Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrsSertificēšana

 

LDzB SC Sertificējamās jomas, darbības sfēra

Iesniedzamie dokumenti

Pakalpojuma apmaksas kārtība

Metodiska palīdzība darbam ar datu ievadi BIS

Profesionālās kvalifikācijas prasības

Atbalstītās ikgadējās profesionālās pilnveides programmas

Sertificēšanas shēma

Apelāciju un sūdzību izskatīšanas kārtība

Saistošie likumi un MK noteikumi

LDzB Sertificēšanas centrā sertifikātu ieguvušās personas (saraksts)

 

 

SERTIFICĒJAMĀS JOMAS, DARBĪBAS SFĒRA
Nr.p.k.
Joma,specialitāte
Darbības sfēra
1.2.
Projektēšana

1.2.7.

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana
1.2.10.

Dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana
1.2.11.

Dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšana
1.2.12.

Dzelzceļa kontakttīklu projektēšana
1.3.
Būvdarbu vadīšana

1.3.9.

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana
1.3.12.

Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana
1.3.13.

Dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana
1.3.14.

Dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšana
1.4.
Būvuzraudzība

1.4.9.

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvuzraudzība
1.4.12.

Dzelzceļa sliežu ceļu būvuzraudzība
1.4.13.

Dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvuzraudzība
1.4.14.

Dzelzceļa kontakttīklu būvuzraudzība


Nereglamentētajā jomā saskaņā ar tirgus pieprasījumu tiek sertificēti šādi būvspeciālisti:
Nr.p.k.
Joma,specialitāte
Darbības sfēra
1.
Projektēšana
dzelzceļa staciju projektēšana
2.

dzelzceļa inženiertehnisko būvju (staciju inženierbūvju, dzelzceļa tiltu, dzelzceļa pārvadu, dzelzceļa caurteku) projektēšana
3.

tramvaja sliežu ceļu projektēšana
4.

radio sistēmu un tīklu projektēšana.
5.
Būvdarbu vadīšana
dzelzceļa inženiertehnisko būvju (staciju inženierbūvju, dzelzceļa tiltu, dzelzceļa pārvadu, dzelzceļa caurteku) būvdarbu vadīšana
6.

tramvaja sliežu ceļu būvdarbu vadīšana
7.

radio sistēmu un tīklu ierīkošanas darbu vadīšana un uzraudzība;
8.
Būvuzraugi
dzelzceļa inženiertehnisko būvju (staciju inženierbūvju, dzelzceļa tiltu, dzelzceļa pārvadu, dzelzceļa caurteku) būvuzraudzība
9.

tramvaja sliežu ceļu būvuzraudzība

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

Sertifikāta saņemšanai no jauna:
    1. iesniegumu (3. Pielikums MK noteikumiem Nr.610);
    2. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas;
    3. apliecinātu darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā, kuru izpildē persona piedalījusies (4. pielikums MK noteikumiem Nr.610);
    4. projektēšanas jomā pretendents iesniedz vismaz vienu savu projektu;
    5. dokumentu, kas apliecina maksu par sertificēšanas pakalpojumiem.

Sertifikāta uzraudzībai:
    1. 1. patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārskats (5. Pielikums MK noteikumiem Nr.610);
    2. izglītības dokumenta kopija (ja iegūta papildus izglītība sertifikāta termiņa derīguma laikā);
    3. tālākizglītības kursu apliecību vai sertifikātu kopijas par kursiem, kuros mācījies pēdējo trīs gadu laikā.

Veidlapa: Iesniegums par sertifikāta apturēšanu/ atjaunošanu/ anulēšanu.doc.


Dokumentu pieņemšanas/izsniegšanas laiks: 
Otrdienas, ceturtdienas 14.00-16.00
Dzirnavu ielā 147/3, LDzB Sertificēšanas centrā.

