Diena vēsturē:

1937.06.21.- Mira pirmās Latvijas valsts satiksmes ministrs Jānis Pauļuks. Viņa darbības laikā tika paveikta svarīgāko kara postījumu atjaunošana uz Latvijas dzelzceļa

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības
Sertificēšanas centrs

LDzB sertificēšanas centrā sertifikātu ieguvušās personas

Apstiprināts

2019.gada 14.janvāra

lēmumu Nr. 1


Saturs

1. Vispārīgi

2. Norise un atbildība

2.1. Dokumentu iesniegšana

2.2. Profesionālās kvalifikācijas dokumentāla novērtēšana

2.3. Paziņojums par eksaminēšanas sēdi

2.4. Eksaminēšana

2.5. Eksāmena vērtēšanas kritēriji

2.6. Atkārtota eksaminēšana

2.7. Profesionālās rekomendācijas pieņemšana

2.2. Profesionālās kvalifikācijas dokumentāla novērtēšana

2.8. Lēmuma par sertificētās personas statusa piešķiršanu

1. Vispārīgi

Dokumentā aprakstīta sertificēšanas procesa organizēšanas kārtība, kurā novērtē, pretendenta atbilstību sertificēšanas shēmas prasībām, kuru rezultātā pieņem lēmumu par sertificēšanu.

2. Norise un atbildība

Pretendenta sertificēšana notiek pēc pieprasījuma, bet ne biežāk kā reizi mēnesī. Sertificēšanas procedūra tiek dalīta vairākās daļās: dokumentu iesniegšana; iesniegto dokumentu profesionālās kvalifikācijas dokumentāla novērtēšana, ja nepieciešams, iesniegto dokumentu papildināšana; paziņojums par eksaminēšanas sēdi; eksaminēšana; profesionālās rekomendācijas pieņemšana; lēmuma par sertificētās personas statusa piešķiršanu; būvspeciālista lēmuma ģenerēšana no Būvniecības informatīvās sistēmas (BIS); sertifikāta sagatavošana papīra formātā.

2.1. Dokumentu iesniegšana

Pretendentam sertifikāta saņemšanai jāiesniedz SC noteiktas formas Iesniegums (MK not. Nr.169 Pielikums Nr.2), apliecinājums par attiecīgās darbības sfēras būvspeciālista minimālās praktiskā darba pieredzes programmas izpildi; izziņu no Sodu reģistra, kas atbilsts MK noteikumu Nr.169. 3.Pielikumam; dokuments, kas apliecina maksu par sertificēšanas pakalpojumu.

Pretendentam būvspeciālistu reģistrā jāievada: informācija par izglītību, kas apliecina iegūto kvalifikāciju, un elektroniski jāpievieno izglītību apliecinoša dokumenta kopija, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā; apliecināts to darbu saraksts sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā, kuru izpildē persona piedalījusies; ārzemju speciālistiem papildus jāiesniedz darbu sarakstā minētās prakses apliecinoši dokumenti; dokumentu, kas apliecina maksu par papildus sertificēšanas pakalpojumiem samaksu.

Pieņemot dokumentus SC izpilddirektors /kvalitātes vadītājs vai cita atbildīgā persona pārbauda vai iesniegšanai sagatavotie dokumenti atbilst prasībām pēc satura un formas.

Prasībām atbilstošus dokumentus SC atbildīgā persona reģistrē Kandidātu reģistrācijas žurnālā piešķirot reģistrācijas numuru, kas turpmāk tiek fiksēts visos personas novērtēšanas dokumentos.

2.2. Profesionālās kvalifikācijas dokumentāla novērtēšana sertifikāta saņemšanai

Pretendenta dokumenti reizi mēnesī tiek iesniegti SC dokumentu ekspertam vai tā aizvietotājam kandidāta profesionālās kvalifikācijas dokumentālā apstiprinājuma izvērtēšanai.

Eksperts piecu darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas izvērt: personas izglītības atbilstību B būvniecības likumā noteiktajām prasībām; personas praktiskā darba pieredzes vai patstāvīgās prakses atbilstību normatīvo aktu prasībām; ja nepieciešams, eksperts elektroniski pieprasa pretendentam papildināt iesniegtos dokumentus 10 darba dienu laikā, savu vērtējumu eksperts ieraksta kandidāta dokumentu novērtēšanas veidlapā.

Iespējamais novērtējums: pielaist eksaminēšanai; nepielaist eksaminēšanai (norādot neatbilstību).

Eksperts atgriež dokumentus SC izpilddirektoram/kvalitātes vadītājam vai tā noteiktai atbildīgai personai.

Dokumentu eksperta pozitīvas atbildes gadījumā, SC izpilddirektors/kvalitātes vadītājs vai atbildīgā persona pārbauda būvspeciālistu reģistrā Pretendenta ievadītos datus par izglītību, profesionālo praksi un prasīto sertificējamo jomu. Kandidātu elektroniski uzaicina uz eksāmena kārtošanu: norādot laiku, vietu un līdzi ņemamos dokumentus.

