Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrsSertificēšana

 

Sertificējamās jomas

Darba grupas

Sertificēšanas sistēmas apraksts

Iesniedzamie dokumenti

Profesionālās kvalifikācijas prasības

Pakalpojuma apmaksas kārtība

LDzB Sertificēšanas centrā sertifikātu ieguvušās personas (saraksts)

 

 

SERTIFICĒJAMĀS JOMAS

Nr.p.k.

Objekts

Sertificējamā joma

Reglamen -  tējums

1.

Telekomunikāciju sistēmas un tīkli

projektēšana

valsts 2.2.8.

2.

Telekomunikāciju sistēmas un tīkli

būvdarbu vadīšana 

valsts 2.4.9.

3.

dzelzceļa sliežu ceļi

projektēšana

valsts 2.2.12.

4.

dzelzceļa sliežu ceļi

būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība

valsts 2.4.13.

5.

telekomunikāciju sistēmas un tīkli

būvekspertīze

tirgus

6.

dzelzceļa stacijas

projektēšana

tirgus

7.

tramvaja sliežu ceļi

projektēšana

tirgus

8.

tramvaja sliežu ceļi

būvdarbu vadīšana

tirgus

9.

tramvaja sliežu ceļi

būvuzraudzība

tirgus

10.

dzelzceļa inženiertehniskās būves

projektēšana

tirgus

11.

dzelzceļa inženiertehniskās būves

būvdarbu vadīšana

tirgus

12.

dzelzceļa inženiertehniskās būves

būvuzraudzība

tirgus

13.

dzelzceļa inženiertehniskās būves

būvekspertīze

tirgus

14.

dzelzceļa kontakttīkli

projektēšana

tirgus

15.

dzelzceļa kontakttīkli

būvdarbu vadīšana

tirgus

16.

dzelzceļa kontakttīkli

būvuzraudzība

tirgus

17.

dzelzceļa kontakttīkli

būvekspertīze

tirgus

18.

dzelzceļa signalizācijas sistēmu

projektēšana

tirgus

19.

dzelzceļa signalizācijas sistēmu

būvdarbu vadīšana

tirgus

20.

dzelzceļa signalizācijas sistēmu

būvuzraudzība

tirgus

21.

dzelzceļa signalizācijas sistēmu

būvekspertīze

tirgus

22.

dzelzceļa staciju projekta dokumentācijas

būvekspertīze

tirgus

23.

sliežu ceļi

būvekspertīze

tirgus

24.

Radio sistēmu un tīklu ierīkošanas darbi

vadīšana un uzraudzība

tirgus

25.

Radio sistēmu un tīklu

projektēšana

tirgus

 

DARBA GRUPAS

LDzB Sertificēšanas centra Sertificēšanas grupu vadītāju, dokumentu ekspertu un eksaminētāju

REĢISTRS

 

Inženiertehnisko būvju būvspeciālistu sertificēšanas grupa

Vadītājs: Stepans Venediktovs

Vadītāja vietnieks: Anatolijs Artemjevs

Dokumentu eksperts: Dainis Zvaners

Dokumentu eksperta vietnieks: Jānis Lupiks

Ivans Lemešonoks, Vladimirs Junovičs, Anatolijs Gromovs, Aivars Naglis, Jānis Cerbulis,Anatolijs Kuibarovs

 

Dzelzceļa kontakttīklu sistēmu būvspeciālistu sertificēšanas grupa

Vadītājs: Juris Pabērzs

Dokumentu eksperts:Ilona Dauča

Eksaminētāji: Viktors Kabanovs, Aleksandrs Vlasenko

 

Dzelzceļa signalizācijas sistēmu un tīklu būvspeciālistu sertificēšanas grupa

Vadītājs: Boriss Perniķis

Vadītāja vietnieks: Mihails Katajevs

Dokumentu eksperts: Josifs Karasinskis

Dokumentu eksperta vietnieks: Aleksejs Bobeško

Eksaminētāji: Viktors Jegorovs, Vasilijs Vinokurovs, Olga Medvedeva, Nataļja Jegorova

 

Telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvspeciālistu sertificēšanas grupa

Vadītājs: Ādolfs Jākobsons

Vadītāja vietnieks: Ilmārs Muuls

Dokumentu eksperts: Juris Andersons

Dokumentu eksperta vietnieks: Pēteris Čaurs

Eksaminētāji: Valdis Ālers, Edmunds Spektors, Jānis Zemnieks, Aivars Ķiploks

 

 