SERTIFICĒŠANAS un UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU APMAKSAS KĀRTĪBA

1. Sertificēšanas pakalpojumu cena reglamentētajā sfērā noteikta MK noteikumu Nr.610 punktā 50.1. un tā ir 150.00 euro.
2. Citi maksājumi reglamentētajās sfērās noteikti: Pielikumā Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.178

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p. k.
Pakalpojuma veids
Mērvienība
Cena bez PVN (euro)
PVN
(euro)
Cena ar PVN
(euro)
1.
Patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksa*
viena darbības sfēra vienai personai
34,00
0
34,00
2.
Sertifikāta darbības sfēru papildināšana*
viena darbības sfēra
157,00
0
157,00
3.
Profesionālās pilnveides pārbaudes organizēšana*
viena persona
63,00
0
63,00

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

3. Sertificēšanas pakalpojumu cena nereglamentētajās tirgus sfērās, saskaņā ar Konsultatīvās padomes lēmumu noteikta 170,00 euro + PVN, reizi piecos gados.
4. Būvspeciālista prakses datu ievade BIS būvniecības reģistrā, saskaņā ar Konsultatīvās padomes lēmumu noteikta 16.00 euro + PVN vienai jomai. 5. Sertificēšanas pakalpojumu apmaksu var veikt maksājot skaidrā naudā LDzB grāmatvedei vai ar bankas pārskaitījumu.
5. LDzB rekvizīti:
Latvijas dzelzceļnieku biedrība (LDzB)
Reģistrācijas nr.40008072064, Dzirnavu iela 147/3, Rīga, LV-1050
Konts: LV52HABA0551039644630 SWEDBANK
BIC/S.W.I.F.T.HABALV22
7. Sertificēšanas pakalpojumu apmaksa tiek iekasēta pirms pakalpojumu saņemšanas.
8. Veicot maksājumus, apmaksas dokumentos jābūt norādei par (personas vārds, uzvārds) sertificēšanu.
9. Pretendentam LDzB Sertificēšanas centrā iesniedzot Iesniegumu jāuzrāda apmaksu apliecinošu dokumentu.
10. Būvspeciālista uzraudzības gada maksa jāieskaita LDzB Sertificēšanas centra kontā līdz katra gada 1.aprīlim.
11. Sertifikāta atteikuma gadījumā, apmaksa netiek atgriezta.
12. Kandidāts ir tiesīgs novērst atteikumā norādītos iemeslus. Ja atteikuma iemesls ir nepietiekošs profesionālās kvalifikācijas dokumentārs apliecinājums, papildus iesniegtie dokumenti tiek pieņemti bez atkārtotas samaksas. Ja atteikuma iemesls, pēc profesionālās kompetences novērtēšanas sēdes, ir nepietiekošs profesionālās kompetences apjoms, atkārtota profesionālās kompetences apliecināšana ir maksas pakalpojums Sertificēšanas centra pakalpojumu Cenrādī noteiktajā apjomā.

METODISKA PALĪDZĪBA DARBAM AR DATU IEVADI BIS

Metodiskie norādījumi informācijas ievietošanai BIS (Būvniecības informatīvajā sistēmā)

1.Atver mājas lapu:www.bis.gov.lv;

2. Sākumlapas augšējā labajā stūrī poga – „Pieslēgties kontam”;

3. Uzspiežot uz šīs pogas, nonākam Latvija.lv, kur atzīmējam „Piekrītu autentifikācijas noteikumiem un manu datu (vārda, uzvārda, personas koda) nosūtīšanai elektronisko pakalpojumu sniedzējam”

4. Autorizējaties caur internetbanku vai ar elektronisko parakstu;

5. Augšējā labajā stūrī parādās poga ar jūsu vārdu un uzvārdu, spiediet uz tās;

6. Lapas vidū poga – „Labot kontaktinformāciju”. Virs tās varat atzīmēt, kuru kontaktinformāciju vēlaties publiskot;

7. Spiediet uz pogas „Labot kontaktinformāciju”. Norādīta Jūsu deklarētā dzīvesvietas adrese, to labot nav iespējams, bet var norādīt papildus adresi (korespondences), kā arī labot/norādīt tālruņa numuru un e-pasta adresi. BIS sistēma neļauj vairākām sertificētajām personām norādīt vienu un to pašu e-pastu. Tādēļ norādiet savu personīgo e-pastu, kuru vēlāk izmantosiet arī autorizētai piekļuvei BIS. Pēc informācijas ievadīšanas spiediet pogu „Saglabāt”;

