top of page

Darbības joma - novērtēšana
PPP novērtēšanas shēma

Apstiprināts ar SC izpilddirektora

2022.gada 11.jūlija

lēmumu Nr.5

 

 1. Psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības (PPP) novērtējumu veic Latvijas Nacionālajā Akreditācijas Birojā (LATAK) akreditēta personāla sertificēšanas institūcija – Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Sertificēšanas centrs, atbilstoši saņemtai akreditācijai valsts reglamentētajām profesijām.  

 2. Atbilstoši izmaiņām likumdošanā, shēma reizi gadā tiek aktualizēta, tā tiek saskaņota Konsultatīvajā padomē (KP).

 3. Novērtēšanas shēmas aktualizāciju var ierosināt SC personāls, KP vai citas ieinteresētās personas.

 4. Saskaņā ar MK 02.05.2006. noteikumiem Nr. 360 "Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem", tiek noteikta obligāta psihofizioloģiskā profesionālā piemērotības novērtēšana pieņemot darbā un, kad beidzies PPP novērtēšanas derīguma termiņš:

 • vilces līdzekļa vadītājiem (mašīnistiem),

 • vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgiem,

 • dzelzceļa stacijas dežurantiem,

 • vilcienu kustības vadības dispečeriem.

 1. Profesionālās prasības Pretendentiem noteiktas MK noteikumu Nr. 360 3.pielikumā Psihofizioloģiskie profesionālās piemērotības kritēriji:

 • Vilces ritošā sastāva vadītājam (mašīnistam) un vilces ritošā sastāva vadītāja (mašīnista) palīgam: gatavība ekstremālai darbībai (modrība); uzmanības apjoms; koncentrēšanās spējas; uzmanības pārslēgšanās ātrums; emocionālā noturība pret traucējošiem faktoriem; noturība stresa apstākļos; modrība intensīvas kustības apstākļos; diferencētas reaģēšanas spējas; nervu sistēmas stabilitāte un stabila darbspēju dinamika;

 • Dzelzceļa stacijas dežurantam: funkcionālā stāvokļa stabilitāte; koncentrēšanās spējas; uzmanības pārslēgšanās ātrums; uzmanības sadalīšana; iemaņu pārveidošanas spēja; noturība pret traucējošiem faktoriem; operatīvās domāšanas spējas; atmiņas noturība; motivācija darbam;

 • Vilcienu kustības vadības dispečeram: noturība stresa apstākļos; stabilas darba spējas, arī monotonos apstākļos; uzmanības pārslēgšanās ātrums; koncentrēšanās spējas; atmiņas noturība; lēmuma pieņemšanas ātrums.

 1. Psihofizioloģisko profesionālo piemērotības kritēriju novērtēšanas metodes un parametri, ko atbilstoši kritērijiem piemērojis SC, ir PPP novērtēšanas shēmas neatņemama sastāvdaļa ar ierobežotu pieejamību.  

 2. Pieteikumā vai Norīkojumā uz PPP novērtējumu tiek norādīta Pretendenta profesija, iemesls kādēļ nepieciešams novērtējums, datums, no kura Pretendents strādā šajā profesijā, ja tas ir zināms. Viens pretendents var saņemt Slēdzienu par PPP novērtējumu vairākām profesijām.

 3. Pretendenta psihofizioloģiskā profesionālā piemērotība tiek novērtēta ar testu palīdzību, kas ilgst 2-4 stundas. Pretendenta rezultāti tiek protokolēti. Atsevišķos gadījumos PPP novērtējuma procedūra var tikt sadalīta 2 daļās un noritēt 2 dienas.

 4. Pirms PPP novērtēšanas procedūras Pretendents tiek iepazīstināts ar novērtēšanas shēmu. Pretendenta paraksts uz Norīkojuma vai Pieteikuma veidlapas apliecina, ka viņš ir iepazinies, sapratis un piekritis noteiktajām PPPN prasībām, apzinās, ka alkohola vai narkotiku lietošana negatīvi ietekmē novērtēšanas gaitu un rezultātus, apsola ievērot SC Ētikas principus un neizplatīt nepamatotus vai maldinošus apgalvojumus par PPPN .

