboties citās sabiedriskās vai politiskās organizācijās;
5.1.5. izpildīt pasūtījumus saskaņā ar uzņēmuma vai citiem līgumiem, kas atbilst Biedrības interesēm;
5.1.6. lūgt Biedrībai jebkura rakstura palīdzību vai konsultācijas, ko tā var sniegt savas kompetences ietvaros un kas nav pretrunā Latvijas Republikas likumiem un Statūtiem;
5.1.7. saņemt no Biedrības savu radošo ideju vērtējumu, palīdzību un atbalstu to realizācijā;
5.1.8. iesniegt ziņojumus Biedrības rīkotiem semināriem, konferencēm, apspriedēm;
5.1.9. publicēties Biedrības izdevumos;
5.1.10. lietot Biedrības īpašumu saskaņā ar pieņemto kārtību;
5.1.11. brīvi izstāties no Biedrības, par to rakstveidā paziņojot Valdei.

5.2. Biedru pienākumi:
5.2.1. aktīvi piedalīties Biedrības darbībā, tās mērķu un uzdevumu īstenošanā;
5.2.2. ievērot Statūtus, pildīt Kongresa un Valdes lēmumus;
5.2.3. nepieļaut rīcību, kas aizskar Biedrības godu un prestižu sabiedrībā;
5.2.4. regulāri maksāt biedra naudu.

6. BIEDRĪBAS BIEDRU APBALVOŠANA

6.1. Biedrības biedri var tikt apbalvoti saskaņā ar Biedrības valdē apstiprinātu nolikumu “Par LDzB Vecbiedra statusa, Goda biedra statusa, goda nosaukuma "Izcils dzelzceļa inženieris”, goda nosaukuma “LDzB Gada cilvēks” un cita veida apbalvojumu piešķiršanu”.

7. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS

7.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē Biedrības valdē apstiprināts struktūrvienības nolikums.

8. BIEDRU SAPULCES SASAUKŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA

8.1. Biedru sapulces pienākumus pilda Pārstāvju sapulce (turpmāk – Kongress).
8.2. Kongresu sasauc ne retāk kā vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam, Biedrības valdes noteiktajā kārtībā.
8.3. Katram Biedrības biedram Kongresā ir viena balss.
8.4. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās ne mazāk kā 40% no izvirzītajiem delegātiem. Citos gadījumos Kongress var turpināt darbu bez lēmumu pieņemšanas. Attiecībā uz grozījumu izdarīšanu Statūtos Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā tiek pārstāvēta vairāk ka puse no biedriem.
8.5. Ja Kongresam nav tiesību pieņemt lēmumus saskaņā ar 8.4. punktu, Valde ne vēlāk kā pēc piecām nedēļām no jauna sasauc Kongresu ar tādu pašu darba kārtību. Sasauktais Kongress ir tiesīgs pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo delegātu skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja kongresā piedalās vismaz divi delegāti.
8.6. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Kongresa, Biedrības biedriem tiek izziņots par tā norises vietu un laiku.
8.7. Ārkārtas kongresu var sasaukt pēc Biedrības valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
8.8. Kongress ir atklāts, ja motivētu lēmumu par citādu Kongresa norises kārtību nepieņem tā delegāti. Kongresā lēmumus pieņem atklāti balsojot. Gadījumā, ja 5% klātesošo delegātu par atsevišķu jautājumu piedāvā aizklātu balsošanu, Kongresam par šo priekšlikumu ir jābalso. Visus jautājumus, izņemot grozījumu izdarīšanu Statūtos un jautājumu par Biedrības darbības beigšanu, izlemj ar klātesošo Biedrības biedru balsu vairākumu. Statūtu grozīšanai un lēmumu par Biedrības darbības beigšanu nepieciešamas 2/3 klātesošo delegātu balsu.

9. IZPILDINSTITŪCIJA

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 25 Valdes locekļiem.

9.2. Valdes locekli uz trim gadiem ievēlē Kongress.
9.2.1. Ja kāda pamatota iemesla dēļ Valdes loceklis nevar pildīt savus pienākumus (veselības stāvoklis, darba problēmas, u. t.t.), Valde ir tiesīga turpināt darbu nepilnā sastāvā līdz tuvākam Kongresam, kurā ir paredzētas Valdes vēlēšanas.

9.3. Kongress ievēl Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē Valdes darbu darba reglamentā noteiktajā kārtībā, saskaņā ar Kongresa lēmumiem, Biedrības statūtiem, atbilstoši Latvijas Republikas likumu un citu normatīvo aktu prasībām. Pirmajā Valdes sēdē no Valdes locekļu vidus ievēlē Valdes priekšsēdētāja vietnieku.

9.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Kongresa kompetencē.

9.5. Valdes sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties jebkurš Biedrības biedrs ar padomdevēja tiesībām.

9.6. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse Valdes locekļu. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi Valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.

9.7. Valdes priekšsēdētājs publiski pārstāv un pauž nostāju Biedrībai svarīgos jautājumos. Valdes priekšsēdētājs var pilnvarot Biedrības oficiālo viedokli paust valdes priekšsēdētāja vietniekam.

9.8. Biedrības Valdes priekšsēdētājs un Valdes priekšsēdētāja vietnieks pārstāv Biedrību katrs atsevišķi, pārējie Valdes locekļi – katrs kopā ar 4 Valdes locekļiem.

10. REVĪZIJAS INSTITŪCIJA

10.1. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības kontroli veic zvērināts revidents. Biedrības biedriem ir tiesības iepazīties ar gada pārskatu vai tā daļām-ieņēmumu un izdevumu pārskatu un ziedojumu un dāvinājumu pārskatu.

10.2. Zvērināta revidenta izvēli apstiprina Biedrības valde.

10.3. Kongress apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc zvērināta revidenta atzinuma saņemšanas.

11. BIEDRA NAUDA

11.1. Biedrības biedra naudas lielums fiziskām personām ir šāds: - iestāšanās maksa - EUR 1,00; - gada maksa - EUR 5,00.

11.2. Biedrības biedram, kurš ir dienas nodaļas students, bezdarbnieks (reģistrēts Nodarbinātības valsts dienestā) vai nestrādājošs pensionārs, iestāšanās maksa ir EUR 0.50, bet gada maksa - EUR 2.00.

11.3. 50% no iekasētās biedra naudas summas paliek nodaļas rīcībā.

11.4. Vecbiedri, Goda biedri un biedri, kuriem piešķirts goda nosaukums "Izcils dzelzceļa inženieris", ir atbrīvoti no biedra naudas maksāšanas.

11.5. Kolektīvā biedra, kura darbinieku skaits (fiziskas personas) Biedrībā ir mazāk par 100 biedriem, biedra naudas apmēru nosaka vienošanās , kas apstiprināta Valdē.

11.6. Kolektīvā biedra , kura darbinieku skaits (fiziskas personas) Biedrībā ir vairāk par 100 biedriem, biedra naudas apmērs ir 0,01% gadā no uzņēmuma iepriekšējo piecu gadu vidējā apgrozījuma.

12. BIEDRĪBAS DARBĪBAS BEIGŠANĀS

12.1. Biedrības darbība beidzas “Biedrību un nodibinājumu likumā” paredzētajos gadījumos un kārtībā.

12.2. Biedrību var reorganizēt ar Kongresa lēmumu "Biedrību un nodibinājumu likumā" noteiktajā kārtībā.

Statūti apstiprināti Biedrības Kongresā 2018.gada 10.martā.

bottom of page