Diena vēsturē:

1895.05.19.- tika sākta Pērnavas stacijas celtniecība, ar to šakās Pērnavas-Valgas šaursliežu līnijas būvniecība

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

LDzB sertificēšanas centrā sertifikātu ieguvušās personas

1. Sertificēšanas pakalpojumu cena reglamentētajā sfērā noteikta MK noteikumu Nr.610 punktā 50.1. un tā ir 150.00 euro.

2. Citi maksājumi reglamentētajās sfērās noteikti: Pielikumā Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.178

Nr.p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. Patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksa* viena darbības sfēra vienai personai 34,00 0 34,00
2. Sertifikāta darbības sfēru papildināšana* viena darbības sfēra 157,00 0 157,00
3. Profesionālās pilnveides pārbaudes organizēšana* viena persona 63,00 0 63,00
4. Profesionālās patstāvīgās prakses ievade BIS sistēmā viena darbības sfēra vienai personai 16,00 +PVN 19,36

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

3. Sertificēšanas pakalpojumu cena nereglamentētajās tirgus sfērās, saskaņā ar Konsultatīvās padomes lēmumu noteikta 170,00 euro + PVN, reizi piecos gados.

4. Sertificēšanas pakalpojumu apmaksu var veikt maksājot skaidrā naudā LDzB grāmatvedei vai ar bankas pārskaitījumu.

5. LDzB rekvizīti:

Latvijas dzelzceļnieku biedrība (LDzB)

Reģistrācijas nr.40008072064, Dzirnavu iela 147/3, Rīga, LV-1050

6. Konts: LV52HABA0551039644630 SWEDBANK

BIC/S.W.I.F.T.HABALV22

7. Sertificēšanas pakalpojumu apmaksa tiek iekasēta pirms pakalpojumu saņemšanas.

8. Veicot maksājumus, apmaksas dokumentos jābūt norādei par (personas vārds, uzvārds) sertificēšanu.

9. Pretendentam LDzB Sertificēšanas centrā iesniedzot Iesniegumu jāuzrāda apmaksu apliecinošu dokumentu.

10. Būvspeciālista uzraudzības gada maksa jāieskaita LDzB Sertificēšanas centra kontā līdz katra gada 1.aprīlim.

11. Sertifikāta atteikuma gadījumā, apmaksa netiek atgriezta.

12. Kandidāts ir tiesīgs novērst atteikumā norādītos iemeslus. Ja atteikuma iemesls ir nepietiekošs profesionālās kvalifikācijas dokumentārs apliecinājums, papildus iesniegtie dokumenti tiek pieņemti bez atkārtotas samaksas. Ja atteikuma iemesls, pēc profesionālās kompetences novērtēšanas sēdes, ir nepietiekošs profesionālās kompetences apjoms, atkārtota profesionālās kompetences apliecināšana ir maksas pakalpojums Sertificēšanas centra pakalpojumu Cenrādī noteiktajā apjomā.

ATBALSTĪTĀS IKGADĒJĀS PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMU TĒMAS Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistiem

1.Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvniecību un projektēšanu regulējošie normatīvie akti. (Vismaz vienu reizi trijos gados (16 stundas))

2.Vismaz vienu reizi gadā (8 stundas kopumā) kāda no turpmāk minētajām tēmām:

A.Ēku vājstrāvas sistēmas (elektroniskie sakari):

 • Ugunsdrošības signalizācijas un apziņošanas sistēmas (standarti, komponentes, projektēšana, instalācija, izpilddokumentācija)
 • Apsardzes signalizācijas sistēmas (standarti, komponentes, projektēšana, instalācija, izpilddokumentācija)
 • Videonovērošanas sistēmas (standarti, komponentes, projektēšana, instalācija, izpilddokumentācija)
 • Ēku elektroniskās atslēgas un piekļuves vadības sistēmas, to integrācija vienotā ēkas VST sistēmā (standarti, komponentes, projektēšana, instalācija, izpilddokumentācija)
 • Ēkas vājstrāvas sistēmu integrācija un centralizēta vadība (standarti, komponentes, projektēšana, instalācija, izpilddokumentācija)
 • Strukturētu kabeļtīklu (datortīklu) komponentes un sistēmas (standarti, komponentes, projektēšana, instalācija, izpilddokumentācija)
 • Iekšējie VST cita būvprojekta sastāvā (projektēšanas uzdevums, tehniskie noteikumi, paskaidrojuma raksts, pielietojamie materiāli, maršrutu izvēle, stāvu plāni, u.c. temati, kas saistīti ar elektronisko sakaru sistēmuun tīklu attīstību, būvprojekta sastāvs un noformēšana, saskaņojumi)

B.Ārējie elektronisko sakaru tīkli un sistēmas:

 • Vara kabeļu uzmavu montāžas tehnoloģijas
 • Optiskās šķiedras kabeļu uzmavu montāžas tehnoloģijas
 • Kabeļu skapju uzstādīšanas un montāžas tehnoloģijas
 • Kabeļu un kabeļu kanalizācijas būvtehnika, guldīšanas tehnoloģijas, cilvēku un tehnikas resursu plānošana
 • Ārējo elektronisko sakaru tīklu būvprojektu izstrāde (projektēšanas uzdevums, tehniskie noteikumi, paskaidrojuma raksts, maršruta izvēle, topogrāfiskie plāni, un attiecīgs programmnodrošinājums u.c., būvprojekta sastāvs un noformēšana, saskaņojumi)
 • Ārējo elektronisko sakaru tīklu izpilddokumentācijas sastāvs un izgatavošana
 • Elektronisko sakaru kabeļu u.c. inženierkomunikāciju atrašanās vietas noteikšanas metodes
 • Elektronisko sakaru kabeļu bojājuma vietas noteikšanas metodes
 • C.Citas tēmas:

  • •Darbu veikšanas projekta izstrāde, noformēšana un koriģēšana
  • Būvuzraudzības plāna izstrāde, noformēšana un koriģēšana
  • Būvprojekta izmaiņu veikšana, noformēšana un saskaņošana

  ATBALSTĪTĀS IKGADĒJĀS PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMU TĒMAS Dzelzceļa inženiertehnisko būvju (dzelzceļa sliežu), dzelzceļa signalizācijas sistēmu, dzelzceļa kontakttīklu būvspeciālistiem

  1. Dzelzceļa inženiertehnisko būvju būvniecību un projektēšanu regulējošie normatīvie akti. Dzelzceļa būvnoteikumi. (Vismaz vienu reizi trijos gados (8 stundas))

  2.Vismaz vienu reizi gadā (8 stundas kopumā) kāda no turpmāk minētajām tēmām:

  A.Drošība – uguns, signalizācijas un apziņošanas sistēmas, kravu pārvadājumu, vilcienu kustības organizācijas, darba organizācijas uz sliežu ceļiem, u.c. (standarti, komponentes, projektēšana, izpilddokumentācija)

  B.Metodes un tehnoloģijas – sliežu ceļu montāžas, sakaru un „spēka” kabeļu uzstādīšanas un montāžas, guldīšanas, atrašanās vietu noteikšanas, bojājumu noteikšanas, u.c.tml.

