Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrsSertificēšana

 

LDzB SC Sertificējamās jomas, darbības sfēra

Iesniedzamie dokumenti

Pakalpojuma apmaksas kārtība

Metodiska palīdzība darbam ar datu ievadi BIS

Profesionālās kvalifikācijas prasības

Atbalstītās ikgadējās profesionālās pilnveides programmas

Darba grupas

Sertificēšanas shēma

Apelāciju un sūdzību izskatīšanas kārtība

LDzB Sertificēšanas centrā sertifikātu ieguvušās personas (saraksts)

 

 

SERTIFICĒJAMĀS JOMAS, DARBĪBAS SFĒRA
Nr.p.k.
Joma,specialitāte
Darbības sfēra
1.2.
Projektēšana

1.2.7.

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana
1.2.10.

Dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana
1.2.11.

Dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšana
1.2.12.

Dzelzceļa kontakttīklu projektēšana
1.3.
Būvdarbu vadīšana

1.3.9.

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana
1.3.12.

Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana
1.3.13.

Dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana
1.3.14.

Dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšana
1.4.
Būvuzraudzība

1.4.9.

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvuzraudzība
1.4.12.

Dzelzceļa sliežu ceļu būvuzraudzība
1.4.13.

Dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvuzraudzība
1.4.14.

Dzelzceļa kontakttīklu būvuzraudzība


Nereglamentētajā jomā saskaņā ar tirgus pieprasījumu tiek sertificēti šādi būvspeciālisti:
Nr.p.k.
Joma,specialitāte
Darbības sfēra
1.
Projektēšana
dzelzceļa staciju projektēšana
2.

dzelzceļa inženiertehnisko būvju (staciju inženierbūvju, dzelzceļa tiltu, dzelzceļa pārvadu, dzelzceļa caurteku) projektēšana
3.

tramvaja sliežu ceļu projektēšana
4.

radio sistēmu un tīklu projektēšana.
5.
Būvdarbu vadīšana
dzelzceļa inženiertehnisko būvju (staciju inženierbūvju, dzelzceļa tiltu, dzelzceļa pārvadu, dzelzceļa caurteku) būvdarbu vadīšana
6.

tramvaja sliežu ceļu būvdarbu vadīšana
7.

radio sistēmu un tīklu ierīkošanas darbu vadīšana un uzraudzība;
8.
Būvuzraugi
dzelzceļa inženiertehnisko būvju (staciju inženierbūvju, dzelzceļa tiltu, dzelzceļa pārvadu, dzelzceļa caurteku) būvuzraudzība
9.

tramvaja sliežu ceļu būvuzraudzība

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

Sertifikāta saņemšanai no jauna:
    1. iesniegumu (3. Pielikums MK noteikumiem Nr.610);
    2. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas;
    3. apliecinātu darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā, kuru izpildē persona piedalījusies (4. pielikums MK noteikumiem Nr.610);
    4. projektēšanas jomā pretendents iesniedz vismaz vienu savu projektu;
    5. dokumentu, kas apliecina maksas par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu.

Sertifikāta pārreģistrācijai/uzraudzībai:
    1. 1. patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārskats (5. Pielikums MK noteikumiem Nr.610);
    2. izglītības dokumenta kopija (ja iegūta papildus izglītība sertifikāta termiņa derīguma laikā);
    3. tālākizglītības kursu apliecību vai sertifikātu kopijas par kursiem, kuros mācījies pēdējo trīs gadu laikā.


Noteikumi "Ministru kabineta Noteikumi Nr.610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi."

