Diena vēsturē:

1921.03.15.- pirmie no Padomju Krievijas atgūtie preču vagoni šķērsoja robežu

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

Vilces ritošā sastāva vadītājs (mašīnists)

Vilces ritošā sastāva vadītāja (mašīnista) palīgs

Dzelzceļa stacijas dežurants

Vilcienu kustības vadības dispečers

1. Psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības (PPP) novērtējumu veic Latvijas Nacionālajā Akreditācijas Birojā (LATAK) akreditēta personāla sertificēšanas institūcija – Latvijas Dzelzceļnieku biedrības

centrs, atbilstoši saņemtai akreditācijai valsts reglamentētajām profesijām vai nereglamentētajām profesijām saskaņā ar tirgus prasībām.

2. Atbilstoši izmaiņām likumdošanā shēma reizi gadā tiek aktualizēta, tā tiek saskaņota Konsultatīvajā padomē (KP).

3. Novērtēšanas shēmas aktualizāciju var ierosināt SC personāls, KP vai citas ieinteresētās personas.

4. Saskaņā ar MK 02.05.2006. noteikumiem Nr.360 "Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem", tiek noteikta obligāta psihofizioloģiskā profesionālā piemērotības novērtēšana pieņemot darbā un, kad beidzies PPP novērtēšanas derīguma termiņš:

4.1. vilces līdzekļa vadītājiem (mašīnistiem),

4.2. vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgiem,

4.3. dzelzceļa stacijas dežurantiem,

4.4. vilcienu kustības vadības dispečeriem.

5. Profesionālās prasības Kandidātiem noteiktas MK noteikumu Nr.360 3.pielikumā Psihofizioloģiskie profesionālās piemērotības kritēriji. Psihofizioloģisko profesionālo piemērotības kritēriju novērtēšanas metodes un parametri, ko atbilstoši kritērijiem piemērojis SC, ir PPP novērtēšanas shēmas neatņemama sastāvdaļa ar ierobežotu pieejamību.

6. Pieteikumā vai Norīkojumā uz PPP novērtējumu tiek norādīta Kandidāta profesija, iemesls kādēļ nepieciešams novērtējums, datums, no kura Kandidāts strādā šajā profesijā, ja tas ir zināms. Viens kandidāts var saņemt Slēdzienu par PPP novērtējumu vairākām profesijām.

7. Kandidāta psihofizioloģiskā profesionālā piemērotība tiek novērtēta ar testu palīdzību, kas ilgst 2-4 stundas. Kandidāta rezultāti tiek protokolēti. Atsevišķos gadījumos PPP novērtējuma procedūra var tikt sadalīta 2 daļās un noritēt 2 dienas.

8. Pirms PPP novērtēšanas procedūras Kandidāts tiek iepazīstināts ar novērtēšanas shēmu. Kandidāta paraksts uz Norīkojuma vai Pieteikuma veidlapas apliecina, ka viņš ir iepazinies, sapratis un piekritis noteiktajām PPPN prasībām, apzinās ka alkohola vai narkotiku lietošana negatīvi ietekmē novērtēšanas gaitu un rezultātus, apsola ievērot SC Ētikas principus un neizplatīt nepamatotus vai maldinošus apgalvojumus par PPPN .

9. Ja PPP novērtējuma rezultātā Kandidāts guvis profesionāli nozīmīgās īpašībās rādītājus atbilstošus prasītajam līmenim, tad Kandidāts iegūst 1. profesionālās piemērotības grupu un Slēdziens par PPP novērtējumu ir derīgs 6 (sešus) gadus.

10. Ja PPP novērtējuma rezultātā, Kandidāts guvis vienu neatbilstošu rādītāju profesionāli nozīmīgās īpašībās, tad Kandidāts iegūst 2. profesionālās piemērotības grupu un Slēdziens par PPP novērtējumu ir derīgs 3 (trīs) gadus. Gadījumā, ja PPPN rezultātā Kandidāts guvis vienu neatbilstošu rādītāju profesionāli nozīmīgās īpašībās un vismaz vēl divām profesionāli nozīmīgām īpašībām rādītāji ir kritēriju riska zonā, kandidāts iegūst 2. Profesionālas piemērotības grupu, ar nosacījumu ka Slēdziens par PPP novērtējumu ir derīgs 1 (vienu) gadu. Slēdziens tiek papildināts ar profesiju psihologa ieteikumiem.

