Diena vēsturē:

2009.01.09.- Jelgavas dzelzceļa stacijā notika vilcienu biļešu tirdzniecības ar mobilo tālruni un jaunās pasažieru vizuālās informācijas sistēmas pilotprojektu prezentācija.

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

Latvijas dzelzceļnieku biedrības SC darbinieku un sertificēto speciālistu ĒTIKAS PAMATPRINCIPI

I. Vispārīgie noteikumi

1.1 Šo Ētikas pamatprincipu mērķis ir noteikt Latvijas dzelzceļnieku biedrības sertificēšanas centra (turpmāk tekstā – sertificēšanas centrs vai SC) amatpersonu, darbinieku (turpmāk tekstā - darbinieki) un sertificēto speciālistu ētikas un uzvedības normas un ieteikumus, kuri jāievēro savstarpējā saskarsmē un rīcībā ar profesionālu un konfidenciālu informāciju .

1.2 Ētikas pamatprincipu ievērošana veicina sertificēšanas/novērtēšanas uzdevumu sekmīgu izpildi, SC darbinieku un sertificētu speciālistu likumīgu un godprātīgu darbību sabiedrības interesēs.

II. Ētiskas rīcības pamatprincipi SC darbiniekiem un sertificētiem speciālistiem

2.1. SC darbinieki, pildot SC uzdevumus un sertificētie speciālisti, veicot savus darba pienākumus, rīkojas atbilstoši savai profesionālajai kompetencei, saskaņā ar valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem, ētikas pamatprincipiem.

2.2. SC ētikas pamatprincipi ir:

2.2.1. Neatkarība un neitralitāte - darbinieks ir neatkarīgs un neitrāls savā rīcībā, profesionālajā darbībā un lēmumos. Ievēro valstī spēkā esošos normatīvos aktus un SC iekšējos normatīvos aktus, kā arī šajā dokumentā noteiktos pamatprincipus un normas. Darbinieka rīcība nav atkarīga no nacionalitātes, dzimuma, vecuma, amata, darba pieredzes, piederības partijām, politiskām kustībām un reliģiskajām organizācijām, tā norobežojas no personīgajām interesēm un citas ārējās ietekmes, tā balstīta uz taisnīgumu, labvēlību, objektivitāti. Darbinieks izvairās/ (ziņo par to SC izpilddirektoram) no situācijām, kuras var definēt kā „interešu konflikts”.

2.2.2. Profesionālā kompetence un pienācīga rūpība – darbinieks un sertificētais speciālists augstu vērtē profesionālu un radošu darbu, tiecas to veikt ar pienācīgu rūpību un godprātīgi, izmantojot labāko pieredzi un praksi, veicot darbu, rīkojas atbilstoši profesionālajai kompetencei. Darbinieks un sertificētais speciālists uzņemas atbildību par savu turpmāko profesionālo attīstību, pilnveido savas zināšanas, ņemot vērā SC darbības mērķus un galvenos uzdevumus.

2.2.3. Konfidencialitāte - darbinieki un sertificētie speciālisti ievēro konfidencialitāti un rūpējas par informācijas, kas veicot darba pienākumus nonākusi viņu rīcībā, aizsardzību, kā arī saņemto informāciju neizmanto personiskajās interesēs un neatklāj citām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumos. Pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas, darbinieku pienākums ir saglabāt konfidencialitāti par iegūto informāciju, kas nonākusi viņu rīcībā darba tiesisko attiecību laikā.

2.2.4. Lojalitāte – darbinieks un sertificētais speciālists ir lojāls pret SC arī savos publiskajos izteikumos, ievēro SC darbības mērķus un pamatvērtības. Darbinieks un sertificētais speciālists saskarsmē ar citām personām izturas ar cieņu, ievērojot profesionālās prasības un darba pienākumus, rūpējas, lai visa darba informācija un vadošie rīkojumi ir saprotoši kolēģiem un padotajiem, nelieto valodu, žestus un mājienus, kas varētu būt aizskaroši citu personu pašcieņai.

2.2.5. Godīgums – darbinieks un sertificētais speciālists, veicot darba pienākumus nepieņem prettiesiskus labumus – dāvanas, pateicības, atvieglojumu nosacījumos un citus labumus jebkurā formā attiecībā uz sevi un savas ģimenes locekļiem.

2.3. SC darbinieki labvēlīgi izturas pret SC apmeklētājiem, sertificētiem speciālistiem un citām personām, ciena tās un rada apstākļus viņu veiksmīgai darbībai SC.

2.4. SC darbinieki precīzi un rūpīgi veic uzraudzības procesa uzdevumus, lai nodrošinātu sertificēto speciālistu veiksmīgu darbību Latvijas darba tirgū.

III. Profesionālā sertifikāta lietošanas ētika un pamatprincipi

3.1 Sertificētie speciālisti pilnībā ievēro profesionālo sertifikātu lietošanas noteikumus, kuri atrodas uz sertifikāta.

3.2. sertifikātu lietošanas noteikumi

1. Sertifikātu ir tiesīga izmantot tikai tā persona, kurai tas izsniegts.

2. Uz sertifikātu drīkst atsaukties tikai tā darbības laikā, atbilstoši norādītai jomai un nosacījumiem minot sertifikāta numuru.

3. Izteikt pretenzijas par sertificēšanu var vienīgi saistībā ar piešķirto sertificēšanas jomu.

4. Sertifikātu nedrīkst lietot maldinošā veidā vai kā citādi sniegt maldinošu informāciju par sertifikācijas institūciju.

5. Sertificētai personai pastāvīgi jāpilnveido sava profesionālā kvalifikācija atbilstoši normatīvo aktu, standartu un jaunāko tehnoloģiju prasībām.

6. Sertifikāta īpašnieks ir atbildīgs par dokumenta pienācīgu saglabāšanu.

7. Sertifikāta apturēšanas uz laiku gadījumā, sertifikātu un apliecību drīkst lietot tikai, lai novērstu pārkāpumus un pabeigtu pieņemtos pasūtījumus.

8. Sertificēta būvspeciālista pienākums ir:

- veikt patstāvīgās prakses uzraudzības gada samaksu, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1.martam (MK Nr.610.,31.3.)

- katru kalendāro gadu paaugstināt profesionālo kompetenci, apgūstot Profesionālās izglītības likuma prasībām atbilstošas izglītības programmas (MK Nr.610.,40.1.);

- sniegt Sertificēšanas centram tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama būvspeciālista prakses izvērtēšanai (MK Nr.610.40.2.)

- nekavējoties informēt Sertificēšanas centru par iemesliem, kas var ietekmēt sertificētā būvspeciālista spēju turpināt sertifikācijas prasību izpildi.

9.Aktuālā informācija par būvspeciālista sertifikātu un darbības sfēru elektroniski pieejama Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv

IV. Noslēguma jautājumi

4.1. Ētikas pamatprincipi un ieteikumi ir saistoši SC darbiniekiem un sertificētajiem speciālistiem. SC profesiju psihologu profesionālās ētikas pamatprincipus papildus nosaka Latvijas psihologu ētikas kodekss. Situācijās, kuras nav minētas šajā dokumentā, SC darbinieki un sertificētie speciālisti rīkojas atbilstoši vispārējās uzvedības normām.