SERTIFICĒŠANAS un UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU APMAKSAS KĀRTĪBA

1. Sertificēšanas pakalpojumu cena reglamentētajā sfērā noteikta MK noteikumu Nr.610 punktā 50.1. un tā ir 150.00 euro.
2. Citi maksājumi reglamentētajās sfērās noteikti: Pielikumā Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.178

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p. k.
Pakalpojuma veids
Mērvienība
Cena bez PVN (euro)
PVN
(euro)
Cena ar PVN
(euro)
1.
Patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksa*
viena darbības sfēra vienai personai
34,00
0
34,00
2.
Sertifikāta darbības sfēru papildināšana*
viena darbības sfēra
157,00
0
157,00
3.
Profesionālās pilnveides pārbaudes organizēšana*
viena persona
63,00
0
63,00

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

3. Sertificēšanas pakalpojumu cena nereglamentētajās tirgus sfērās, saskaņā ar Konsultatīvās padomes lēmumu noteikta 170,00 euro + PVN.
4. Sertificēšanas pakalpojumu apmaksu var veikt maksājot skaidrā naudā LDzB grāmatvedei vai ar bankas pārskaitījumu.
5. LDzB rekvizīti:
Latvijas dzelzceļnieku biedrība (LDzB)
Reģistrācijas nr.40008072064, Dzirnavu iela 147/3, Rīga, LV-1050
6. Konts: LV52HABA0551039644630 SWEDBANK BIC/S.W.I.F.T.HABALV22
7. Sertificēšanas pakalpojumu apmaksa tiek iekasēta pirms pakalpojumu saņemšanas.
8. Veicot maksājumus, apmaksas dokumentos jābūt norādei par (personas vārds, uzvārds) sertificēšanu.
9. Pretendentam LDzB Sertificēšanas centrā iesniedzot Iesniegumu jāuzrāda apmaksu apliecinošu dokumentu
10. Būvspeciālista uzraudzības gada maksa jāieskaita LDzB Sertificēšanas centra kontā līdz katra gada 1.martam.
11. Sertifikāta atteikuma gadījumā, apmaksa netiek atgriezta.
12. Kandidāts ir tiesīgs novērst atteikumā norādītos iemeslus. Ja atteikuma iemesls ir nepietiekošs profesionālās kvalifikācijas dokumentārs apliecinājums, papildus iesniegtie dokumenti tiek pieņemti bez atkārtotas samaksas. Ja atteikuma iemesls, pēc profesionālās kompetences novērtēšanas sēdes, ir nepietiekošs profesionālās kompetences apjoms, atkārtota profesionālās kompetences apliecināšana ir maksas pakalpojums Sertificēšanas centra pakalpojumu Cenrādī noteiktajā apjomā.

METODISKA PALĪDZĪBA DARBAM AR DATU IEVADI BIS

1.Atver mājas lapu:www.bis.gov.lv;

2. Sākumlapas augšējā labajā stūrī poga – „Pieslēgties kontam”;

3. Uzspiežot uz šīs pogas, nonākam Latvija.lv, kur atzīmējam „Piekrītu autentifikācijas noteikumiem un manu datu (vārda, uzvārda, personas koda) nosūtīšanai elektronisko pakalpojumu sniedzējam”

3. Uzspiežot uz šīs pogas, nonākam Latvija.lv, kur atzīmējam „Piekrītu autentifikācijas noteikumiem un manu datu (vārda, uzvārda, personas koda) nosūtīšanai elektronisko pakalpojumu sniedzējam”

4. Autorizējaties caur internetbanku vai ar elektronisko parakstu;

5. Augšējā labajā stūrī parādās poga ar jūsu vārdu un uzvārdu, spiediet uz tās;

6. Lapas vidū poga – „Labot kontaktinformāciju”. Virs tās varat atzīmēt, kuru kontaktinformāciju vēlaties publiskot;

7. Spiediet uz pogas „Labot kontaktinformāciju”. Norādīta Jūsu deklarētā dzīvesvietas adrese, to labot nav iespējams, bet var norādīt papildus adresi (korespondences), kā arī labot/norādīt tālruņa numuru un e-pasta adresi. BIS sistēma neļauj vairākām sertificētajām personām norādīt vienu un to pašu e-pastu. Tādēļ norādiet savu personīgo e-pastu, kuru vēlāk izmantosiet arī autorizētai piekļuvei BIS. Pēc informācijas ievadīšanas spiediet pogu „Saglabāt”;