  C.Zināšanu atjaunošana - Darbu veikšanas projekta sastādīšana, noformēšana un koriģēšana, būvuzraudzības plāna izstrāde, noformēšana, koriģēšana, būvprojekta izmaiņu veikšana, noformēšana, saskaņošana. Būvtehnikas, cilvēku un materiālu resursu plānošana. Būvniecības darbu veikšanas kartība uz publiskās lietošanas VAS "Latvijas dzelzceļš" sliežu ceļiem. VAS "Latvijas dzelzceļš" iekšējās instrukcijas (C-002)

Apstiprināti ar SC izpilddirektora 2017.gada 8. augustā lēmumu Nr. 3

1. 1. Akreditētas personāla sertificēšanas institūcijas statusu piešķir Latvijas Nacionālais Akreditācijas Birojs (LATAK). Atbilstoši saņemtai akreditācijai Sertificēšanas centrs veic speciālistu sertifikāciju valsts reglamentētajās jomās par kurām Ekonomikas Ministrija ir noslēgusi deleģēšanas līgumu.

2. 2. Atbilstoši izmaiņām likumdošanā, šie noteikumi tiek aktualizēti reizi gadā, un tiek apstiprināti Konsultatīvajā padomē (KP).

3. 3. Sertificēšanas shēmas aktualizāciju var ierosināt SC personāls, KP vai citas ieinteresētās personas.

4. 4. Sertificēšanas shēma tiek publicēta LDzB SC mājas lapā www.ldzb.lv.

5. 5. Parakstot iesniegumu būvspeciālista sertifikāta saņemšanai, Kandidāts vienlaicīgi apliecina, ka ir iepazinies, sapratis un piekritis Sertificēšanas shēmā noteiktajām prasībām.

6. 6. Saskaņā ar 07.10.2014. MK noteikumiem Nr.610. "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi", (turpmāk MK noteikumi Nr.610.), valsts reglamentētajās jomās tiek sertificēti šādi būvspeciālisti:

Nr.p.k. Joma,specialitāte Darbības sfēra
1.2. Projektēšana
1.2.7. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana
1.2.10. Dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana
1.2.11. Dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšana
1.2.12. Dzelzceļa kontakttīklu projektēšana
1.3. Būvdarbu vadīšana
1.3.9. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana
1.3.12. Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana
1.3.13. Dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana
1.3.14. Dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšana
1.4. Būvuzraudzība
1.4.9. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvuzraudzība
1.4.12. Dzelzceļa sliežu ceļu būvuzraudzība
1.4.13. Dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvuzraudzība
1.4.14. Dzelzceļa kontakttīklu būvuzraudzība

7. Profesionālās prasības Kandidātiem noteiktas dokumentā Profesionālās kvalifikācijas prasības, kas ir sertificēšanas shēmas neatņemama sastāvdaļa.

8. Lēmumā par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu tiek ietverta informācija, kas norādīta MK noteikumu Nr.610. 23.1.-23.8.punktos. Viens kandidāts var saņemt sertifikātus vairākās specialitātēs un darbības sfērās.

Būvspeciālists var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu, ja viņš/viņa atbilst MK noteikumu Nr.610. III. daļā minētajiem nosacījumiem un Būvniecības likuma 13.panta nosacījumiem, t.i. iegūta pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera studiju programmās un patstāvīgās prakses ilgums pēc nepieciešamās izglītības iegūšanas atbilst MK noteikumu Nr.610. 1. un 2. Pielikumā minētajām minimālajām prasībām.

10. Lai pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu personai Sertificēšanas centrā jāiesniedz: Iesniegumu (MK noteikumu Nr.610. 3.Pielikums); izglītības dokumenta apliecināta kopija; apliecinātu darbu sarakstu sertifikātam atbilstošajā specialitātē un darbības sfērā, kuru izpildē persona piedalījusies (MK noteikumu Nr.610. 4.Pielikums); ārzemju speciālistiem papildus jāiesniedz darbu sarakstā minētās prakses apliecinoši dokumenti; dokumentu, kas apliecina maksu par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu.

11. Lai pretendētu uz darbības sfēru papildināšanu būvspeciālista sertifikātā, būvspeciālists Sertificēšanas centrā iesniedz: Iesniegums (MK noteikumu Nr.610. 3.Pielikums); izglītības dokumenta apliecinātas kopijas, ja minētā informācija nav pieejama BIS; apliecinātu darbu sarakstu sertifikātam atbilstošajā specialitātē un darbības sfērā, kuru izpildē persona piedalījusies (MK noteikumu Nr.610. 4.Pielikums); ārzemju speciālistiem papildus jāiesniedz darbu sarakstā minētās prakses apliecinoši dokumenti; dokumentu, kas apliecina maksu par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu.

12. Lai atkārtoti (pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas) pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu personai Sertificēšanas centrā jāiesniedz: Iesniegums (MK noteikumu Nr.610. 3.Pielikums); izglītības dokumenta apliecināta kopija, ja tā nav atrodama BIS sistēmā; apliecinātu darbu sarakstu sertifikātam atbilstošajā specialitātē un darbības sfērā, kuru izpildē persona piedalījusies (MK noteikumu Nr.610. 4.Pielikums); ārzemju speciālistiem papildus jāiesniedz darbu sarakstā minētās prakses apliecinoši dokumenti; dokumentu, kas apliecina maksu par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu.

13. Personas, kas pretendē uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu, atkārtotu tā iegūšanu vai MK noteikumu Nr.610 38.2. apakšpunktā minēto atkārtoto kompetences novērtēšanu, tās kompetences novērtēšana ietver: patstāvīgās prakses izvērtēšanu un rakstisku eksāmenu vai testu specialitātē. Projektētājiem tiek izvērtēts arī viņa projekts.

14. Pēc dokumentu saņemšanas Sertificēšanas centrs: izskata būvspeciālista iesniegumu, izvērtē personas iegūto izglītību un patstāvīgās prakses atbilstību Būvniecības likumā noteiktajām prasībām. Ja nepieciešams, 10 darbadienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums būvspeciālista sertifikāta iegūšanai, pretendentam pieprasa papildus informāciju.

15. Pēc dokumentu izvērtēšanas pretendents tiek uzaicināts uz kompetences pārbaudi, norādot tās norises vietu un laiku.

16. Sertificēšanas centra izveidotā ekspertu komisijas sastāvā ir eksperti, kuri ieguvuši otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kuriem ir vismaz piecus gadus ilga profesionālā prakse izvērtējamā darbības sfērā.

16.1. Eksāmenam noritot testa veidā, kur dotas pareizas/nepareizas atbildes uz 30 jautājumiem, pieļaujamas piecas nepareizas atbildes. Ja nepareizo atbilžu skaits ir lielāks, tad, tiek atzīts, ka Kandidāta profesionālās kompetences apjoms nav pietiekošs sertifikāta saņemšanai un būvprakses veikšanai.

16.2. Rakstveidā atbildot uz 8 jautājumiem katrs jautājums tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Kandidāta profesionālās kompetences apjoms tiek uzskatīts par nepietiekošu sertifikāta saņemšanai, ja vērtējums uz kādu no jautājumiem ir zemāks par 6 ballēm.

17. Kandidāta profesionālā kompetence tiek novērtēta eksaminēšanas sēdē, kas katrai darbības sfēru speciālistu grupai notiek reizi mēnesī. Eksaminēšanas sēde nenotiek, ja nav iesniegti būvspeciālistu iesniegumi.