SERTIFICĒŠANAS SISTĒMAS APRAKSTS

    Sertificēšanas sistēma sastāv no dokumentētām procedūrām.
   Pretendents ierodoties Sertificēšanas centrā iepazīstas ar Sertificēšanas shēmas noteikumiem un Profesionālās kvalifikācijas prasībām. Ar savu parakstu. Pretendents apliecina, ka viņš ir iepazinies ar Sertificēšanas shēmas noteikumiem un Profesionālās kvalifikācijas prasībām, apņemas tās ievērot un pildīt.
   Atbilstoši Sertificēšanas centra apstiprinātajām prasībām sertifikāta saņemšanai Pretendents aizpildīšanai saņem vai elektroniski aizpilda nepieciešamās veidlapas.
    Pretendents sagatavo nepieciešamos dokumentus, kas dokumentāli apliecina viņa kvalifikāciju, darba stāžu un profesionālās prasmes, saskaņā ar noteiktajām prasībām un iesniedz vai nosūta elektroniski Sertificēšanas centram (zaiga.lucina@ldz.lv).

    Iesniedzot dokumentus Pretendents apliecina, ka ir apmaksāti sertificēšanas pakalpojumi Sertificēšanas centra noteiktajā apmērā un kārtībā.
   Sertificēšanas centrs pirms pieteikuma pieņemšanas pārbauda vai iesniegto dokumentu forma un saturs atbilst prasībām. Pretendents, kura pieteikums tiek reģistrēts, iegūst Kandidāta uz sertifikātu statusu, kuru apliecina reģistrācijas numurs.

    Kandidāta atbilstības novērtēšanas procedūra ir sadalīta vairākos posmos:
   1. Profesionālās kvalifikācijas dokumentāla novērtēšana;
   2. Profesionālās kompetences novērtēšana eksaminēšanas sēdē rakstiski vai mutvārdos Kandidātam noteikto prasību apjomā.

    Pēc novērtēšanas procedūras notiek lēmuma par sertificēšanu pieņemšanas procedūra pamatojoties uz novērtēšanas procesā iegūto informāciju. Arī šī procedūra ir sadalīta divos līmeņos:
   1. Sertificēšanas grupu vadītāju profesionālās rekomendācijas pieņemšana
   2. Sertificēšanas centra vadītāja lēmuma par sertificēšanu pieņemšana.

    Gadījumos, kad pieņemtais lēmums kādu no pusēm neapmierina, to var pārsūdzēt Sertificēšanas centra apstiprinātajā apelācijas kārtībā.
   Sertificēšanas centrs tehniski sagatavo sertifikātu, kuru paraksta Sertificēšanas centra izpilddirektors un attiecīgās sertificēšanas grupas vadītājs, tas tiek zīmogots ar LDzB Sertificēšanas centra zīmogu.

Saņemot sertifikātu tiek izdarīts ieraksts reģistrācijas žurnālā un sertifikāta īpašnieks parakstās par sertifikāta saņemšanu. Valsts reglamentēto jomu speciālistiem, par sertifikāta reģistrēšanu valsts būvniecības reģistrā, jāsamaksā valsts noteiktā nodeva MK noteikumos Nr.383 “Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu” noteiktajā apjomā.

    Sertifikāts var tikt apturēts, anulēts vai pagarināts saskaņā ar Sertificēšanas centra Noteikumiem par sertifikātu piešķiršanu, izmantošanu, derīguma termiņa pagarināšanu, apturēšanu un anulēšanu šo procedūru noteiktajā kārtībā.

    Tiek veikta sertificētā speciālista uzraudzība, kuras rezultāti tiek fiksēti Centra noteiktā kārtībā. Uzraudzība var tikt veikta:
   1. Sertificēšanas centra veiktā uzraudzība (darba devēja aptauja, sūdzības) ;
   2. ar valsts, nozares atbildīgo institūciju starpniecību;
   3. darba devēju un klientu atsauksmju iesniegšana pagarinot sertifikāta derīguma termiņu.

    Visu sertificēšanā iesaistīto pušu interešu ievērošanu nodrošina Sertificēšanas centra Personāla Sertificēšanas Padome, kurā tās deleģējušas savu pārstāvi. Padome darbojas saskaņā ar savu Nolikumu.
   Profesionālās kvalifikācijas un profesionālās kompetences prasības Sertificēšanas centra personālam un Kandidātiem sertifikāta saņemšanai saskaņo Sertificēšanas shēmas Komiteja, kurā darbojas Centra sertificēšanas jomu un objektu vadošie speciālisti, valsts institūciju pārstāvji, kuri ir ieinteresēti nodrošināt kvalitatīvu un drošu darbu sertificējamajā jomā, kas lielā mērā atkarīgs no sertificēto speciālistu profesionālās kvalifikācijas un kompetences. Komiteja darbojas saskaņā ar savu Nolikumu.