8. Spiediet uz pogas „Patstāvīgās prakses dati”, pēc tam – „Pievienot”;

9. Atveras prakses ieraksta lapa vienam objektam;

10. Ierakstiet pieprasīto informāciju;

11. Sadaļā „Pamatinformācija” pieprasīts pievienot dokumentu, kas apliecina dalību projektā;

12. Pēc visas pieprasītās informācijas ievadīšanas apstipriniet ierakstu, spiežot uz pogas „Saglabāt”;

13. Veidojiet jaunu objekta ierakstu;

14. Lai pievienotu ziņas par tālākizglītību, spiediet uz pogas „Profesionālās pilnveides dati”;

15. Ierakstiet pieprasīto informāciju. Pievienojiet dokumentus, kas apliecina Jūsu dalību pasākumā, kā arī apmācībām veltīto laiku, un, ja ir, apmācību programmu. Pēc pieprasītās informācijas ievadīšanas apstipriniet ierakstu , spiežot pogu „Saglabāt”;

16. Būvspeciālists BIS būvspeciālistu reģistrā reizi gadā veic darbības, kas minētas MK noteikumu Nr.610. 31.1.-31.3.2.punktos. T.i. - ievada informāciju par iepriekšējā gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem; - ievada informāciju iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo praksi;


PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS:
Dokuments "Prasības dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvspeciālistiem"
Dokuments "Prasības dzelzceļa kontakttīklu būvspeciālistiem"
Dokuments "Prasības elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistiem"
Dokuments "Prasības sliežu ceļu un dzelzceļa inženiertehnisko būvju būvspeciālistiem"

IETEICAMĀS IKGADĒJĀS PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMU TĒMAS
Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistiem

 1. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvniecību un projektēšanu regulējošie normatīvie akti. (Vismaz vienu reizi trijos gados (16 stundas))

 1. Vismaz vienu reizi gadā (8 stundas kopumā) kāda no turpmāk minētajām tēmām:
 1. Ēku vājstrāvas sistēmas (elektroniskie sakari):
 • Ugunsdrošības signalizācijas un apziņošanas sistēmas (standarti, komponentes, projektēšana, instalācija, izpilddokumentācija)
 • Apsardzes signalizācijas sistēmas (standarti, komponentes, projektēšana, instalācija, izpilddokumentācija)
 • Videonovērošanas sistēmas (standarti, komponentes, projektēšana, instalācija, izpilddokumentācija)
 • Ēku elektroniskās atslēgas un piekļuves vadības sistēmas, to integrācija vienotā ēkas VST sistēmā (standarti, komponentes, projektēšana, instalācija, izpilddokumentācija)
 • Ēkas vājstrāvas sistēmu integrācija un centralizēta vadība (standarti, komponentes, projektēšana, instalācija, izpilddokumentācija)
 • Strukturētu kabeļtīklu (datortīklu) komponentes un sistēmas (standarti, komponentes, projektēšana, instalācija, izpilddokumentācija)
 • Iekšējie VST cita būvprojekta sastāvā  (projektēšanas uzdevums, tehniskie noteikumi, paskaidrojuma raksts, pielietojamie materiāli, maršrutu izvēle, stāvu plāni, u.c. temati, kas saistīti ar elektronisko sakaru sistēmuun tīklu attīstību, būvprojekta sastāvs un noformēšana, saskaņojumi)
 1. Ārējie elektronisko sakaru tīkli un sistēmas:
 • Vara kabeļu uzmavu montāžas tehnoloģijas
 • Optiskās šķiedras kabeļu uzmavu montāžas tehnoloģijas
 • Kabeļu skapju uzstādīšanas un montāžas tehnoloģijas
 • Kabeļu un kabeļu kanalizācijas būvtehnika, guldīšanas tehnoloģijas, cilvēku un tehnikas resursu plānošana
 • Ārējo elektronisko sakaru tīklu būvprojektu izstrāde (projektēšanas uzdevums, tehniskie noteikumi, paskaidrojuma raksts, maršruta izvēle, topogrāfiskie plāni, un attiecīgs programmnodrošinājums u.c., būvprojekta sastāvs un noformēšana, saskaņojumi)
 • Ārējo elektronisko sakaru tīklu izpilddokumentācijas sastāvs un izgatavošana
 • Elektronisko sakaru kabeļu u.c. inženierkomunikāciju atrašanās vietas  noteikšanas metodes
 • Elektronisko sakaru kabeļu bojājuma vietas  noteikšanas metodes
 1. Citas tēmas:
 • Darbu veikšanas projekta izstrāde, noformēšana un koriģēšana
 • Būvuzraudzības plāna izstrāde, noformēšana un koriģēšana
 • Būvprojekta izmaiņu veikšana, noformēšana un saskaņošana