8. Spiediet uz pogas „Patstāvīgās prakses dati”, pēc tam – „Pievienot”;

9. Atveras prakses ieraksta lapa vienam objektam;

10. Ierakstiet pieprasīto informāciju;

11. Sadaļā „Pamatinformācija” pieprasīts pievienot dokumentu, kas apliecina dalību projektā;

12. Pēc visas pieprasītās informācijas ievadīšanas apstipriniet ierakstu, spiežot uz pogas „Saglabāt”;

13. Veidojiet jaunu objekta ierakstu;

14. Lai pievienotu ziņas par tālākizglītību, spiediet uz pogas „Profesionālās pilnveides dati”;

15. Ierakstiet pieprasīto informāciju. Pievienojiet dokumentus, kas apliecina Jūsu dalību pasākumā, kā arī apmācībām veltīto laiku, un, ja ir, apmācību programmu. Pēc pieprasītās informācijas ievadīšanas apstipriniet ierakstu , spiežot pogu „Saglabāt”;

16. Būvspeciālists BIS būvspeciālistu reģistrā reizi gadā veic darbības, kas minētas MK noteikumu Nr.610. 31.1.-31.3.2.punktos. T.i. - ievada informāciju par iepriekšējā gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem; - ievada informāciju iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo praksi;


PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS:
Dokuments "Prasības dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvspeciālistiem"
Dokuments "Prasības dzelzceļa kontakttīklu būvspeciālistiem"
Dokuments "Prasības elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistiem"
Dokuments "Prasības sliežu ceļu un dzelzceļa inženiertehnisko būvju būvspeciālistiem"

ATBALSTĪTĀS IKGADĒJĀS PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS

 

DARBA GRUPAS

LDzB Sertificēšanas centra Sertificēšanas grupu vadītāju, dokumentu ekspertu un eksaminētāju

REĢISTRS

 

1.Dzelzceļa Inženiertehnisko būvju būvspeciālistu sertificēšanas grupa

Vadītājs: Stepans Venediktovs

Vadītāja vietnieks: Anatolijs Artemjevs

Dokumentu eksperts: Dainis Zvaners

Dokumentu eksperta vietnieks: Jānis Lupiks

Eksaminētāji:Ivans Lemešonoks, Anatolijs Artemjevs, Anatolijs Gromovs, Aivars Naglis, Cerbulis Jānis (tramvaji), Anatolijs Kuibarovs

 

2.Dzelzceļa kontakttīklu sistēmu būvspeciālistu sertificēšanas grupa

Vadītājs: Vasīlijs Vinokurovs

Dokumentu eksperts:Oļegs Andrejevskis

Eksaminētāji: Viktors Kabanovs, Aleksandrs Vlasenko

 

3.Dzelzceļa signalizācijas sistēmu un tīklu būvspeciālistu sertificēšanas grupa

Vadītājs: Mihails Katajevs

Dokumentu eksperts: Josifs Karasinskis

Dokumentu eksperta vietnieks: Aleksejs Bobeško

Eksaminētāji: Viktors Jegorovs, Olga Medvedeva, Nataļja Jegorova, Ludmila Naudžuna

 

4.Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistu sertificēšanas grupa sadarbībā ar Latvijas telekomunikāciju asociāciju

Vadītājs: Edmunds Spektors

Vadītāja vietnieks: Ilmārs Muuls

Dokumentu eksperts: Juris Andersons

Dokumentu eksperta vietnieks: Pēteris Čaurs

Eksaminētāji: Valdis Ālers, Jānis Grīnvalds, Jānis Zemnieks, Aivars Ķiploks

 

 