Noteikumi "Par būvprakses sertifikātu piešķiršanu, izmantošanu, derīguma termiņa pagarināšanu apturēšanu un anulēšanu."


Profesionālās kvalifikācijas prasības:
Dokuments "Prasības dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvspeciālistiem"
Dokuments "Prasības dzelzceļa kontakttīklu būvspeciālistiem"
Dokuments "Prasības telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvspeciālistiem"
Dokuments "Prasības sliežu ceļu un dzelzceļa inženiertehnisko būvju būvspeciālistiem" Dokuments "Prasības radio sistēmu un tīklu ierīkošanas speciālistiem"

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

Sertifikāta saņemšanai:
    1. Pieteikums (veidlapa nr. 1)
    2. Darbu saraksts, kuru izpildē kandidāts piedalījies (veidlapa nr. 11)
    3. Izglītības dokumenta kopija

Sertifikāta pagarināšanai:
    1. Iesniegums (veidlapa nr.10)
    2. Darbu saraksts, kuru izpildē sertificēta persona piedalījusies sertifikāta termiņa derīguma laikā ( veidlapa nr. 12)
    3. LDzB Sertificēšanas centrā sertificētā būvspeciālista darba kvalitātes novērtējums ( veidlapa nr.16)
    4. Klientu atsauksmes
    5. Izglītības dokumenta(u) kopija
    6. Tālākizglītības kursu apliecību vai sertifikātu kopijas par kursiem, kuros esat mācījies sertifikāta termiņa derīguma laikā.

SERTIFICĒŠANAS PAKALPOJUMU APMAKSAS KĀRTĪBA

1. Sertificēšanas pakalpojumu cena tiek noteikta pamatojoties uz komercdarbības principiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.
2. Sertificēšanas pakalpojumu cenrādi apstiprina LDzB Valdes priekšsēdētājs pamatojoties uz Sertificēšanas centra izpilddirektora izmaksu aprēķinu tāmi

 

3. Sertificēšanas pakalpojumu cena var tikt mainīta pamatojot nepieciešamību.
4. Sertificēšanas pakalpojumu apmaksu var veikt maksājot skaidrā naudā LDzB grāmatvedei vai ar bankas pārskaitījumu.
5. LDzB rekvizīti:
      Latvijas dzelzceļnieku biedrība (LDzB)
      Reģistrācijas nr.40008072064, Dzirnavu iela 147/3, Rīga, LV-1050.
      Konts LV13HABA0551035538546,
      Swedbank, BIC/S.W.I.F.T HABALV22.
6. Sertificēšanas pakalpojumu apmaksa tiek iekasēta pirms pakalpojumu saņemšanas.
7. Veicot maksājumus, apmaksas dokumentos jābūt norādei par (personas vārds, uzvārds) sertificēšanu.
8. Pretendentam LDzB Sertificēšanas centrā iesniedzot Pieteikumu jāuzrāda apmaksu apliecinošu dokumentu.
9. Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana ir pilns sertificēšanas pakalpojums un tā cena ir proporcionāla pirmreizējā pakalpojuma cenai.
10. Sertifikāta atteikuma gadījumā, apmaksa netiek atgriezta.
11. Kandidāts ir tiesīgs novērst atteikumā norādītos iemeslus. Ja atteikuma iemesls ir nepietiekošs profesionālās kvalifikācijas dokumentārs apliecinājums, papildus iesniegtie dokumenti tiek pieņemti bez atkārtotas samaksas. Ja atteikuma iemesls, pēc profesionālās kompetences novērtēšanas sēdes, ir nepietiekošs profesionālās kompetences apjoms, atkārtota profesionālās kompetences apliecināšana ir maksas pakalpojums Sertificēšanas centra pakalpojumu Cenrādī noteiktajā apjomā.
12. Saņemot sertifikātu valsts reglamentētajā jomā, sertificētai personai jāuzrāda Valsts kasei apmaksātu valsts nodevas par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu reģistru apmaksu apliecinošu dokumentu.
13. Valsts kases bankas rekvizīti:
      Valsts kase, Konta Nr.: LV84TREL1060000929000,
      Reģ.nr.: 90000050138, Kods: TRELLV22