IETEICAMĀS
PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMU TĒMAS

Dzelzceļa inženiertehnisko būvju (dzelzceļa sliežu),
dzelzceļa signalizācijas sistēmu,
dzelzceļa kontakttīklu būvspeciālistiem


 1. Dzelzceļa inženiertehnisko būvju būvniecību un projektēšanu regulējošie normatīvie akti. Dzelzceļa būvnoteikumi. (Vismaz vienu reizi trijos gados (8 stundas))

 1. Vismaz vienu reizi gadā (8 stundas kopumā) kāda no turpmāk minētajām tēmām:
 1. Drošība – uguns, signalizācijas un apziņošanas sistēmas, kravu pārvadājumu, vilcienu kustības organizācijas, darba organizācijas uz sliežu ceļiem, u.c. (standarti, komponentes, projektēšana, izpilddokumentācija) 
 2. Metodes un tehnoloģijas – sliežu ceļu montāžas, sakaru un „spēka” kabeļu uzstādīšanas un montāžas, guldīšanas, atrašanās vietu noteikšanas, bojājumu noteikšanas, u.c.tml.

C.    Zināšanu atjaunošana - Darbu veikšanas projekta sastādīšana, noformēšana un koriģēšana, būvuzraudzības plāna izstrāde, noformēšana, koriģēšana, būvprojekta izmaiņu veikšana, noformēšana, saskaņošana. Būvtehnikas, cilvēku un materiālu resursu plānošana. Būvniecības darbu veikšanas kartība uz publiskās lietošanas VAS "Latvijas dzelzceļš" sliežu ceļiem. VAS "Latvijas dzelzceļš" iekšējās instrukcijas (C-002)

SERTIFICĒŠANAS SHĒMA

Kandidātu sertificēšana (Sertificēšanas shēma)
Saturs
1.   Vispārīgi
2.   Norise un atbildība
2.1. Dokumentu iesniegšana
2.2. Profesionālās kvalifikācijas dokumentāla novērtēšana
2.3. Paziņojums par eksaminēšanas sēdi
2.4. Eksaminēšana
2.5. Eksāmena vērtēšanas kritēriji
2.6. Atkārtota eksaminēšana
2.7. Profesionālās rekomendācijas pieņemšana
2.8. Lēmuma par sertificētās personas statusa piešķiršanu

1.   Vispārīgi
Procedūrā aprakstīta sertificēšanas procesa organizēšanas kārtība, kurā novērtē, kandidāta atbilstību sertificēšanas shēmas prasībām, kuru rezultātā pieņem lēmumu par sertificēšanu.

2.   Norise un atbildība
Kandidātu sertificēšana notiek pēc pieprasījuma, bet ne biežāk kā reizi mēnesī. Sertificēšanas procedūra tiek dalīta vairākās daļās: dokumentu iesniegšana; iesniegto dokumentu profesionālās kvalifikācijas dokumentāla novērtēšana, ja nepieciešams, iesniegto dokumentu papildināšana; paziņojums par eksaminēšanas sēdi; eksaminēšana; profesionālās rekomendācijas pieņemšana; lēmuma par sertificētās personas statusa piešķiršanu; būvspeciālista sertifikāta reģistrācija Būvniecības informatīvajā sistēmā (BIS); sertificētās personas uzraudzība.

2.1.     Dokumentu iesniegšana
Kandidātam sertifikāta saņemšanai jāiesniedz SC noteiktas formas Iesniegums (MK not. Nr.610 Pielikums Nr.3), A1 vai A2 izglītību apliecinošs dokuments, apliecināts attiecīgu darbu saraksts (MK not. Nr.610Pielikums Nr.4), kuru izpildē persona piedalījusies, dokuments, kas apliecina maksu par sertificēšanas pakalpojumu.
Pieņemot dokumentus SC izpilddirektors vai cita atbildīgā persona pārbauda vai iesniegšanai sagatavotie dokumentu atbilst prasībām pēc satura un formas.
Prasībām atbilstošus dokumentus SC atbildīgā persona reģistrē Kandidātu reģistrācijas žurnālā piešķirot reģistrācijas numuru, kas turpmāk tiek fiksēts visos personas novērtēšanas dokumentos.
Papildus Kandidāta dati tiek ievadīti Sertificēšanas centra MS Access formātā izveidotā Datu bāzē SC_datu baze.