SERTIFICĒŠANAS SHĒMA

 SERTIFICĒŠANAS SHĒMA
Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumiem

1.    Akreditētas personāla sertificēšanas institūcijas statusu piešķir Latvijas Nacionālais Akreditācijas Birojs (LATAK). Atbilstoši saņemtai akreditācijai Sertificēšanas centrs veic speciālistu sertifikāciju valsts reglamentētajās jomās un/vai nereglamentētajās jomās saskaņā ar tirgus prasībām, par kurām Ekonomikas Ministrija ir noslēgusi deleģēšanas līgumu.
2.    Atbilstoši izmaiņām likumdošanā, šie noteikumi tiek aktualizēti reizi gadā, un tiek apstiprināti Konsultatīvajā padomē (KP).
3.    Sertificēšanas shēmas aktualizāciju var ierosināt SC personāls, KP vai citas ieinteresētās personas.
4.    Sertificēšanas shēma tiek publicēta LDzB SC mājas lapā www.ldzb.lv, parakstot iesniegumu būvspeciālista sertifikāta saņemšanai, Kandidāts vienlaicīgi apliecina, ka ir iepazinies, sapratis un piekritis Sertificēšanas shēmā noteiktajām prasībām.
5.    Saskaņā ar 07.10.2014. MK noteikumiem Nr.610. "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi", (turpmāk MK noteikumi Nr.610.), valsts reglamentētajās jomās tiek sertificēti šādi būvspeciālisti:

Nr.p.k.
Joma,specialitāte
Darbības sfēra
1.2.
Projektēšana

1.2.7.

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana
1.2.10.

Dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana
1.2.11.

Dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšana
1.2.12.

Dzelzceļa kontakttīklu projektēšana
1.3.
Būvdarbu vadīšana

1.3.9.

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana
1.3.12.

Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana
1.3.13.

Dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana
1.3.14.

Dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšana
1.4.
Būvuzraudzība

1.4.9.

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvuzraudzība
1.4.12.

Dzelzceļa sliežu ceļu būvuzraudzība
1.4.13.

Dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvuzraudzība
1.4.14.

Dzelzceļa kontakttīklu būvuzraudzība6.         Nereglamentētajā jomā saskaņā ar tirgus pieprasījumu tiek sertificēti šādi būvspeciālisti:
Nr.p.k.
Joma,specialitāte
Darbības sfēra
1.
Projektēšana
dzelzceļa staciju projektēšana
2.

dzelzceļa inženiertehnisko būvju (staciju inženierbūvju, dzelzceļa tiltu, dzelzceļa pārvadu, dzelzceļa caurteku) projektēšana
3.

tramvaja sliežu ceļu projektēšana
4.

radio sistēmu un tīklu projektēšana.
5.
Būvdarbu vadīšana
dzelzceļa inženiertehnisko būvju (staciju inženierbūvju, dzelzceļa tiltu, dzelzceļa pārvadu, dzelzceļa caurteku) būvdarbu vadīšana
6.

tramvaja sliežu ceļu būvdarbu vadīšana
7.

radio sistēmu un tīklu ierīkošanas darbu vadīšana un uzraudzība;
8.
Būvuzraugi
dzelzceļa inženiertehnisko būvju (staciju inženierbūvju, dzelzceļa tiltu, dzelzceļa pārvadu, dzelzceļa caurteku) būvuzraudzība
9.