11. Ja PPP novērtējuma rezultātā, Kandidāts guvis divus un vairāk neatbilstošus rādītājus profesionāli nozīmīgās īpašībās, tad Kandidāts iegūst 3. profesionālās piemērotības grupu, kas nozīmē, ka Kandidātam nav ieteicama profesionālā darbība konkrētajā profesijā. Slēdziens par PPP novērtējumu tiek papildināts ar profesiju psihologa ieteikumiem. Atsevišķos gadījumos Kandidāts var atkārtoti iziet testēšanu, bet ne ātrāk kā pēc mēneša.

12. Ja Kandidāts sasniedzis 60 gadus, tad Slēdziens par PPP novērtējumu derīgs īsāku laiku: 1. PPPN grupas pārstāvim derīgs 3(trīs) gadus; 2. PPPN grupas pārstāvim derīgs 1(vienu) gadu.

13. Slēdzienam par PPP novērtējumu ir ierobežotas pieejamības statuss un to drīkst izmantot tikai tā persona, kurai tas izsniegts un darba devējs.

14. Uzraudzība notiek vismaz reizi novērtējuma derīguma termiņa laikā, telefoniski, elektroniski vai rakstiskā veidā iegūstot informāciju no darba devēja. Uzraudzība var tikt veikta arī pēc darba dēvēja pieprasījuma, ja tiek novērotas personas darba kvalitātes vai veselības pasliktināšanās pazīmes.

15. Atkārtota novērtēšana jāveic, ja beidzies novērtējuma derīguma termiņš vai tiek plānots pārvest darbinieku uz sarežģītāko darbu.

16. Uz Slēdziena par PPP novērtējumu tiek norādīts: slēdziena Nr.; novērtēšanas datums; profesija, kurā veikta novērtēšana; PPP novērtēšanas shēmas pieņemšanas datums, MK noteikumi, uz kuru pamata veikta novērtēšana; Profesionāli nozīmīgo īpašību atbilstība/neatbilstība; iegūtā PPP novērtēšanas grupa; līdz kuram datumam derīgs novērtējums; psihologa ieteikumi, ja nepieciešami. Slēdzienu par PPP novērtējumu paraksta LDzB SC profesiju psihologs uz tā tiek likts LDzB Sertificēšanas centra zīmogs.

17. Uz Slēdzienu par PPP novērtējumu drīkst atsaukties tikai tā darbības laikā, atbilstoši norādītai jomai, amatam un nosacījumiem.

18. Izteikt pretenzijas par PPP novērtējumu var vienīgi saistībā ar šīs procedūras neievērošanu.

19. Slēdziens par PPP novērtējumu ir konfidenciāla informācija ar ierobežotu pielietojamību.

20. Novērtētai personai pastāvīgi jārūpējas par profesionāli svarīgo īpašību treniņu, atbilstoši psihologa ieteikumiem.

PPP novērtēšanas procedūra tiek veikta katru darba dienu pēc iepriekšēja pieraksta LDzB Sertificēšanas centra mājas lapā www.ldzb.lv vai piesakoties novērtēšanai telefoniski: 67233622 vai 27868171. Novērtēšana notiek Rīgā, Dzirnavu ielā 147/3. Sūtot novērtējamo personu uz psihofizioloģisko novērtēšanu, organizācijas vai struktūrvienības vadītāja aizpilda Norīkojuma veidlapu P1. Pieteikuma veidlapu P1.1. aizpilda Pretendents individuāli ierodoties uz PPP novērtēšanu.

1. Novērtēšanas pakalpojumu cena tiek noteikta pamatojoties uz komercdarbības principiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.

2. Novērtēšanas pakalpojumu cenrādi apstiprina LDzB Valdes priekšsēdētājs pamatojoties uz Sertificēšanas centra izpilddirektora izmaksu aprēķinu tāmi

Pakalpojums Cena (EUR)
Psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības novērtēšana 93.00

Novērtēšanas pakalpojumu cena var tikt mainīta pamatojot nepieciešamību.

4. Novērtēšanas pakalpojumu apmaksu var veikt maksājot skaidrā naudā LDzB grāmatvedei vai ar bankas pārskaitījumu.

5. LDzB rekvizīti:

Latvijas dzelzceļnieku biedrība (LDzB)

Reģistrācijas nr.40008072064, Dzirnavu iela 147/3, Rīga, LV-1050

Konts: LV13HABA0551035538546 SWEDBANK BIC/S.W.I.F.T.HABALV22

6. Novērtēšanas pakalpojumu apmaksa tiek iekasēta pirms pakalpojumu saņemšanas.

7. Veicot maksājumus, apmaksas dokumentos jābūt norādei par (personas vārds, uzvārds) Psihofizioloģisko profesionālās piemērotības novērtēšanu.