18. Visās jomās, izņemot Dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšana, eksāmens notiek testa veidā (30 jautājumi, pareizas/nepareizas atbildes). Dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšanas jomā kandidāts rakstveidā atbild uz 8 jautājumiem.

19. Ja pretendents nav nokārtojis kompetences pārbaudi, tad SC pieņem lēmumu par kompetences novērtēšanas termiņa pagarināšanu, ne garāku par trim mēnešiem, un informē pretendentu par atkārtotu iespēju nokārtot pārbaudi Paziņošanas likuma kārtībā, norādot pārbaudes norises vietu un laiku. Informācija tiek ievadīta BIS sistēmā.

20. Ja pretendents atkārtoti nav nokārtojis kompetences pārbaudi, SC pieņem lēmumu par personas neatbilstību, paziņojot to pretendentam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Informācija tiek ievadīta BIS sistēmā.

21. Sertificēšanas centrs lēmumu par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt būvspeciālista sertifikātu pieņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iesniegto dokumentu reģistrācijas, izņemot gadījumus, kad SC pieprasījis precizēt iesniegtos dokumentus un paziņo to pretendentam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

22. Sertifikāta lietošanas noteikumus kandidāts paraksta un saņem pēc eksāmena nokārtošanas. Atsauce uz tiem ir obligāta katram būvspeciālistam.

23. Pēc pretendenta kompetences pārbaudes, informāciju par valsts reglamentēto jomu speciālistiem Sertificēšanas centrs reģistrē Būvniecības informatīvajā sistēmā (BIS).

24. Lēmums par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu, darbības sfēru papildināšanu vai atteikumu tiek sagatavots Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) būvspeciālistu reģistrā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, būvspeciālists uz savu elektronisko pasta adresi saņem paziņojumu par sertifikāta piešķiršanu/ atteikumu.

25. Pamatojoties uz BIS lēmumu un būvspeciālista pieprasījumu būvspeciālistam tiek sagatavots atbilstošs sertifikāts atbilstoši Standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 9.4.8. punkta prasībām: sertificētās personas vārds uzvārds; viennozīmīga identifikācija; sertifikācijas institūta nosaukums; atsauce uz sertifikācijas shēmu, standartu, profesionālo prasību izdošanas datumu, sertifikācijas specialitāte un darbības sfēra, spēkā stāšanās datums un derīguma termiņš, norāde par to, ka sertifikāta aktuālā informācija atrodama BIS sistēmā. Būvprakses sertifikātu paraksta Sertificēšanas centra izpilddirektors un sertificējamās darbības sfēras sertificēšanas grupas vadītājs. Uz sertifikāta tiek likts LDzB Sertificēšanas centra zīmogs. Sertifikāta otrā pusē atrodas Sertifikāta lietošanas noteikumi un sertificētās personas pienākumi, par tiem sertificētā persona parakstās saņemot minēto dokumentu.

26. Reglamentētajās jomās sertifikāts tiek izsniegts uz neierobežotu laiku.

27. Uz lēmumu/sertifikātu drīkst atsaukties tikai tā darbības laikā, atbilstoši norādītai jomai un nosacījumiem. Atsaucoties uz lēmumu/sertifikātu, jāmin tā darbības joma un sertifikāta numurs.

28. Izteikt pretenzijas par sertificēšanu var vienīgi saistībā ar piešķirto sertificēšanas jomu.

29. Sertificētā persona apņemas ievērot LDzB SC Ētikas kodeksu, neizplatīt nepamatotus vai maldinošus apgalvojumus par sertificēšanu tādā veidā, ka tiek diskreditēts sertificēšanas centrs.

30. Sertificētai personai patstāvīgi jāpilnveido sava profesionālā kvalifikācija atbilstoši normatīvo aktu, standartu un jaunāko tehnoloģiju prasībām.

31. Pārkāpuma konstatēšanas gadījumā Sertificēšanas centrs rīkojas atbilstoši MK noteikumos Nr.610. VII. daļā noteiktajam.

32. Būvspeciālists BIS būvspeciālistu reģistrā reizi gadā līdz katra gada 1.aprīlim ievada informāciju par patstāvīgo praksi, tālākizglītību.

33. Būvspeciālists katru gadu līdz 1.aprīlim veic ikgadējo maksājumu uz sertificēšanas institūcijas kontu.

34. Būvspeciālistam ir pienākums sniegt sertificēšanas institūcijai tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama patstāvīgās prakses izvērtēšanai, ja saņemta sūdzība vai sertificēšanas institūcijas rīcībā nonākusi cita informācija par būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumiem.

35. Sertificēto speciālistu uzraudzība notiek ne retāk kā reizi piecos gados, kad tiek pārbaudīta informācija par būvspeciālista patstāvīgo praksi, tālākizglītību, ikgadējos maksājumus, sūdzībām, ja tādas ir.

36. Ja tiek konstatēts, ka būvspeciālists nav izpildījis iepriekš minēto pienākumu vai iesniedzis nepilnīgu vai maldinošu informāciju, Sertificēšanas centrs pieprasa būvspeciālistam 30 dienu laikā iesniegt vai precizēt informāciju.

37. Ja būvspeciālists triju gadu laikā nav sniedzis informāciju par apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, Sertificēšanas centrs var pieņemt lēmumu par pienākuma noteikšanu būvspeciālistam Sertificēšanas centrā noteiktā termiņā nokārtot rakstisku profesionālās pilnveides testu vai eksāmenu par kompetences paaugstināšanas pasākumu sarakstā norādītajām tēmām atbilstoši sertificēšanas specialitātei un darbības sfērai, lēmumā norādot pārbaudes norises vietu un laiku.

38. Ja saņemta sūdzība vai SC rīcībā nonākusi informācija par būvspeciālista patstāvīgās prakses vai ētikas pārkāpumiem, SC izvērtē saņemto informāciju un var pieņemt lēmumu par brīdinājuma izteikšanu vai pienākumu atkārtoti veikt kompetences novērtēšanu kā minēts MK noteikumu Nr.610. 38.2. punktā.

39. SC pieņem lēmumu par piešķirtā pastāvīgās prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības sfēras apturēšanu uz laiku, ja:

39.1. saņemta pamatota informācija no kriminālprocesa virzītāja, būvvaldes vai būvniecību kontrolējošas valsts, kurai noteikts ziņot sertificēšanas institūcijai par iespējamiem būvprakses pārkāpumiem;

39.2. saņemts būvspeciālista iesniegums par sertifikāta vai būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības sfēras darbības apturēšanu;

39.3. ir informācija par to, ka būvspeciālists nav samaksājis patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu vai noteiktajā termiņa nav aktualizējis vai precizējis informāciju BIS sistēmā.

40. SC pieņem lēmumu par piešķirtā pastāvīgās prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās sfēras darbības atjaunošanu, ja:

40.1. nav konstatēti 39.1. punktā minētie pārkāpumi;

40.2. saņemts būvspeciālista iesniegums par sertifikāta darbības atjaunošanu;

40.3. būvspeciālists izpildījis 39.3. punktā minētos pienākumus.

41. SC lemj par būvspeciālista sertifikāta anulēšanu, ja spēkā MK noteikumu Nr.610. 45.1., 45.2., 45.3., 45.4., 45.5., 45.6., 45.7. punktos minētie pārkāpumi.

