Diena vēsturē:

1937.06.21.- Mira pirmās Latvijas valsts satiksmes ministrs Jānis Pauļuks. Viņa darbības laikā tika paveikta svarīgāko kara postījumu atjaunošana uz Latvijas dzelzceļa

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

Latvijas Dzelzceļnieku Biedrības (LDzB) Sertificēšanas centrs (SC) ir LDzB struktūrvienība, kas izveidota fizisku personu būvspeciālistu sertificēšanai, vilces līdzekļu psihofizioloģiskai novērtēšanai, elektrodrošības grupu apliecību saņemšanai, saskaņā ar pieprasījumu darba tirgū un valsts reglamentējumu. Sertificēšanas centrs darbojas pamatojoties uz:

 • LR MK 20.03.2018. noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”;
 • 19.02.2019. Deleģēšanas līgumu Nr._5.2-17.2/2019/6 par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību ar Ekonomikas ministriju;
 • 23.08.2018. EM Rīkojumu “Prasības potenciālajām būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēm”, un “Vadlīnijas būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēm par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību”;
 • 01.01.2010. MK noteikumiem Nr.360 “Par dzelzceļa speciālistiem”;
 • 08.10.2013. MK noteikumiem Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”
 • atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17024:2003. Standartam.
LDzB SC tiek sertificēti speciālisti sekojošās grupās:
 • Dzelzceļa inženiertehnnisko būvju būvspeciālisti;
 • Dzelzceļa kontakttīklu būvspeciālisti;
 • Dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvspeciālisti;
 • Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālisti.
LDzB SC tiek novērtēta profesionālā psihofizioloģiskā piemērotība (PPP):
 • vilces līdzekļu vadītājiem,
 • vilces līdzekļu vadītāju palīgiem,
 • staciju dežurantiem,
 • dispečeriem.
LDzB SC tiek izsniegtas sekojošu elektrodrošības grupu apliecības:
 • A (neatkarīgi no sprieguma vērtības) elektrodrošības grupa;
 • B zemsprieguma (turpmāk - Bz) elektrodrošības grupa;
 • B augstsprieguma (turpmāk - B) elektrodrošības grupa;
 • C zemsprieguma (turpmāk - Cz) elektrodrošības grupa;
 • C augstsprieguma (turpmāk - C) elektrodrošības grupa.