tramvaja sliežu ceļu būvuzraudzība

7.       Profesionālās prasības Kandidātiem noteiktas dokumentā Profesionālās kvalifikācijas prasības, kas ir sertificēšanas shēmas neatņemama sastāvdaļa.
8.           Lēmumā par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu tiek ietverta informācija, kas norādīta MK noteikumu Nr.610. 23.1.-23.8.punktos. Viens kandidāts var saņemt sertifikātus vairākās jomās.
9.           Būvspeciālists var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu, ja viņš/viņa atbilst MK noteikumu Nr.610. III. daļā minētajiem nosacījumiem.
10.        Lai pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu personai Sertificēšanas centrā jāiesniedz MK noteikumu Nr.610. IV. daļā 12.1.-12.5. minētie dokumenti.
11.        Lai atkārtoti (pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas) pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu personai Sertificēšanas centrā jāiesniedz MK noteikumu Nr.610. IV. daļā 15.1-15.5. minētie dokumenti.
12.        Personas, kas pretendē uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu, atkārtotu tā iegūšanu vai MK noteikumu Nr.610 38.2. apakšpunktā minēto atkārtoto kompetences novērtēšanu, tās kompetences novērtēšana ietver MK noteikumu Nr.610 IV. daļā 16.1-16.1.3. punktos minēto novērtēšanu.
13.        Sertificēšanas centra izveidotā ekspertu komisijas sastāvā ir eksperti, kuri atbilst MK noteikumu Nr.610 IV.daļā 18. punktā minētajiem nosacījumiem.
14.        Pēc dokumentu saņemšanas Sertificēšanas centrs veic MK noteikumu Nr.610 IV. daļas 19.-21. punktos norādītās darbības.
15.        Kandidāta profesionālā kompetence tiek novērtēta eksaminēšanas sēdē. Visās jomās, izņemot Dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšana eksāmens notiek testa veidā (30 jautājumi, pareizas/nepareizas atbildes). Dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšanas jomā kandidāts rakstveidā atbild uz 8 jautājumiem.
15.1. Eksāmenam noritot testa veidā, kur dotas pareizas/nepareizas atbildes uz 30 jautājumiem, pieļaujamas piecas nepareizas atbildes. Ja nepareizo atbilžu skaits ir lielāks, tad, tiek atzīts, ka Kandidāta profesionālās kompetences apjoms nav pietiekošs sertifikāta saņemšanai un būvprakses veikšanai.
15.2. Rakstveidā atbildot uz 8 jautājumiem katrs jautājums tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Kandidāta profesionālās kompetences apjoms tiek uzskatīts par nepietiekošu sertifikāta saņemšanai, ja vērtējums uz kādu no jautājumiem ir zemāks par 6 ballēm. 
16.        Ja pretendents nav nokārtojis kompetences pārbaudi, tad SC pieņem lēmumu par kompetences novērtēšanas termiņa pagarināšanu, ne garāku par 3 mēnešiem, un informē pretendentu par atkārtotu iespēju nokārtot pārbaudi, norādot pārbaudes norises vietu un laiku.
17.        Ja pretendents atkārtoti nav nokārtojis kompetences pārbaudi, SC pieņem lēmumu par personas neatbilstību, paziņojot to pretendentam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.
18.        Sertificēšanas centrs lēmumu par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt būvspeciālista sertifikātu pieņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iesniegto dokumentu reģistrācijas, izņemot gadījumus, kad SC pieprasījis precizēt iesniegtos dokumentus un paziņo to pretendentam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.
19.        Sertifikāta lietošanas noteikumus kandidāts paraksta un saņem pēc eksāmena nokārtošanas. Atsauce uz tiem ir obligāta katram būvspeciālistam. 
20.        Pēc pretendenta kompetences pārbaudes, pozitīvas atbildes gadījumā, valsts reglamentēto jomu sertifikātus Sertificēšanas centrs reģistrē Būvniecības informatīvajā sistēmā (BIS).
21.        BIS tiek ievadīts lēmums par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu atbilstoši MK noteikumos Nr. 610. V. nodaļā minētai kārtībai.
22.        Sertifikātus, kurus Sertificēšanas centrs piešķir nereglamentētajā jomā, reģistrē Sertificēšanas centra būvprakses sertifikātu reģistrā.