2.2.     Profesionālās kvalifikācijas dokumentāla novērtēšana
Sertifikāta saņemšanai.
Kandidāta dokumenti reizi mēnesī tiek iesniegti SC dokumentu ekspertam vai tā aizvietotājam kandidāta profesionālās kvalifikācijas dokumentālā apstiprinājuma izvērtēšanai.
Eksperts piecu darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas izvērtē kandidāta iesniegtos profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, savu vērtējumu ierakstot kandidāta dokumentu novērtēšanas veidlapā (S1). Nepieciešamības gadījumā eksperts pieprasa Kandidātam papildināt iesniegtos dokumentus 10 darba dienu laikā.
Iespējamais novērtējums: pielaist eksaminēšanai; nepielaist eksaminēšanai (norādot neatbilstību).
Eksperts atgriež dokumentus SC izpilddirektoram vai tā noteiktai atbildīgai personai.
Dokumentu eksperta pozitīvas atbildes gadījumā, SC izpilddirektors vai atbildīgā persona ievada BIS sistēmā datus par Kandidāta dokumentu iesniegšanu, izglītību un prasīto sertificējamo jomu. Kandidātu uzaicina uz eksāmena kārtošanu un rosina BIS sistēmā ievadīt savu praktisko pieredzi.

2.3.     Paziņojums par eksaminēšanas sēdi
SC eksaminētājiem un kandidātam par eksaminēšanas sēdes laiku tiek paziņots ne vēlāk kā vienu darba nedēļu iepriekš. SC izpilddirektors rakstot Lēmumu par eksāmena norisi (S9) norises laiku norāda un koriģē atkarībā no kandidātu skaita. Eksāmens notiek vienlaicīgi visiem kandidātiem, ja to skaits ir līdz 10, ja lielāks, tad kandidāti tiek sadalīti grupās. Parakstot šo lēmumu eksaminētāji apliecina, ka nav interešu konfliktā ar kandidātiem.

2.4.     Eksaminēšana
Uz eksaminēšanas sēdi eksaminētājam tiek sagatavotas Kandidātu eksaminēšanas veidlapas atkarībā no eksaminēšanas veida (S2 vai S2a), kandidātu iesniegtie dokumenti un profesionālās kvalifikācijas apliecinošo dokumentu novērtēšanas eksperta slēdziens.
Pirms testu vai eksāmena jautājumu saņemšanas Kandidāts uzrāda personu apliecinošu dokumentu un paraksta apliecinājumu (S10) par saistībām neizpaust konfidenciālus eksaminācijas materiālus, nelietot neatļautus palīglīdzekļus un apstiprina savu identitāti.
Testi vai eksāmena jautājumi tiek sagatavoti rakstveidā. Jautājumus sagatavo un aktualizē sertificēšanas grupas vadītājs vai viņa nozīmēts eksaminētājs. Katra lapa tiek apzīmogota (LDzB SC zīmogs). Eksāmena atbilžu lapā vai testa formā Kandidāts norāda savu vārdu, uzvārdu, sertificējamo jomu un eksaminēšanas sēdes datumu, darbu pabeidzot parakstās. Eksāmena atbilžu lapas vai testi ar sniegtajām atbildēm jāiesniedz sēdes vadītājam novērtēšanas organizēšanai. Kandidāta reģistrācijas numuru pēc eksāmena atbilžu lapā ieraksta SC sekretāre.
Rakstiskajā eksāmenā ir 8 jautājumi, vērtēšanā piedalās ne mazāk kā divi eksaminētāji, kuri sēdes laikā novērtē kandidāta sniegtās atbildes un savu vērtējumu fiksē eksaminēšanas veidlapā.
Viena eksaminētāja vērtējums pieļaujams tikai tajos gadījumos, kad ir apstiprināts jautājumu katalogs, pēc kura sagatavoti grupas vadītāja apstiprināti testu paraugi ar pareizo atbilžu variantiem.
Nepieciešamības gadījumā eksaminētāji uzdod Kandidātam papildus jautājumus atbilžu precizēšanai. Uzdotos papildus jautājumus, eksaminētāji fiksē novērtēšanas veidlapās.
Iespējamie novērtējumi rakstiskajā eksāmenā: 10 ballu sistēmā. 
Iespējamie novērtējumi testos: ieskaitīts/neieskaitīts.
Sēdes beigās tiek noformēts eksaminēšanas sēdes protokols (S11), kuru paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs.