 5. Ja PPP novērtējuma rezultātā Pretendents guvis profesionāli nozīmīgās īpašībās rādītājus atbilstošus prasītajam līmenim, tad Pretendents iegūst 1. profesionālās piemērotības grupu un Slēdziens par PPP novērtējumu ir derīgs 6 (sešus) gadus.

 6. Ja PPP novērtējuma rezultātā, Pretendents guvis vienu neatbilstošu rādītāju profesionāli nozīmīgās īpašībās, tad Pretendentsts iegūst 2. profesionālās piemērotības grupu un Slēdziens par PPP novērtējumu ir derīgs 3 (trīs) gadus. Gadījumā, ja PPPN rezultātā Pretendents guvis vienu neatbilstošu rādītāju profesionāli nozīmīgās īpašībās un vismaz vēl divām profesionāli nozīmīgām  īpašībām rādītāji ir kritēriju riska zonā, Pretendents iegūst 2. Profesionālas piemērotības grupu, ar nosacījumu, ka Slēdziens par PPP novērtējumu ir derīgs 1 (vienu) gadu. Slēdziens tiek papildināts ar profesiju psihologa ieteikumiem.

 7. Ja PPP novērtējuma rezultātā, Pretendents guvis divus un vairāk neatbilstošus rādītājus profesionāli nozīmīgās īpašībās, tad Pretendents iegūst 3. profesionālās piemērotības grupu, kas nozīmē, ka Pretendentam nav ieteicama profesionālā darbība konkrētajā profesijā. Slēdziens par PPP novērtējumu tiek papildināts ar profesiju psihologa ieteikumiem. Atsevišķos gadījumos Pretendents var atkārtoti iziet testēšanu, bet ne ātrāk kā pēc mēneša.

 8. Ja Pretendents sasniedzis 60 gadus, tad Slēdziens par PPP novērtējumu derīgs īsāku laiku: 1. PPPN grupas pārstāvim derīgs 3(trīs) gadus; 2. PPPN grupas pārstāvim derīgs 1(vienu) gadu.

 9. Slēdzienam par PPP novērtējumu ir ierobežotas pieejamības statuss un to drīkst izmantot tikai tā persona, kurai tas izsniegts un darba devējs.

 10. Uzraudzība notiek vismaz reizi novērtējuma derīguma termiņa laikā, telefoniski, elektroniski vai rakstiskā veidā, iegūstot informāciju no darba devēja. Uzraudzība var tikt veikta arī pēc darba dēvēja pieprasījuma, ja tiek novērotas personas darba kvalitātes vai veselības pasliktināšanās pazīmes.

  1. Atkārtota novērtēšana jāveic, ja beidzies novērtējuma derīguma termiņš vai tiek plānots pārcelt darbinieku uz sarežģītāku darbu.

 11. Uz Slēdziena par PPP novērtējumu tiek norādīts: slēdziena Nr.; novērtēšanas datums; profesija, kurā veikta novērtēšana; PPP novērtēšanas shēmas pieņemšanas datums, MK noteikumi, uz kuru pamata veikta novērtēšana; Profesionāli nozīmīgo īpašību atbilstība/neatbilstība; iegūtā PPP novērtēšanas grupa; līdz kuram datumam derīgs novērtējums; psihologa ieteikumi, ja nepieciešami. Slēdzienu par PPP novērtējumu paraksta LDzB SC profesiju psihologs uz tā tiek likts LDzB Sertificēšanas centra zīmogs.

 12. Uz Slēdziena par PPP novērtējumu drīkst atsaukties tikai tā darbības laikā, atbilstoši norādītai jomai, amatam un nosacījumiem.

 13. Izteikt pretenzijas par PPP novērtējumu var vienīgi saistībā ar šīs procedūras neievērošanu.

 14. Slēdziens par PPP novērtējumu ir konfidenciāla informācija ar ierobežotu pielietojamību.  

 15. Novērtētai personai pastāvīgi jārūpējas par profesionāli svarīgo īpašību treniņu, atbilstoši psihologa ieteikumiem.

 

 

 

Saskaņots:           KP – 2022.gada  11.jūlijā

bottom of page