2.3. Paziņojums par eksaminēšanas sēdi

SC eksaminētājiem un Pretendentam par eksaminēšanas sēdes laiku tiek paziņots ne vēlāk kā vienu darba nedēļu iepriekš.

Paziņojot par eksāmenu VUGD pārstāvim tiek sniegta informācija: kompetences pārbaudes iestādes pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis un elektroniskā pasta adrese; kompetences pārbaudes iestādes ekspertu komisijas vadītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja (vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese); kompetences pārbaudes iestādes ekspertu komisijas darba norises datums, vieta un laiks; paredzēto kandidātu (būvspeciālistu) vārdi, uzvārdi, sertificēšanas jomas, specialitāte, paredzētā darbības sfēra vai darbības sfēru pievienošana vai būvspeciālista sertifikāta atjaunošana.

SC izpilddirektors/kvalitātes vadītājs rakstot Lēmumu par eksāmena norisi norises laiku norāda un koriģē atkarībā no pretendentu skaita. Eksāmens notiek vienlaicīgi visiem pretendentiem, ja to skaits ir līdz 10, ja lielāks, tad pretendenti tiek sadalīti grupās. Parakstot šo lēmumu eksaminētāji apliecina, ka nav interešu konfliktā ar pretendentiem.

2.4. Eksaminēšana

Uz eksaminēšanas sēdi eksaminētājiem tiek sagatavots: Pretendentu eksaminēšanas veidlapas; Pretendenta iesniegtie dokumenti; profesionālās kvalifikācijas apliecinošo dokumentu novērtēšanas eksperta slēdziens.

Pirms eksāmena jautājumu saņemšanas Pretendents uzrāda personu apliecinošu dokumentu un izglītības dokumenta (oriģinālu), kas apliecina iegūto kvalifikāciju, paraksta apliecinājumu par saistībām neizpaust konfidenciālus eksaminācijas materiālus, nelietot neatļautus palīglīdzekļus un apstiprina savu identitāti ar parakstu.

Eksāmena jautājumi tiek sagatavoti rakstveidā. Jautājumus sagatavo un aktualizē sertificēšanas grupas vadītājs vai viņa nozīmēts eksaminētājs. Katra lapa tiek apzīmogota (LDzB SC zīmogs). Eksāmena atbilžu lapās Pretendents norāda savu vārdu, uzvārdu, eksaminēšanas sēdes datumu, lapas beigās parakstās. Eksāmena atbilžu lapas ar sniegtajām atbildēm jāiesniedz sēdes vadītājam novērtēšanas organizēšanai. Pretendenta reģistrācijas numuru pēc eksāmena atbilžu lapā ieraksta SC kvalitātes vadītājs vai sekretāre.

Projektēšanas jomās pretendents rakstveidā atbild uz teorētiskiem jautājumiem un pilda trīs praktiskus uzdevumus. Elektronisko sakaru sistēmas un tīklu būvspeciālistiem viens no uzdevumiem ir Ugunsdrošības jomā.

Rakstiskajā eksāmenā būvdarbu vadītājiem un būvuzraugiem ir jautājumi par katru no būvei izvirzāmām būtiskām prasībām, viens uzdevums ar attiecīgo standartu piemērošanu, trīs patstāvīgai praksei būtiski uzdevumi, eksāmenā tiek paredzēta arī intervija ar pretendentu par tēmām, kas būtiskas jomai, specialitātei, darbības sfērai. Eksāmenu mutiskā daļa tiek audiāli ierakstīta un glabājas SC vismaz vienu mēnesi. Vērtēšanā piedalās ne mazāk kā divi eksaminētāji, kuri sēdes laikā novērtē pretendenta sniegtās atbildes un savu vērtējumu fiksē eksaminēšanas veidlapā.

VUGD pārstāvja tiesības un pienākumi kā pilntiesīgam eksaminatoram.

VUGD pārstāvis ir ekspertu komisijas loceklis, kura uzdevums ir vērtēt pretendenta atbilstību vai neatbilstību viņa izvēlētajai sertificēšanas jomai ugunsdrošībā;

VUGD pārstāvis tiesīgs veikt pretendenta kompetences pārbaudi ugunsdrošības jomā piemērojot arī VUGD sagatavotos jautājumus;

Gadījumā, ja pretendenta zināšanas ugunsdrošības jomā nav pietiekošas. VUGD pārstāvim ir tiesības pieņemt lēmumu par personas kompetences neatbilstību ugunsdrošības jautājumos.

