top of page

A.E.C. mērķi

No Eiropas Dzelzceļnieku asociācijas ( A.E.C.) Statūtiem : 

 

Asociācijas mērķis , sadarbojoties ar domubiedriem, ir izvirzīt sadraudzības, kultūras, sociālās un zinātnes iniciatīvas, lai veidotu eiropejisku gaisotni Eiropas dzelzceļa uzņēmumu dažāda līmeņa darbinieku un Eiropā esošu starptautisku dzelzceļa organizāciju (piemēram,UIC/CER) vidū. 

Asociācija ir neatkarīga no politiskām partijām, arodbiedrībām vai reliģiskajām organizācijām un kustībām. A.E.C. ir atzīta par starptautisku asociāciju ar 04.02.1985. Beļģijas Karalisko dekrētu. 

Eiropas Padome arī ir atzinusi A.E.C. par nevalstisku organizāciju un piešķīrusi tai konsultatīvas institūcijas statusu (06.04.1977. lēmums). 

Arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomikas un sociālā padome (ECOSOC) asociācijai , kā nevalstiskai organizācijai, piešķīrusi konsultatīvu statusu ar 2002.gada 22.jūlija lēmumu Nr.E/2002. 

A.E.C. mērķi un ideāli ir līdzīgi minētajām institūcijām saistībā ar to aktivitātēm. 

 

Lai sasniegtu savus mērķus , Asociācija Eiropas līmenī izmanto atbilstošus līdzekļus: 

- formālas vai neformālas starptautiskas dalībnieku sanāksmes; 

- sanāksmes , komisijas , seminārus vai mācību grupas par Eiropas struktūru un Eiropas dzelzceļu politiku; 

- izstādes un citus pasākumus darba rezultātu un veikto pētījumu, kā arī Asociācijas darba popularizēšanai;

 - dalību Eiropas Padomes darba grupās. Šim nolūkam Asociācijai ir pastāvīgs pārstāvis Eiropas Padomē; 

- dalību dzelzceļa darba grupās Apvienoto Nāciju Organizācijas ECOSOC Eiropas organizācijas (Ženēvā) ietvaros; 

- sadarbību ar citām Eiropas organizācijām un kustībām; 

- sadarbību ar Asociācijas dalībvalstu dzelzceļiem; 

- publikāciju, pētījumu, žurnālu u.c. sagatavošanu. 

 

 Eiropas Dzelzceļnieku asociācijas Latvijas sekcijas darbības mērķi un uzdevumi atbilst Asociācijas , Latvijas Dzelzceļnieku biedrības misijai un uzdevumiem , kā arī:

 - veidot Latvijas valsts un Latvijas dzelzceļa pozitīvu tēlu un atpazīstamību Eiropas valstu vidū; 

- organizēt kursus , mācības un seminārus , tajā skaitā arī starptautiskus par tēmām , kuras ir aktuālas valsts akciju sabiedrībai ā€˛Latvijas dzelzceļšā€¯ un Latvijas dzelzceļnieku saimei; 

- periodiski organizēt Latvijā Eiropas Dzelzceļnieku dienas un A.E.C. Administratīvās Padomes sēdes.

bottom of page