Diena vēsturē:

1937.06.21.- Mira pirmās Latvijas valsts satiksmes ministrs Jānis Pauļuks. Viņa darbības laikā tika paveikta svarīgāko kara postījumu atjaunošana uz Latvijas dzelzceļa

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

1. Psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības (PPP) novērtējumu veic Latvijas Nacionālajā Akreditācijas Birojā (LATAK) akreditēta personāla sertificēšanas institūcija – Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Sertificēšanas centrs, atbilstoši saņemtai akreditācijai valsts reglamentētajām profesijām vai nereglamentētajām profesijām saskaņā ar tirgus prasībām.

2. Atbilstoši izmaiņām likumdošanā shēma reizi gadā tiek aktualizēta, tā tiek saskaņota Konsultatīvajā padomē (KP).

3. Novērtēšanas shēmas aktualizāciju var ierosināt SC personāls, KP vai citas ieinteresētās personas.

4. Saskaņā ar MK 02.05.2006. noteikumiem Nr.360 "Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem", tiek noteikta obligāta psihofizioloģiskā profesionālā piemērotības novērtēšana pieņemot darbā un, kad beidzies PPP novērtēšanas derīguma termiņš:

- vilces līdzekļa vadītājiem (mašīnistiem),

- vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgiem,

- dzelzceļa stacijas dežurantiem,

- vilcienu kustības vadības dispečeriem.

5. Profesionālās prasības Kandidātiem noteiktas MK noteikumu Nr.360 3.pielikumā Psihofizioloģiskie profesionālās piemērotības kritēriji.

- Vilces ritošā sastāva vadītājam (mašīnistam) un vilces ritošā sastāva vadītāja (mašīnista) palīgam: gatavība ekstremālai darbībai (modrība); uzmanības apjoms; koncentrēšanās spējas; uzmanības pārslēgšanās ātrums; emocionālā noturība pret traucējošiem faktoriem; noturība stresa apstākļos; modrība intensīvas kustības apstākļos; diferencētas reaģēšanas spējas; nervu sistēmas stabilitāte un stabila darbspēju dinamika.

- Dzelzceļa stacijas dežurantam: funkcionālās stāvokļa stabilitāte; koncentrēšanās spējas; uzmanības pārslēgšanās ātrums; uzmanības sadalīšana; iemaņu pārveidošanas spēja; noturība pret traucējošiem faktoriem; operatīvās domāšanas spējas; atmiņas noturība; motivācija darbam.

- Vilcienu kustības vadības dispečeram: noturība stresa apstākļos; stabilas darba spējas, arī monotonos apstākļos; uzmanības pārslēgšanās ātrums; koncentrēšanās spējas; atmiņas noturība; lēmuma pieņemšanas ātrums.

6. Psihofizioloģisko profesionālo piemērotības kritēriju novērtēšanas metodes un parametri, ko atbilstoši kritērijiem piemērojis SC, ir PPP novērtēšanas shēmas neatņemama sastāvdaļa ar ierobežotu pieejamību.

7. Pieteikumā vai Norīkojumā uz PPP novērtējumu tiek norādīta Kandidāta profesija, iemesls kādēļ nepieciešams novērtējums, datums, no kura Kandidāts strādā šajā profesijā, ja tas ir zināms. Viens kandidāts var saņemt Slēdzienu par PPP novērtējumu vairākām profesijām.

8. Kandidāta psihofizioloģiskā profesionālā piemērotība tiek novērtēta ar testu palīdzību, kas ilgst 2-4 stundas. Kandidāta rezultāti tiek protokolēti. Atsevišķos gadījumos PPP novērtējuma procedūra var tikt sadalīta 2 daļās un noritēt 2 dienas.

9. Pirms PPP novērtēšanas procedūras Kandidāts tiek iepazīstināts ar novērtēšanas shēmu. Kandidāta paraksts uz Norīkojuma vai Pieteikuma veidlapas apliecina, ka viņš ir iepazinies, sapratis un piekritis noteiktajām PPPN prasībām, apzinās, ka alkohola vai narkotiku lietošana negatīvi ietekmē novērtēšanas gaitu un rezultātus, apsola ievērot SC Ētikas principus un neizplatīt nepamatotus vai maldinošus apgalvojumus par PPPN .

10. Ja PPP novērtējuma rezultātā Kandidāts guvis profesionāli nozīmīgās īpašībās rādītājus atbilstošus prasītajam līmenim, tad Kandidāts iegūst 1. profesionālās piemērotības grupu un Slēdziens par PPP novērtējumu ir derīgs 6 (sešus) gadus.

