top of page

Sertificēšanas maksa

Sertificētās personas pienākumi minēti Sertifikāta lietošanas noteikumos, kas atrodas ikviena Sertifikāta otrā pusē un, par tiem sertificētā persona parakstījusies saņemot minēto dokumentu.

1. Sertifikāts valsts reglamentētā sfērā tiek izsniegts uz neierobežotu laiku. Sertifikāts valsts nereglamentētā sfērā tiek izsniegts uz 5 gadiem.

2. Uz sertifikātu drīkst atsaukties tikai tā darbības laikā, atbilstoši norādītai jomai un nosacījumiem. Atsaucoties uz sertifikātu, jāmin tā darbības joma un sertifikāta numurs.

3. Izteikt pretenzijas par sertificēšanu var vienīgi saistībā ar piešķirto sertificēšanas jomu.

4. Sertificētā persona apņemas ievērot LDzB SC Ētikas kodeksu, neizplatīt nepamatotus vai maldinošus apgalvojumus par sertificēšanu tādā veidā, ka tiek diskreditēts sertificēšanas centrs.

5. Sertificētai personai patstāvīgi jāpilnveido sava profesionālā kvalifikācija atbilstoši normatīvo aktu, standartu un jaunāko tehnoloģiju prasībām.

6. Valsts reglamentētajās sfērās pārkāpuma konstatēšanas gadījumā Sertificēšanas centrs rīkojas atbilstoši MK noteikumos Nr.169. VI. daļā noteiktajam. Valsts nereglamentētajās sfērās pārkāpumu gadījumā Sertificēšanas centrs rīkojas atbilstoši Sertificēšanas shēmā valsts nereglamentētajām sfērām noteiktajam.

7. Būvspeciālists ar sertifikātu valsts reglamentātā jomā būvspeciālistu reģistrā (www.bis.gov.lv ) reizi gadā līdz katra gada 1.aprīlim ievada informāciju par patstāvīgo praksi, tālākizglītību un veic ikgadējo maksājumu uz LDzB Sertificēšanas centra kontu par sertifikāta uzraudzību un LVS standartu.

8. Būvspeciālists ar sertifikātu valsts nereglamentātā jomā mēnesi pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz Sertificēšanas centrā Iesniegumu par sertifikāta pagarināšanu, ziņas par patstāvīgo praksi, tālākizglītību un veic maksājumu uz LDzB Sertificēšanas centra kontu.

9. Būvspeciālistam ir pienākums sniegt sertificēšanas institūcijai tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama patstāvīgās prakses izvērtēšanai, ja saņemta sūdzība vai sertificēšanas institūcijas rīcībā nonākusi cita informācija par būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumiem.

Sertificēšanas pakalpojumu maksa sastāv no:

1. Maksas par sākotnējo kompetences novērtēšanu sertifikāta saņemšanai 150,00 euro apmērā;

2. Valsts reglamentētajā sfērā Patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas, kurā iekļauj:

a) Uzraudzības maksu, ko apstiprinājis Ministru kabinets (05.03.2019.MK noteikumi Nr.100);

b) Gada maksu 30,00 euro apmērā par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu.

3.Valsts nereglamentētās sfērās sertifikāta pagarināšana notiek reizi piecos gados un tās maksa noteikta 170.00 euro.

bottom of page