42. SC lemj par piešķirtās darbības sfēras anulēšanu, ja:

42.1. saņemts iesniegums no būvspeciālista par darbības sfēras anulēšanu;

42.2. būvspeciālists sertifikāta saņemšanas procesā apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, kas bijis pamats lēmuma pieņemšanai par būvspeciālista darbības sfēru papildināšanu;

42.3. būvspeciālists laikā, kad tam apturēta sertifikāta darbība, turpinājis patstāvīgo praksi;

42.4. būvspeciālists nav paaugstinājis profesionālo kompetenci vai nav nokārtojis šo noteikumu 36.punktā minēto profesionālās pilnveides testu un nav praktizējis trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā;

42.5. būvspeciālists parakstījies kā atbildīgais būvspeciālists par darbiem, kuru izpildi nav kontrolējis, vadījis vai pats tieši izpildījis;

42.6. saņemts spēkā stājies tiesas lēmums, kurā konstatēti patstāvīgās prakses pārkāpumi, kas radījuši apdraudējumu cilvēka dzīvībai, veselībai vai videi, vai noteikts aizliegums veikt profesionālo darbību.

43. Izskatot lēmumu par pastāvīgās prakses sertifikāta darbības apturēšanu vai anulēšanu tiek uzklausīta sertificētā persona. Ja šī persona pēc izsaukuma uz sēdi neierodas un arī rakstiski savus paskaidrojumus nav iesniegusi, lēmumu var pieņemt bez viņas klātbūtnes.

44. Persona, kurai anulēts būvspeciālista sertifikāts, pamatojoties uz šo noteikumu 40.2,.40.3., 40.5. apakšpunktiem, var pretendēt uz sertifikāta atkārtotu saņemšanu ne agrāk kā divus gadus pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas lēmuma paziņošanas dienas.

45. Persona, kurai anulēts būvspeciālista sertifikāts, pamatojoties uz šo noteikumu 42.6. apakšpunktu, var pretendēt uz sertifikāta atkārtotu saņemšanu ne agrāk kā četrus gadus pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas lēmuma paziņošanas dienas.

46. SC pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

47. Sertificēšanas pakalpojuma maksas apmērs sastāv no:

a. maksas par sākotnējo būvspeciālista kompetences novērtēšanu sertifikāta saņemšanai 150.00 eiro apmērā;

b. patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas 34.00 eiro apmērā, ko apstiprinājis MK un papildu sertificēšanas pakalpojumiem, ko apstiprinājis Ministru kabinets.

Apstiprināti ar SC izpilddirektora 2017.gada 8. augustā lēmumu Nr. 3

1. Akreditētas personāla sertificēšanas institūcijas statusu piešķir Latvijas Nacionālais Akreditācijas Birojs (LATAK). Atbilstoši saņemtai akreditācijai Sertificēšanas centrs veic speciālistu sertifikāciju valsts reglamentētajās jomās un nereglamentētajās jomās saskaņā ar tirgus prasībām.

2. Atbilstoši izmaiņām likumdošanā, šie noteikumi tiek aktualizēti reizi gadā, un tiek apstiprināti Konsultatīvajā padomē (KP).

3. Sertificēšanas shēmas aktualizāciju var ierosināt SC personāls, KP vai citas ieinteresētās personas.

4. Sertificēšanas shēma tiek publicēta LDzB SC mājas lapā www.ldzb.lv.

5. Parakstot iesniegumu būvspeciālista sertifikāta saņemšanai, Kandidāts vienlaicīgi apliecina, ka ir iepazinies, sapratis un piekritis Sertificēšanas shēmā noteiktajām prasībām.

6. Saskaņā ar LATAK izsniegto akreditācijas apliecību 05.05.2015. Nr. LATAK-S3-227-14-2001 (derīga līdz 2020.gada 11.maijam) LDzB SC sertificē būvspeciālistus valsts nereglamentētās jomās:

Joma,specialitāte Nr. Darbības sfēra
Projektēšana 1. dzelzceļa staciju projektēšana
2. dzelzceļa inženiertehnisko būvju projektēšana (staciju inženierbūves, dzelzceļa tilti, dzelzceļa pārvadi, dzelzceļa caurtekas, pasažieru platformas)
3. tramvaja sliežu ceļu projektēšana
4. radio sistēmu un tīklu projektēšana.
Būvdarbu vadīšana 5. dzelzceļa inženiertehnisko būvju būvdarbu vadīšana (staciju inženierbūves, dzelzceļa tilti, dzelzceļa pārvadi, dzelzceļa caurtekas, pasažieru platformas)
6. tramvaja sliežu ceļu būvdarbu vadīšana
7. radio sistēmu un tīklu ierīkošanas darbu vadīšana un uzraudzība;
Būvuzraudzība 8. dzelzceļa inženiertehnisko būvju būvuzraudzība (staciju inženierbūves, dzelzceļa tilti, dzelzceļa pārvadi, dzelzceļa caurtekas, pasažieru platformas)
9. tramvaja sliežu ceļu būvuzraudzība

7. Profesionālās prasības Kandidātiem noteiktas dokumentā Profesionālās kvalifikācijas prasības, kas ir sertificēšanas shēmas neatņemama sastāvdaļa.

8. Viens kandidāts var saņemt sertifikātus vairākās specialitātēs un darbības sfērās.

9. Būvspeciālists var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu, ja viņš/viņa atbilst Būvniecības likuma 13.pantā minētajiem nosacījumiem: persona ieguvusi pirmā (būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība) vai otrā līmeņa (projektēšana) augstāko izglītību; apguvusi patstāvīgai praksei nepieciešamās zināšanas un prasmes trīs (būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība) vai piecu (projektēšana) gadu garumā.

10. Lai pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu personai Sertificēšanas centrā jāiesniedz: Iesniegums – S_IESN; Darbu saraksts – S_DARBU SARAKSTS; apstiprināta izglītības dokumenta kopija; maksājuma uzdevums par sertificēšanu.

11. Lai atkārtoti (pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas) pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu personai Sertificēšanas centrā jāiesniedz: Iesniegums – S_IESN; Darbu saraksts – S_DARBU SARAKSTS; apstiprināta izglītības dokumenta kopija; maksājuma uzdevums par sertificēšanu.

12. Sertificēšanas centra izveidotā ekspertu komisijas sastāvā ir eksperti, kuri ir augsti kvalificēti atbilstošās darbības sfēras speciālisti, vadošajā un personu vērtēšanas darbā nostrādājuši vismaz piecus gadus.

13. Pēc dokumentu saņemšanas Sertificēšanas centrs sagatavo dokumentus dokumentālai izvērtēšanai un iesniedz tos dokumentu ekspertam. Pēc dokumentu caurskatīšanas un dokumentu eksperta pozitīva vērtējuma, persona tiek aicināta uz testa kārtošanu.

14. Kandidāta profesionālā kompetence tiek novērtēta eksaminēšanas sēdē. Visās jomās eksāmens norit testa veidā, izņemot tramvaja sliežu ceļu projektēšana, tramvaja sliežu ceļu būvdarbu vadīšana un tramvaja sliežu ceļu būvuzraudzība - kandidāts rakstveidā atbild uz 8 jautājumiem.