2.5.     Eksāmena vērtēšanas kritēriji
Eksāmenā pildot testu, tas netiek ieskaitīts, ja Kandidāts nav pareizi atbildējis uz vairāk kā 5 jautājumiem.
Ja eksāmenam sagatavoti 8 jautājumi, tad eksaminētāji Profesionālās kompetences novērtēšanas veidlapā dod savu vērtējumu 10 ballu sistēmā katram atbildētajam jautājumam. Kandidāta profesionālās kompetences apjoms tiek uzskatīts par nepietiekošu sertifikāta saņemšanai, ja vērtējums uz kādu no jautājumiem ir zemāks par 6 ballēm. 

2.6.     Atkārtota eksaminēšana
Pirmo reizi nenokārtojot eksāmenu
Kandidāts, kas eksaminācijas sēdes laikā nav apliecinājis atbilstošu profesionālo zināšanu apjomu, pēc mēneša var atkārtoti pieteikties eksaminēšanai, uzrādot dokumentu par maksājuma veikšanu. Gadījumā, ja atkārtotā eksaminēšanā viņa profesionālo zināšanu apjoms vēlreiz tiek atzīts par nepietiekošu kandidāts drīkst atkārtoti iesniegt dokumentus sertifikāta saņemšanai pēc pusgada.
Ja trīs mēnešu laikā pēc dokumentu iesniegšanas Kandidāts nav varējis apliecināt savu profesionālo zināšanu apjomu, Iesniegums sertifikāta saņemšanai un pārējās procedūras veicamas atkārtoti.
Atkārtots eksāmens, ja nav pildīta prasība par profesionālo pilnveidi
Uz atkārtotu eksaminēšanu tiek uzaicināti speciālisti, kuri nav izpildījuši MK Nr.610 noteikumus 36.,37.

2.7.     Profesionālās rekomendācijas pieņemšana
Eksaminācijas komisija pēc eksāmena iesniedz dokumentus Grupas vadītājam. Grupas vadītājs 3 darba dienu laikā iepazīstas ar Kandidāta iesniegtajiem dokumentiem, dokumentu eksperta vērtējumu, ekspertu vērtējumu eksāmenā un aizpilda profesionālās rekomendācijas veidlapu (S3). Iespējamie vērtējumi: sertificēt vai nesertificēt.

2.8.     Lēmuma par sertificētās personas statusa piešķiršanu
Grupas vadītājs pēc profesionālās rekomendācijas veikšanas nodod visu Kandidāta dokumentu mapi SC izpilddirektoram Lēmuma pieņemšanai. 3 darba dienu laikā SC izpilddirektors apstiprina grupas vadītāja pozitīvo lēmumu (S4) piešķirot Kandidātam sertificētās personas statusu.
SC atbildīgā persona atzīmē Kandidātu reģistrācijas žurnālā ziņas par eksāmena nokārtošanu un BIS sistēmā ievada informāciju par sertifikāta piešķiršanu, pievieno eksāmena protokolu, sagatavo BIS lēmumu elektroniskā paraksta pievienošanai.
LDzB SC izpilddirektore pārbauda ievadīto informāciju un paraksta to ar savu elektronisko parakstu. Papildus tiek izprintēts BIS Lēmums par sertifikāta saņemšanu, SC_datu bāzē ievada ziņas par eksāmena nokārtošanu, piešķirto sertifikāta Nr. un izdrukā Kandidātam sertifikātu, kuru paraksta LDzB SC izpilddirektore un atbildīgais grupas vadītājs.  
Negatīva vērtējuma gadījumā SC izpilddirektors uzaicina Kandidātu atkārtoti kārtot eksāmenu pēc viena mēneša.
Ja Kandidāts arī atkārtoti nenokārto eksāmenu, tad SC izpilddirektors 5 darba dienu laikā raksta vēstuli Kandidātam, kurā paziņo par šo faktu, iesaka apmeklēt tālākizglītības kursus, vai, ja tādu nav, apgūt savai profesionālajai darbībai nepieciešamās zināšanas pie sava darbu vadītāja un atkārtoti iesniegt dokumentus ne ātrāk kā pēc 6 mēnešiem.