11. Ja PPP novērtējuma rezultātā, Kandidāts guvis vienu neatbilstošu rādītāju profesionāli nozīmīgās īpašībās, tad Kandidāts iegūst 2. profesionālās piemērotības grupu un Slēdziens par PPP novērtējumu ir derīgs 3 (trīs) gadus. Gadījumā, ja PPPN rezultātā Kandidāts guvis vienu neatbilstošu rādītāju profesionāli nozīmīgās īpašībās un vismaz vēl divām profesionāli nozīmīgām īpašībām rādītāji ir kritēriju riska zonā, kandidāts iegūst 2. Profesionālas piemērotības grupu, ar nosacījumu ka Slēdziens par PPP novērtējumu ir derīgs 1 (vienu) gadu. Slēdziens tiek papildināts ar profesiju psihologa ieteikumiem.

12. Ja PPP novērtējuma rezultātā, Kandidāts guvis divus un vairāk neatbilstošus rādītājus profesionāli nozīmīgās īpašībās, tad Kandidāts iegūst 3. profesionālās piemērotības grupu, kas nozīmē, ka Kandidātam nav ieteicama profesionālā darbība konkrētajā profesijā. Slēdziens par PPP novērtējumu tiek papildināts ar profesiju psihologa ieteikumiem. Atsevišķos gadījumos Kandidāts var atkārtoti iziet testēšanu, bet ne ātrāk kā pēc mēneša.

13. Ja Kandidāts sasniedzis 60 gadus, tad Slēdziens par PPP novērtējumu derīgs īsāku laiku: 1. PPPN grupas pārstāvim derīgs 3(trīs) gadus; 2. PPPN grupas pārstāvim derīgs 1(vienu) gadu.

14. Slēdzienam par PPP novērtējumu ir ierobežotas pieejamības statuss un to drīkst izmantot tikai tā persona, kurai tas izsniegts un darba devējs.

15. Uzraudzība notiek vismaz reizi novērtējuma derīguma termiņa laikā, telefoniski, elektroniski vai rakstiskā veidā iegūstot informāciju no darba devēja. Uzraudzība var tikt veikta arī pēc darba dēvēja pieprasījuma, ja tiek novērotas personas darba kvalitātes vai veselības pasliktināšanās pazīmes.

16. Atkārtota novērtēšana jāveic, ja beidzies novērtējuma derīguma termiņš vai tiek plānots pārvest darbinieku uz sarežģītāko darbu.

17. Uz Slēdziena par PPP novērtējumu tiek norādīts: slēdziena Nr.; novērtēšanas datums; profesija, kurā veikta novērtēšana; PPP novērtēšanas shēmas pieņemšanas datums, MK noteikumi, uz kuru pamata veikta novērtēšana; Profesionāli nozīmīgo īpašību atbilstība/neatbilstība; iegūtā PPP novērtēšanas grupa; līdz kuram datumam derīgs novērtējums; psihologa ieteikumi, ja nepieciešami. Slēdzienu par PPP novērtējumu paraksta LDzB SC profesiju psihologs uz tā tiek likts LDzB Sertificēšanas centra zīmogs.

18. Uz Slēdzienu par PPP novērtējumu drīkst atsaukties tikai tā darbības laikā, atbilstoši norādītai jomai, amatam un nosacījumiem;

19. Izteikt pretenzijas par PPP novērtējumu var vienīgi saistībā ar šīs procedūras neievērošanu.

20. Slēdziens par PPP novērtējumu ir konfidenciāla informācija ar ierobežotu pielietojamību.

21. Novērtētai personai pastāvīgi jārūpējas par profesionāli svarīgo īpašību treniņu, atbilstoši psihologa ieteikumiem.

PPP novērtēšanas procedūra tiek veikta katru darba dienu pēc iepriekšēja pieraksta LDzB Sertificēšanas centra mājas lapā www.ldzb.lv vai piesakoties novērtēšanai telefoniski: 67233622 vai 27868171. Novērtēšana notiek Rīgā, Dzirnavu ielā 147/3. Sūtot novērtējamo personu uz psihofizioloģisko profesionālo piemērotības novērtēšanu, organizācijas vai struktūrvienības vadītājs aizpilda Norīkojuma veidlapu P1. Pieteikuma veidlapu P1.1. aizpilda Pretendents individuāli ierodoties uz PPP novērtēšanu.

Apmaksas kārtība

1. Novērtēšanas pakalpojumu cena tiek noteikta pamatojoties uz komercdarbības principiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.

2. Novērtēšanas pakalpojumu cenrādi apstiprina LDzB Valdes priekšsēdētājs pamatojoties uz Sertificēšanas centra izpilddirektora izmaksu aprēķinu tāmi

Pakalpojums Cena (EUR)
Psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības novērtēšana 120.00

Novērtēšanas pakalpojumu cena var tikt mainīta pamatojot nepieciešamību.