14.1. Eksāmenam noritot testa veidā, kur dotas pareizas/nepareizas atbildes uz 30 jautājumiem, pieļaujamas piecas nepareizas atbildes. Ja nepareizo atbilžu skaits ir lielāks, tad, tiek atzīts, ka Kandidāta profesionālās kompetences apjoms nav pietiekošs sertifikāta saņemšanai un būvprakses veikšanai.

14.2. Rakstveidā atbildot uz 8 jautājumiem katrs jautājums tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Kandidāta profesionālās kompetences apjoms tiek uzskatīts par nepietiekošu sertifikāta saņemšanai, ja vērtējums uz kādu no jautājumiem ir zemāks par 6 ballēm.

15. Ja pretendents nav nokārtojis kompetences pārbaudi, tad SC pieņem lēmumu par kompetences novērtēšanas termiņa pagarināšanu, ne garāku par 3 mēnešiem, un informē pretendentu par atkārtotu iespēju nokārtot pārbaudi, norādot pārbaudes norises vietu un laiku.

16. Ja pretendents atkārtoti nav nokārtojis kompetences pārbaudi, SC pieņem lēmumu par personas neatbilstību, paziņojot to pretendentam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

17. Sertificēšanas centrs lēmumu par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt būvspeciālista sertifikātu pieņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iesniegto dokumentu reģistrācijas, izņemot gadījumus, kad SC pieprasījis precizēt iesniegtos dokumentus un paziņo to pretendentam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

18. Sertifikāta lietošanas noteikumus kandidāts paraksta un saņem pēc eksāmena nokārtošanas. Atsauce uz tiem ir obligāta katram būvspeciālistam.

19. Pēc pretendenta kompetences pārbaudes, pozitīvas atbildes gadījumā, valsts nereglamentēto jomu sertifikātus Sertificēšanas centrs reģistrē savā Access DB datu bāzē, kura atainota mājas lapā www.ldzb.lv un tiek atjaunota ik pēc trim mēnešiem.

20. Pamatojoties uz atbilstošo jomu speciālistu atzinumiem nereglamentēto jomu speciālistiem tiek izsniegts sertifikāts, kuru paraksta Sertificēšanas centra izpilddirektors un sertificējamās darbības sfēras sertificēšanas grupas vadītājs. Uz sertifikāta tiek likts LDzB Sertificēšanas centra zīmogs. Uz sertifikāta ir informācija par: sertificēto jomu, darbības sfēru, sertifikāta izsniegšanas datums, sertifikāta numurs, derīguma laiks.

21. Nereglamentētajās jomās sertifikāts tiek izsniegts/pagarināts uz 5 (pieciem) gadiem.

22. Uz sertifikātu drīkst atsaukties tikai tā darbības laikā, atbilstoši norādītai jomai un nosacījumiem. Atsaucoties uz sertifikātu, jāmin tā darbības joma un sertifikāta numurs.

23. Izteikt pretenzijas par sertificēšanu var vienīgi saistībā ar piešķirto sertificēšanas jomu.

24. Sertificētā persona apņemas ievērot LDzB SC Ētikas kodeksu, neizplatīt nepamatotus vai maldinošus apgalvojumus par sertificēšanu tādā veidā, ka tiek diskreditēts sertificēšanas centrs.

25. Sertificētai personai patstāvīgi jāpilnveido sava profesionālā kvalifikācija atbilstoši normatīvo aktu, standartu un jaunāko tehnoloģiju prasībām.

26. Pārkāpuma konstatēšanas gadījumā Sertificēšanas centrs izskata iesniegto sūdzību un rīkojas atbilstoši LDzB SC procedūrās noteiktajam.

27. Būvspeciālistam ir pienākums veikt LDzB SC minētos būvspeciālista pienākumus, kas atrodas uz sertifikāta otras puses un, kurus parakstījis pats būvspeciālists.

28. Lai pagarinātu izsniegto sertifikātu 30 dienas pirms tā darbības beigām Sertificēšanas centrā jāiesniedz: iesniegums, darbu saraksts, tālākizglītības dokuments.

29. Sertificēto speciālistu sertifikāta pagarināšana notiek reizi piecos gados, kad tiek pārbaudīta: sertificētā speciālista būvprakse, tālākizglītība, tiek izvērtēti būvspeciālista pārkāpumi, ja tādi ir bijuši.

30. Ja tiek konstatēts, ka būvspeciālists iesniedzis nepilnīgu vai maldinošu informāciju, Sertificēšanas centrs pieprasa būvspeciālistam 30 dienu laikā iesniegt vai precizēt informāciju.

31. Ja saņemta sūdzība vai SC rīcībā nonākusi informācija par būvspeciālista patstāvīgās prakses vai ētikas pārkāpumiem, SC izvērtē saņemto informāciju un var pieņemt lēmumu par brīdinājuma izteikšanu vai pienākumu atkārtoti veikt kompetences novērtēšanu.

32. SC pieņem lēmumu par piešķirtā pastāvīgās prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās sfēras darbības apturēšanu uz laiku, ja saņemta:

32.1. pamatota informācija no kriminālprocesa virzītāja, būvvaldes vai būvniecību kontrolējošas valsts, kurai noteikts ziņot sertificēšanas institūcijai par iespējamiem būvprakses pārkāpumiem;

32.2. būvspeciālista iesniegums par sertifikāta darbības apturēšanu.

33. SC lemj par piešķirtās darbības sfēras anulēšanu, ja:

33.1. saņemts iesniegums no būvspeciālista par sertifikāta anulēšanu;

33.2. būvspeciālists sertifikāta saņemšanas procesā apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, kas bijis pamats lēmuma pieņemšanai par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu;

33.3. būvspeciālists laikā, kad tam apturēta sertifikāta darbība, turpinājis patstāvīgo praksi;

33.4. būvspeciālists parakstījies kā atbildīgais būvspeciālists par darbiem, kuru izpildi nav kontrolējis, vadījis vai pats tieši izpildījis;

33.5. saņemts spēkā stājies tiesas lēmums, kurā konstatēti patstāvīgās prakses pārkāpumi, kas radījuši apdraudējumu cilvēka dzīvībai, veselībai vai videi, vai noteikts aizliegums veikt profesionālo darbību.

34. Izskatot lēmumu par pastāvīgās prakses sertifikāta darbības apturēšanu vai anulēšanu tiek uzklausīta sertificētā persona. Ja šī persona pēc izsaukuma uz sēdi neierodas un arī rakstiski savus paskaidrojumus nav iesniegusi, lēmumu var pieņemt bez viņas klātbūtnes.

35. Persona, kurai anulēts būvspeciālista sertifikāts, pamatojoties uz šo noteikumu 33.1., 33.2., 33.3., 33.4. apakšpunktiem, var pretendēt uz sertifikāta atkārtotu saņemšanu ne agrāk kā divus gadus pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas lēmuma paziņošanas dienas.

36. Persona, kurai anulēts būvspeciālista sertifikāts, pamatojoties uz šo noteikumu 33.5. apakšpunktu, var pretendēt uz sertifikāta atkārtotu saņemšanu ne agrāk kā četrus gadus pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas lēmuma paziņošanas dienas.

37. SC pieņemto lēmumu var apstrīdēt LDzB SC Konsultatīvajā padomē.

37.1. Konsultatīvās padomes locekļi saņemot apelāciju to izskata piecu darba dienu laikā, ja apelācija saistīta ar LDzB SC bezdarbību vai nepamatotu rīcību.