APELĀCIJU UN SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Pretenziju, sūdzību vai apelāciju iesniedzējs ar iesniegumu par lietas būtību griežas LDzB SC. Tās tiek reģistrētas sūdzību/apelāciju žurnālā un nodotas SC izpilddirektoram lēmuma pieņemšanai. SC izpilddirektors nosaka tālākās rīcības un nozīmē sūdzībā neiesaistītu darbinieku sūdzības/apelācijas izskatīšanai un atbildes sagatavošanai. Žurnālā tiek reģistrēti visi ar sūdzības/apelāciju izskatīšanu saistītie dati. Ja pretenzija/apelācija saistīta ar sertificētā speciālista darbību/novērtēšanu tad: SC izpilddirektors ziņo par sūdzības/apelācijas saturu atbilstošās nozares grupas vadītājam, telefoniski informē un pieprasa paskaidrojumu no apsūdzētā speciālista, sasauc atbilstošās nozares speciālistu sanāksmi, lai tā iepazītos ar sūdzību/apelāciju un apsūdzētās personas paskaidrojumu un pieņemtu lēmumu. Attiecībā pret apsūdzēto sertificēto speciālistu var tikt pieņemti lēmumi: brīdinājums, sertifikāta darbības apturēšana uz izmeklēšanas laiku ne ilgāk kā vienu mēnesi, sertifikāta anulēšana. Sertifikātu darbības apturēšana, anulēšana un atjaunošanas kārtība noteikta MK noteikumu Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” VII nodaļā. Sertificēšanas shēmas noteikumu punktos 20., 21., 22.,23. aprakstīts kādos gadījumos var veikt šādas darbības. Pēc lēmuma pieņemšanas SC izpilddirektors rakstiski paziņo pretenziju vai sūdzības iesniedzējam un apsūdzētajam speciālistam par pieņemto lēmumu. Ja pieņemtais lēmums ir „sertifikāta anulēšana”, tad SC izpilddirektors mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas, ja nav iesniegta apelācija no vienas vai otras puses, ziņo EM sertificēto speciālistu reģistram par sertifikāta anulēšanu.
Ja pretenzijas sniedzējs vai apsūdzētais nav apmierināts ar SC sniegto atbildi, viņš var griezties pie: - LDzB priekšsēdētāja, ja sūdzība saistīta ar Sertificēšanas centra vadītāja nepieņemamu rīcību vai bezdarbību. - Konsultatīvajā padomē (KP), ja sūdzība saistīta ar noteiktajām profesionālās kvalifikācijas vai kompetences prasībām sertificētajiem speciālistiem, vai SC darbības politikas vai personāla rīcību. LDzB priekšsēdētājs, KP izskata pretenzijas un sniedz atbildi divu nedēļu laikā pretenzijas sniedzējam, ja nav nepieciešama papildus pasākumu veikšana un analīze. Ja pretenzijas izskatīšanai ir nepieciešama papildus pasākumu veikšana un analīze, atbilde tiek sniegta mēneša laikā. Atbildi paraksta SC izpilddirektors.
Ja kāda no pusēm nav apmierināta ar KP vai LDzB priekšsēdētāja lēmumu, tā rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanā noteikto kārtību.
Informācija par pretenziju un sūdzību izskatīšanas rezultātiem tiek iesniegta KP sanāksmēs un kalpo kā pamats korektīvo vai preventīvo pasākumu veikšanai.

SAISTOŠIE LIKUMI UN MK NOTEIKUMI

Būvniecības likums 01.10.2014

Noteikumi "Ministru kabineta Noteikumi Nr.610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi."

Ministru kabineta noteikumi Nr.178, 07.04.2015. Pielikums