4. Novērtēšanas pakalpojumu apmaksu var veikt maksājot skaidrā naudā LDzB grāmatvedei vai ar bankas pārskaitījumu.

5. LDzB rekvizīti:

Latvijas dzelzceļnieku biedrība (LDzB)

Reģistrācijas nr.40008072064, Dzirnavu iela 147/3, Rīga, LV-1050

Konts: LV13HABA0551035538546 SWEDBANK BIC/S.W.I.F.T.HABALV22

6. Novērtēšanas pakalpojumu apmaksa tiek iekasēta pirms pakalpojumu saņemšanas.

7. Veicot maksājumus, apmaksas dokumentos jābūt norādei par (personas vārds, uzvārds) Psihofizioloģisko profesionālās piemērotības novērtēšanu.

Par sūdzībām vai apelācijām tiek uzskatītas rakstiski noformētas un LDzB SC iesniegtās sūdzības un apelācijas.

Pretenziju, sūdzību, apelāciju iesniedzējs ar iesniegumu par lietas būtību griežas LDzB SC. Tās tiek reģistrētas sūdzību žurnālā un nodotas SC izpilddirektoram lēmuma pieņemšanai. SC izpilddirektors nosaka tālākās rīcības un nozīmē pretenzijā, sūdzībā neiesaistītu darbinieku pretenzijas izskatīšanai un atbildes sagatavošanai. Žurnālā tiek reģistrēti visi ar pretenzijas, sūdzības izskatīšanu saistītie dati.

Ja pretenzija, sūdzība saistīta ar SC darbību, atbilde tiek dota nedēļas laikā.

Ja pretenzijas, sūdzības izskatīšanai nav nepieciešama papildus pasākumu veikšana un analīze, atbilde tiek sniegta divu nedēļu laikā.

Ja pretenzijas, sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildus pasākumu veikšana un analīze, atbilde tiek sniegta mēneša laikā.

Ja pretenzija saistīta ar PPP novērtētā speciālista darbību tad: SC izpildirektors telefoniski informē un pieprasa paskaidrojumu no apsūdzētā speciālista, sasauc atbilstošās nozares speciālistu sanāksmi, lai tā iepazītos ar sūdzību un apsūdzētās personas paskaidrojumu un pieņemtu lēmumu.

Attiecībā pret apsūdzēto PPP novērtēto speciālistu var tikt pieņemti lēmumi: brīdinājums, atkārtota psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības novērtēšana.

Ja pieņemtais lēmums ir: brīdinājums, tad, tiek sagatavots atzinums par novērtējamā speciālista rīcības neatbilstību labai profesionālai praksei, kompetencēm, prasmēm un zināšanām.

Ja pieņemtais lēmums ir: atkārtota psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības novērtēšana: tad, kvalitātes vadītājs/sekretāre rakstot atzinumu uzaicina speciālistu trīs mēnešu laikā nokārtot pārbaudījumu.

Pēc lēmuma pieņemšanas SC izpilddirektors rakstiski paziņo pretenzijas vai sūdzības iesniedzējam un apsūdzētajam speciālistam par pieņemto lēmumu. Ja pieņemtais lēmums ir “atkārtota psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības novērtēšana”, tad novērtētais speciālists tiek uzaicināts tuvākā mēneša laikā uz PPP novērtēšanu.

Apelācija

Ja pretenzijas sniedzējs vai apsūdzētais nav apmierināts ar SC sniegto atbildi, viņš var griezties pie: LDzB priekšsēdētāja, ja sūdzība saistīta ar Sertificēšanas centra vadītāja nepieņemamu rīcību vai bezdarbību; Konsultatīvajā padomē (KP), ja sūdzība saistīta ar noteiktajām profesionālās kvalifikācijas vai kompetences prasībām novērtētajiem speciālistiem.

LDzB priekšsēdētājs, KP izskata pretenzijas un sniedz atbildi divu nedēļu laikā pretenzijas sniedzējam, ja nav nepieciešama papildus pasākumu veikšana un analīze. Ja pretenzijas izskatīšanai ir nepieciešama papildus pasākumu veikšana un analīze, atbilde tiek sniegta mēneša laikā.

Ja kāda no pusēm nav apmierināta ar KP vai LDzB priekšsēdētāja lēmumu, tā rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanā noteikto kārtību.

Informācija par pretenziju un sūdzību izskatīšanas rezultātiem tiek sniegta KP sanāksmēs un kalpo kā pamats korektīvo vai preventīvo pasākumu veikšanai.

Visa saistītā informācija tiek apkopota vadības pārskatā.

LDzB SC pieņemtos lēmumus mēneša laikā var apstrīdēt Valsts Dzelzceļa tehniskajā inspekcijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.