37.2. Konsultatīvās padomes locekļi pieņem lēmumu par saņemto apelāciju 30 darba dienu laikā, ja nepieciešama plašāka lietas izmeklēšana vai precizēšana un tā saistīta ar eksaminācijas/novērtēšanas procesā iesaistītajiem.

37.3. Konsultatīvās padomes darbības, sākot ar apelācijas iesniegšanu, tiek dokumentētas/protokolētas. Nepieciešamības gadījumā tiek rosinātas atbilstošas korektīvas darbības.

37.4. LDzB SC Konsultatīvās padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā .

38. Maksa par jauna sertifikāta saņemšanu un sertifikāta pagarināšanu apstiprināta Konsultatīvās padomes sēdē: 170.00 eiro + PVN.

Saturs

1. Vispārīgi

2. Norise un atbildība

2.1. Dokumentu iesniegšana

2.2. Profesionālās kvalifikācijas dokumentāla novērtēšana

2.3. Paziņojums par eksaminēšanas sēdi

2.4. Eksaminēšana

2.5. Eksāmena vērtēšanas kritēriji

2.6. Atkārtota eksaminēšana

2.7. Profesionālās rekomendācijas pieņemšana

2.8. Lēmuma par sertificētās personas statusa piešķiršanu

1. Vispārīgi

Procedūrā aprakstīta sertificēšanas procesa organizēšanas kārtība, kurā novērtē, kandidāta atbilstību sertificēšanas shēmas prasībām, kuru rezultātā pieņem lēmumu par sertificēšanu.

2. Norise un atbildība

Kandidātu sertificēšana notiek pēc pieprasījuma, bet ne biežāk kā reizi mēnesī. Sertificēšanas procedūra tiek dalīta vairākās daļās: dokumentu iesniegšana; iesniegto dokumentu profesionālās kvalifikācijas dokumentāla novērtēšana, ja nepieciešams, iesniegto dokumentu papildināšana; paziņojums par eksaminēšanas sēdi; eksaminēšana; profesionālās rekomendācijas pieņemšana; lēmuma par sertificētās personas statusa piešķiršanu; būvspeciālista sertifikāta reģistrācija Būvniecības informatīvajā sistēmā (BIS); sertificētās personas uzraudzība.

2.1. Dokumentu iesniegšana

Kandidātam sertifikāta saņemšanai jāiesniedz SC noteiktas formas Iesniegums (MK not. Nr.610 Pielikums Nr.3), A1 vai A2 izglītību apliecinošs dokuments, apliecināts attiecīgu darbu saraksts (MK not. Nr.610Pielikums Nr.4), kuru izpildē persona piedalījusies, dokuments, kas apliecina maksu par sertificēšanas pakalpojumu.

Pieņemot dokumentus SC izpilddirektors vai cita atbildīgā persona pārbauda vai iesniegšanai sagatavotie dokumentu atbilst prasībām pēc satura un formas.

Prasībām atbilstošus dokumentus SC atbildīgā persona reģistrē Kandidātu reģistrācijas žurnālā piešķirot reģistrācijas numuru, kas turpmāk tiek fiksēts visos personas novērtēšanas dokumentos.

Papildus Kandidāta dati tiek ievadīti Sertificēšanas centra MS Access formātā izveidotā Datu bāzē SC_datu baze.

2.2. Profesionālās kvalifikācijas dokumentāla novērtēšana

Sertifikāta saņemšanai.

Kandidāta dokumenti reizi mēnesī tiek iesniegti SC dokumentu ekspertam vai tā aizvietotājam kandidāta profesionālās kvalifikācijas dokumentālā apstiprinājuma izvērtēšanai.

Eksperts piecu darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas izvērtē kandidāta iesniegtos profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, savu vērtējumu ierakstot kandidāta dokumentu novērtēšanas veidlapā (S1). Nepieciešamības gadījumā eksperts pieprasa Kandidātam papildināt iesniegtos dokumentus 10 darba dienu laikā.

Iespējamais novērtējums: pielaist eksaminēšanai; nepielaist eksaminēšanai (norādot neatbilstību).

Eksperts atgriež dokumentus SC izpilddirektoram vai tā noteiktai atbildīgai personai.

Dokumentu eksperta pozitīvas atbildes gadījumā, SC izpilddirektors vai atbildīgā persona ievada BIS sistēmā datus par Kandidāta dokumentu iesniegšanu, izglītību un prasīto sertificējamo jomu. Kandidātu uzaicina uz eksāmena kārtošanu un rosina BIS sistēmā ievadīt savu praktisko pieredzi.

2.3. Paziņojums par eksaminēšanas sēdi

SC eksaminētājiem un kandidātam par eksaminēšanas sēdes laiku tiek paziņots ne vēlāk kā vienu darba nedēļu iepriekš. SC izpilddirektors rakstot Lēmumu par eksāmena norisi (S9) norises laiku norāda un koriģē atkarībā no kandidātu skaita. Eksāmens notiek vienlaicīgi visiem kandidātiem, ja to skaits ir līdz 10, ja lielāks, tad kandidāti tiek sadalīti grupās. Parakstot šo lēmumu eksaminētāji apliecina, ka nav interešu konfliktā ar kandidātiem.

2.4. Eksaminēšana

Uz eksaminēšanas sēdi eksaminētājam tiek sagatavotas Kandidātu eksaminēšanas veidlapas atkarībā no eksaminēšanas veida (S2 vai S2a), kandidātu iesniegtie dokumenti un profesionālās kvalifikācijas apliecinošo dokumentu novērtēšanas eksperta slēdziens.

Pirms testu vai eksāmena jautājumu saņemšanas Kandidāts uzrāda personu apliecinošu dokumentu un paraksta apliecinājumu (S10) par saistībām neizpaust konfidenciālus eksaminācijas materiālus, nelietot neatļautus palīglīdzekļus un apstiprina savu identitāti

.

Testi vai eksāmena jautājumi tiek sagatavoti rakstveidā. Jautājumus sagatavo un aktualizē sertificēšanas grupas vadītājs vai viņa nozīmēts eksaminētājs. Katra lapa tiek apzīmogota (LDzB SC zīmogs). Eksāmena atbilžu lapā vai testa formā Kandidāts norāda savu vārdu, uzvārdu, sertificējamo jomu un eksaminēšanas sēdes datumu, darbu pabeidzot parakstās. Eksāmena atbilžu lapas vai testi ar sniegtajām atbildēm jāiesniedz sēdes vadītājam novērtēšanas organizēšanai. Kandidāta reģistrācijas numuru pēc eksāmena atbilžu lapā ieraksta SC sekretāre.

Rakstiskajā eksāmenā ir 8 jautājumi, vērtēšanā piedalās ne mazāk kā divi eksaminētāji, kuri sēdes laikā novērtē kandidāta sniegtās atbildes un savu vērtējumu fiksē eksaminēšanas veidlapā.

Viena eksaminētāja vērtējums pieļaujams tikai tajos gadījumos, kad ir apstiprināts jautājumu katalogs, pēc kura sagatavoti grupas vadītāja apstiprināti testu paraugi ar pareizo atbilžu variantiem.

Nepieciešamības gadījumā eksaminētāji uzdod Kandidātam papildus jautājumus atbilžu precizēšanai. Uzdotos papildus jautājumus, eksaminētāji fiksē novērtēšanas veidlapās.