23.        23. Būvprakses lēmumu/sertifikātu, pamatojoties uz atbilstošo jomu speciālistu atzinumiem, paraksta Sertificēšanas centra izpilddirektors un sertificējamās jomas sertificēšanas grupas vadītājs. Uz sertifikāta tiek likts LDzB Sertificēšanas centra zīmogs. Uz sertifikāta atrodas MK noteikumu Nr.610 23.punktā minētā informācija.
24.        Uz lēmumu/sertifikātu drīkst atsaukties tikai tā darbības laikā, atbilstoši norādītai jomai un nosacījumiem. Atsaucoties uz lēmumu/sertifikātu, jāmin tā darbības joma un sertifikāta numurs.
25.        Izteikt pretenzijas par sertificēšanu var vienīgi saistībā ar piešķirto sertificēšanas jomu.
26.        Sertificētā persona apņemas ievērot LDzB SC Ētikas kodeksu, neizplatīt nepamatotus vai maldinošus apgalvojumus par sertificēšanu tādā veidā, ka tiek diskreditēts sertificēšanas centrs.
27.         Sertificētai personai patstāvīgi jāpilnveido sava profesionālā kvalifikācija atbilstoši normatīvo aktu, standartu un jaunāko tehnoloģiju prasībām.
28.        Pārkāpuma konstatēšanas gadījumā Sertificēšanas centrs rīkojas atbilstoši MK noteikumos Nr.610. VII. daļā noteiktajam.
29.        Būvspeciālists BIS būvspeciālistu reģistrā reizi gadā veic darbības, kas minētas MK noteikumu Nr.610. 31.1.-31.3.2.punktos.
30.        Būvspeciālistam ir pienākums veikt MK noteikumos Nr.610. 40.1, 40.2. punktos minētās darbības.
31.        Sertificēto speciālistu uzraudzība notiek ne retāk kā reizi piecos gados, kad tiek pārbaudīta informācija, kura minēta Būvniecības likuma 13.panta 9.¹ daļā un MK noteikumu Nr.610. VI.daļā.
32.        Ja tiek konstatēts, ka būvspeciālists nav izpildījis MK noteikumos Nr.610. 31.3.apakšpunktā minēto pienākumu vai iesniedzis nepilnīgu vai maldinošu informāciju, Sertificēšanas centrs pieprasa būvspeciālistam 30 dienu laikā iesniegt vai precizēt informāciju.
33.        Ja būvspeciālists triju gadu laikā nav sniedzis MK noteikumu Nr.610. 1.3.1. apakšpunktā minēto informāciju, Sertificēšanas centrs var pieņemt lēmumu par pienākuma noteikšanu būvspeciālistam Sertificēšanas centrā noteiktā termiņā nokārtot rakstisku profesionālās pilnveides testu vai eksāmenu par kompetences paaugstināšanas pasākumu sarakstā norādītajām tēmām atbilstoši sertificēšanas jomai, specialitātei un sfērai, lēmumā norādot pārbaudes norises vietu un laiku.
34.        Ja saņemta sūdzība vai SC rīcībā nonākusi informācija par būvspeciālista patstāvīgās prakses vai ētikas pārkāpumiem, SC izvērtē saņemto informāciju un var pieņemt lēmumu par brīdinājuma izteikšanu vai pienākumu atkārtoti veikt kompetences novērtēšanu kā minēts MK noteikumu Nr.610. 38.2. punktā.
35.        SC pieņem lēmumu par piešķirtā pastāvīgās prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās sfēras darbības apturēšanu uz laiku, ja saņemta MK noteikumos Nr.610. 41.1, 41.2., 43.1.,43.2.,43.3.,43.4.,43.5. minētā informācija.
36.        SC pieņem lēmumu par piešķirtā pastāvīgās prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās sfēras darbības atjaunošanu, ja ir spēkā MK noteikumu Nr.610. 44.1.,42.2., 42.3., 44.4. punkti.
37.        SC lemj par būvspeciālista sertifikāta anulēšanu, ja spēkā MK noteikumu Nr.610. 45.1., 45.2., 45.3., 45.4., 45.5., 45.6. punktos minētie pārkāpumi.
38.        SC lemj par piešķirtās darbības sfēras anulēšanu, ja spēkā MK noteikumu Nr.610. 46.1., 46.2., 46.3. punktos minētie gadījumi.
39.        Izskatot lēmumu par pastāvīgās prakses sertifikāta darbības apturēšanu vai anulēšanu tiek uzklausīta sertificētā persona. Ja šī persona pēc izsaukuma uz sēdi neierodas un arī rakstiski savus paskaidrojumus nav iesniegusi, lēmumu var pieņemt bez viņas klātbūtnes.
40.        Persona, kurai anulēts būvspeciālista sertifikāts var pretendēt uz sertifikāta atkārtotu saņemšanu kā minēts MK noteikumu Nr.610. 47., 48.punktā.
41.        SC pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
42.        Sertificēšanas pakalpojuma maksas apmērs sastāv no:
a.       maksas par sākotnējo būvspeciālista kompetences novērtēšanu sertifikāta saņemšanai 150 eiro apmērā;
b.      patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas 34.00 eiro apmērā, ko apstiprinājis MK un papildu sertificēšanas pakalpojumiem, ko apstiprinājis Ministru kabinets..