Iespējamie novērtējumi rakstiskajā eksāmenā: 10 ballu sistēmā.

Iespējamie novērtējumi testos: ieskaitīts/neieskaitīts.

Sēdes beigās tiek noformēts eksaminēšanas sēdes protokols (S11), kuru paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs.

2.5. Eksāmena vērtēšanas kritēriji

Eksāmenā pildot testu, tas netiek ieskaitīts, ja Kandidāts nav pareizi atbildējis uz vairāk kā 5 jautājumiem.

Ja eksāmenam sagatavoti 8 jautājumi, tad eksaminētāji Profesionālās kompetences novērtēšanas veidlapā dod savu vērtējumu 10 ballu sistēmā katram atbildētajam jautājumam. Kandidāta profesionālās kompetences apjoms tiek uzskatīts par nepietiekošu sertifikāta saņemšanai, ja vērtējums uz kādu no jautājumiem ir zemāks par 6 ballēm.

2.6. Atkārtota eksaminēšana

Pirmo reizi nenokārtojot eksāmenu

Kandidāts, kas eksaminācijas sēdes laikā nav apliecinājis atbilstošu profesionālo zināšanu apjomu, pēc mēneša var atkārtoti pieteikties eksaminēšanai, uzrādot dokumentu par maksājuma veikšanu. Gadījumā, ja atkārtotā eksaminēšanā viņa profesionālo zināšanu apjoms vēlreiz tiek atzīts par nepietiekošu kandidāts drīkst atkārtoti iesniegt dokumentus sertifikāta saņemšanai pēc pusgada.

Ja trīs mēnešu laikā pēc dokumentu iesniegšanas Kandidāts nav varējis apliecināt savu profesionālo zināšanu apjomu, Iesniegums sertifikāta saņemšanai un pārējās procedūras veicamas atkārtoti.

Atkārtots eksāmens, ja nav pildīta prasība par profesionālo pilnveidi

Uz atkārtotu eksaminēšanu tiek uzaicināti speciālisti, kuri nav izpildījuši MK Nr.610 noteikumus 36.,37.

2.7. Profesionālās rekomendācijas pieņemšana

Eksaminācijas komisija pēc eksāmena iesniedz dokumentus Grupas vadītājam. Grupas vadītājs 3 darba dienu laikā iepazīstas ar Kandidāta iesniegtajiem dokumentiem, dokumentu eksperta vērtējumu, ekspertu vērtējumu eksāmenā un aizpilda profesionālās rekomendācijas veidlapu (S3). Iespējamie vērtējumi: sertificēt vai nesertificēt.

2.8. Lēmuma par sertificētās personas statusa piešķiršanu

Grupas vadītājs pēc profesionālās rekomendācijas veikšanas nodod visu Kandidāta dokumentu mapi SC izpilddirektoram Lēmuma pieņemšanai. 3 darba dienu laikā SC izpilddirektors apstiprina grupas vadītāja pozitīvo lēmumu (S4) piešķirot Kandidātam sertificētās personas statusu.

SC atbildīgā persona atzīmē Kandidātu reģistrācijas žurnālā ziņas par eksāmena nokārtošanu un BIS sistēmā ievada informāciju par sertifikāta piešķiršanu, pievieno eksāmena protokolu, sagatavo BIS lēmumu elektroniskā paraksta pievienošanai.

LDzB SC izpilddirektore pārbauda ievadīto informāciju un paraksta to ar savu elektronisko parakstu. Papildus tiek izprintēts BIS Lēmums par sertifikāta saņemšanu, SC_datu bāzē ievada ziņas par eksāmena nokārtošanu, piešķirto sertifikāta Nr. un izdrukā Kandidātam sertifikātu, kuru paraksta LDzB SC izpilddirektore un atbildīgais grupas vadītājs.

Negatīva vērtējuma gadījumā SC izpilddirektors uzaicina Kandidātu atkārtoti kārtot eksāmenu pēc viena mēneša.

Ja Kandidāts arī atkārtoti nenokārto eksāmenu, tad SC izpilddirektors 5 darba dienu laikā raksta vēstuli Kandidātam, kurā paziņo par šo faktu, iesaka apmeklēt tālākizglītības kursus, vai, ja tādu nav, apgūt savai profesionālajai darbībai nepieciešamās zināšanas pie sava darbu vadītāja un atkārtoti iesniegt dokumentus ne ātrāk kā pēc 6 mēnešiem.

Sertifikāta saņemšanai no jauna:
    1. iesniegumu (3. Pielikums MK noteikumiem Nr.610);
    2. izglītības dokumentu apliecinātas kopijas;
    3. apliecinātu darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā, kuru izpildē persona piedalījusies (4. pielikums MK noteikumiem Nr.610);
    4. projektēšanas jomā pretendents iesniedz vismaz vienu savu projektu;
    5. dokumentu, kas apliecina maksu par sertificēšanas pakalpojumiem.

Sertifikāta uzraudzībai:
    1. 1. patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides pārskats (5. Pielikums MK noteikumiem Nr.610);
    2. izglītības dokumenta kopija (ja iegūta papildus izglītība sertifikāta termiņa derīguma laikā);
    3. tālākizglītības kursu apliecību vai sertifikātu kopijas par kursiem, kuros mācījies pēdējo trīs gadu laikā.

Veidlapas: Iesniegums par sertifikāta apturēšanu/ atjaunošanu/ anulēšanu.doc.
Īslaicīgā pakalpojuma Deklarācija.doc

Dokumentu pieņemšanas/izsniegšanas laiks:
Otrdienas, ceturtdienas 13.00-16.00
Dzirnavu ielā 147/3, LDzB Sertificēšanas centrā.
1.Atver mājas lapu:www.bis.gov.lv;
2. Sākumlapas augšējā labajā stūrī poga – „Pieslēgties kontam”;
3. Uzspiežot uz šīs pogas, nonākam Latvija.lv, kur atzīmējam „Piekrītu autentifikācijas noteikumiem un manu datu (vārda, uzvārda, personas koda) nosūtīšanai elektronisko pakalpojumu sniedzējam”

4. Autorizējaties caur internetbanku vai ar elektronisko parakstu;

5. Augšējā labajā stūrī parādās poga ar jūsu vārdu un uzvārdu, spiediet uz tās;

6. Lapas vidū poga – „Labot kontaktinformāciju”. Virs tās varat atzīmēt, kuru kontaktinformāciju vēlaties publiskot;

7. Spiediet uz pogas „Labot kontaktinformāciju”. Norādīta Jūsu deklarētā dzīvesvietas adrese, to labot nav iespējams, bet var norādīt papildus adresi (korespondences), kā arī labot/norādīt tālruņa numuru un e-pasta adresi. BIS sistēma neļauj vairākām sertificētajām personām norādīt vienu un to pašu e-pastu. Tādēļ norādiet savu personīgo e-pastu, kuru vēlāk izmantosiet arī autorizētai piekļuvei BIS. Pēc informācijas ievadīšanas spiediet pogu „Saglabāt”;

8. Spiediet uz pogas „Patstāvīgās prakses dati”, pēc tam – „Pievienot”;

9. Atveras prakses ieraksta lapa vienam objektam;

10. Ierakstiet pieprasīto informāciju;

11. Sadaļā „Pamatinformācija” pieprasīts pievienot dokumentu, kas apliecina dalību projektā;

12. Pēc visas pieprasītās informācijas ievadīšanas apstipriniet ierakstu, spiežot uz pogas „Saglabāt”;

13. Veidojiet jaunu objekta ierakstu;

14. Lai pievienotu ziņas par tālākizglītību, spiediet uz pogas „Profesionālās pilnveides dati”;

15. Ierakstiet pieprasīto informāciju. Pievienojiet dokumentus, kas apliecina Jūsu dalību pasākumā, kā arī apmācībām veltīto laiku, un, ja ir, apmācību programmu. Pēc pieprasītās informācijas ievadīšanas apstipriniet ierakstu , spiežot pogu „Saglabāt”;

16. Būvspeciālists BIS būvspeciālistu reģistrā reizi gadā veic darbības, kas minētas MK noteikumu Nr.610. 31.1.-31.3.2.punktos. T.i. - ievada informāciju par iepriekšējā gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem; - ievada informāciju iepriekšējā kalendāra gadā veikto patstāvīgo praksi;

Pretenziju, sūdzību vai apelāciju iesniedzējs ar iesniegumu par lietas būtību griežas LDzB SC. Tās tiek reģistrētas sūdzību/apelāciju žurnālā un nodotas SC izpilddirektoram lēmuma pieņemšanai. SC izpilddirektors nosaka tālākās rīcības un nozīmē sūdzībā neiesaistītu darbinieku sūdzības/apelācijas izskatīšanai un atbildes sagatavošanai. Žurnālā tiek reģistrēti visi ar sūdzības/apelāciju izskatīšanu saistītie dati. Ja pretenzija/apelācija saistīta ar sertificētā speciālista darbību/novērtēšanu tad: SC izpilddirektors ziņo par sūdzības/apelācijas saturu atbilstošās nozares grupas vadītājam, telefoniski informē un pieprasa paskaidrojumu no apsūdzētā speciālista, sasauc atbilstošās nozares speciālistu sanāksmi, lai tā iepazītos ar sūdzību/apelāciju un apsūdzētās personas paskaidrojumu un pieņemtu lēmumu. Attiecībā pret apsūdzēto sertificēto speciālistu var tikt pieņemti lēmumi: brīdinājums, sertifikāta darbības apturēšana uz izmeklēšanas laiku ne ilgāk kā vienu mēnesi, sertifikāta anulēšana. Sertifikātu darbības apturēšana, anulēšana un atjaunošanas kārtība noteikta MK noteikumu Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” VII nodaļā. Sertificēšanas shēmas noteikumu punktos 20., 21., 22.,23. aprakstīts kādos gadījumos var veikt šādas darbības. Pēc lēmuma pieņemšanas SC izpilddirektors rakstiski paziņo pretenziju vai sūdzības iesniedzējam un apsūdzētajam speciālistam par pieņemto lēmumu. Ja pieņemtais lēmums ir „sertifikāta anulēšana”, tad SC izpilddirektors mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas, ja nav iesniegta apelācija no vienas vai otras puses, ziņo EM sertificēto speciālistu reģistram par sertifikāta anulēšanu.

Ja pretenzijas sniedzējs vai apsūdzētais nav apmierināts ar SC sniegto atbildi, viņš var griezties pie: - LDzB priekšsēdētāja, ja sūdzība saistīta ar Sertificēšanas centra vadītāja nepieņemamu rīcību vai bezdarbību. - Konsultatīvajā padomē (KP), ja sūdzība saistīta ar noteiktajām profesionālās kvalifikācijas vai kompetences prasībām sertificētajiem speciālistiem, vai SC darbības politikas vai personāla rīcību. LDzB priekšsēdētājs, KP izskata pretenzijas un sniedz atbildi divu nedēļu laikā pretenzijas sniedzējam, ja nav nepieciešama papildus pasākumu veikšana un analīze. Ja pretenzijas izskatīšanai ir nepieciešama papildus pasākumu veikšana un analīze, atbilde tiek sniegta mēneša laikā. Atbildi paraksta SC izpilddirektors.

Ja kāda no pusēm nav apmierināta ar KP vai LDzB priekšsēdētāja lēmumu, tā rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanā noteikto kārtību.

Informācija par pretenziju un sūdzību izskatīšanas rezultātiem tiek iesniegta KP sanāksmēs un kalpo kā pamats korektīvo vai preventīvo pasākumu veikšanai.

PASTĀVĪGAM DARBAM LATVIJĀ REGLAMENTĒTAJĀS JOMĀS
Lai ārzemju speciālists saņemtu sertifikātu pastāvīgam darbam Latvijā reglamentētajās jomās (skatīt sadaļu šajā lappusē "Sertificēšanas shēma valsts reglamentēto jomu būvspeciālistiem") LDzB SC jāiesniedz:
- AIC apliecināts augstākās izglītības dokuments,
- Iesniegums, kurā norādīta vēlamā sertificējamā joma (skatīt sadaļu šajā lappusē "Sertificēšanas shēma valsts reglamentēto jomu būvspeciālistiem"),
- sertificējamai jomai atbilstošs darbu saraksts ar pieredzi vismaz 3 gadu garumā,
- darbu sarakstā minētās prakses apstiprinājums (Līgums, Rīkojums, utml).

PASTĀVĪGAM DARBAM LATVIJĀ NEREGLAMENTĒTAJĀS JOMĀS
Lai ārzemju speciālists saņemtu sertifikātu pastāvīgam darbam Latvijā nereglamentētajās jomās LDzB SC jāiesniedz:
- īslaicīgā pakalpojuma Deklarācija,
- Iesniegums, kurā norādīta vēlamā sertificējamā joma (skatīt sadaļu šajā lappusē "Sertificēšanas shēma valsts nereglamentēto jomu būvspeciālistiem"),
- sertificējamai jomai atbilstošs darbu saraksts ar pieredzi vismaz 3 gadu garumā.

ĪSLAICĪGAM DARBAM LATVIJĀ REGLAMENTĒTAJĀS JOMĀS
Lai ārzemju speciālists saņemtu sertifikātu īslaicīgam darbam Latvijā reglamentētajās jomās LDzB SC jāiesniedz:
- Īslaicīgā pakalpojuma Deklarācija,
- Iesniegums, kurā norādīta vēlamā sertificējamā joma (skatīt sadaļu šajā lappusē "Sertificēšanas shēma valsts reglamentēto jomu būvspeciālistiem"),
- sertificējamai jomai atbilstošs darbu saraksts ar pieredzi vismaz 3 gadu garumā,
- darbu sarakstā minētās prakses apstiprinājums (Līgums, Rīkojums, utml).

ĪSLAICĪGAM DARBAM LATVIJĀ NEREGLAMENTĒTAJĀS JOMĀS
Lai ārzemju speciālists saņemtu sertifikātu īslaicīgam darbam Latvijā reglamentētajās jomās LDzB SC jāiesniedz:
- Īslaicīgā pakalpojuma Deklarācija,
- Iesniegums, kurā norādīta vēlamā sertificējamā joma (skatīt sadaļu šajā lappusē "Sertificēšanas shēma valsts nereglamentēto jomu būvspeciālistiem"),
- sertificējamai jomai atbilstošs darbu saraksts ar pieredzi vismaz 3 gadu garumā.