APELĀCIJU UN SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Pretenziju, sūdzību vai apelāciju iesniedzējs ar iesniegumu par lietas būtību griežas LDzB SC. Tās tiek reģistrētas sūdzību/apelāciju žurnālā un nodotas SC izpilddirektoram lēmuma pieņemšanai. SC izpilddirektors nosaka tālākās rīcības un nozīmē sūdzībā neiesaistītu darbinieku sūdzības/apelācijas izskatīšanai un atbildes sagatavošanai. Žurnālā tiek reģistrēti visi ar sūdzības/apelāciju izskatīšanu saistītie dati. Ja pretenzija/apelācija saistīta ar sertificētā speciālista darbību/novērtēšanu tad: SC izpilddirektors ziņo par sūdzības/apelācijas saturu atbilstošās nozares grupas vadītājam, telefoniski informē un pieprasa paskaidrojumu no apsūdzētā speciālista, sasauc atbilstošās nozares speciālistu sanāksmi, lai tā iepazītos ar sūdzību/apelāciju un apsūdzētās personas paskaidrojumu un pieņemtu lēmumu. Attiecībā pret apsūdzēto sertificēto speciālistu var tikt pieņemti lēmumi: brīdinājums, sertifikāta darbības apturēšana uz izmeklēšanas laiku ne ilgāk kā vienu mēnesi, sertifikāta anulēšana. Sertifikātu darbības apturēšana, anulēšana un atjaunošanas kārtība noteikta MK noteikumu Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” VII nodaļā. Sertificēšanas shēmas noteikumu punktos 20., 21., 22.,23. aprakstīts kādos gadījumos var veikt šādas darbības. Pēc lēmuma pieņemšanas SC izpilddirektors rakstiski paziņo pretenziju vai sūdzības iesniedzējam un apsūdzētajam speciālistam par pieņemto lēmumu. Ja pieņemtais lēmums ir „sertifikāta anulēšana”, tad SC izpilddirektors mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas, ja nav iesniegta apelācija no vienas vai otras puses, ziņo EM sertificēto speciālistu reģistram par sertifikāta anulēšanu.
Ja pretenzijas sniedzējs vai apsūdzētais nav apmierināts ar SC sniegto atbildi, viņš var griezties pie: - LDzB priekšsēdētāja, ja sūdzība saistīta ar Sertificēšanas centra vadītāja nepieņemamu rīcību vai bezdarbību. - Konsultatīvajā padomē (KP), ja sūdzība saistīta ar noteiktajām profesionālās kvalifikācijas vai kompetences prasībām sertificētajiem speciālistiem, vai SC darbības politikas vai personāla rīcību. LDzB priekšsēdētājs, KP izskata pretenzijas un sniedz atbildi divu nedēļu laikā pretenzijas sniedzējam, ja nav nepieciešama papildus pasākumu veikšana un analīze. Ja pretenzijas izskatīšanai ir nepieciešama papildus pasākumu veikšana un analīze, atbilde tiek sniegta mēneša laikā. Atbildi paraksta SC izpilddirektors.
Ja kāda no pusēm nav apmierināta ar KP vai LDzB priekšsēdētāja lēmumu, tā rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanā noteikto kārtību.
Informācija par pretenziju un sūdzību izskatīšanas rezultātiem tiek iesniegta KP sanāksmēs un kalpo kā pamats korektīvo vai preventīvo pasākumu veikšanai.