VUGD pārstāvis ir tiesīgs vērtēt eksāmena rezultātus;

VUGD pārstāvis ir tiesīgs piedalīties teorētisko jautājumu pārskatīšanā un pilnveidošanā (ugunsdrošības jomā);

Elektronisko sakaru sistēmas un tīklu būvspeciālistiem viens no jautājumiem ir Ugunsdrošības jomā.

Eksāmenu mutiskās daļas (aizstāvēšana, intervija) laikā tiek veikts audio ieraksts, kurš tiks uzglabāts vismaz vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas par kompetences atbilstību vai neatbilstību.

Sēdes beigās tiek noformēts eksaminēšanas sēdes protokols, kuru paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs.

2.5. Eksāmena vērtēšanas kritēriji

Par katru no jautājumiem eksaminētāji Profesionālās kompetences novērtēšanas veidlapā dod savu vērtējumu 10 ballu sistēmā katram atbildētajam jautājumam. Pretendenta profesionālās kompetences apjoms tiek uzskatīts par nepietiekošu sertifikāta saņemšanai, ja vidējais vērtējums ir zemāks par 6 ballēm.

2.6. Atkārtota eksaminēšana

Pirmo reizi nenokārtojot eksāmenu

Pretendents, kas eksaminācijas sēdes laikā nav apliecinājis atbilstošu profesionālo zināšanu apjomu vai objektīvu apstākļu dēļ nav ieradies uz to, tiek pieņemts lēmums par kompetences novērtēšanas termiņā pagarināšanu ne mazāku kā uz vienu mēnesi un kvalitātes vadītājs/sekretārs informē pretendentu par atkārtotu iespēju nokārtot pārbaudi, norādot tā norises laiku un vietu. Gadījumā, ja atkārtotā eksaminēšanā pretendenta profesionālo zināšanu apjoms vēlreiz tiek atzīts par nepietiekošu, pretendents drīkst atkārtoti iesniegt dokumentus sertifikāta saņemšanai pēc sešiem mēnešiem.

Ja trīs mēnešu laikā pēc dokumentu iesniegšanas Pretendents nav varējis apliecināt savu profesionālo zināšanu apjomu, Iesniegums sertifikāta saņemšanai un pārējās procedūras veicamas atkārtoti.

Atkārtots eksāmens tiek piemērots iepriekš sertificētiem būvspeciālistiem saskaņā ar MK Nr.169 noteikumu 40., 41.,42.,53. punktiem.

2.7. Profesionālās rekomendācijas pieņemšana

Eksaminācijas komisija pēc eksāmena iesniedz dokumentus Grupas vadītājam. Grupas vadītājs 3 (trīs) darba dienu laikā iepazīstas ar Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, dokumentu eksperta vērtējumu, ekspertu vērtējumu eksāmenā un aizpilda profesionālās rekomendācijas veidlapu.

Iespējamie vērtējumi: sertificēt vai nesertificēt.

2.8. Lēmuma par sertificētās personas statusa piešķiršanu

Grupas vadītājs pēc profesionālās rekomendācijas veikšanas nodod visu Pretendenta dokumentu mapi SC izpilddirektoram/kvalitātes vadītājam Lēmuma pieņemšanai. 3 darba dienu laikā SC izpilddirektors apstiprina grupas vadītāja pozitīvo lēmumu piešķirot Pretendentam sertificētās personas statusu.

SC atbildīgā persona atzīmē Kandidātu reģistrācijas žurnālā ziņas par eksāmena nokārtošanu un būvspeciālistu reģistrā ievada informāciju par sertifikāta piešķiršanu, pievieno eksāmena protokolu, sagatavo būvspeciālistu reģistra lēmumu elektroniskā paraksta pievienošanai.

LDzB SC izpilddirektors pārbauda ievadīto informāciju un paraksta to ar savu elektronisko parakstu. Papildus tiek izdrukāts būvspeciālistu reģistra ģenerētais Lēmums par sertifikāta saņemšanu. SC_datu bāzē ievada ziņas par eksāmena nokārtošanu, būvspeciālistu reģistra ģenerēto sertifikāta Nr., jomas Nr. un izdrukā Pretendenta sertifikātu papīra formātā, kuru paraksta LDzB SC izpilddirektors un atbildīgais grupas vadītājs.

Negatīva vērtējuma gadījumā SC izpilddirektors/kvalitātes vadītājs uzaicina Pretendentu atkārtoti kārtot eksāmenu pēc viena mēneša.

Ja Pretendents arī atkārtoti nenokārto eksāmenu, tad SC izpilddirektors/ kvalitātes vadītājs 5 (piecu) darba dienu laikā raksta vēstuli Pretendentam, kurā paziņo par šo faktu, iesaka apmeklēt tālākizglītības kursus, vai, ja tādu nav, apgūt savai profesionālajai darbībai nepieciešamās zināšanas pie sava darbu vadītāja un atkārtoti iesniegt dokumentus ne ātrāk kā pēc 6 (sešiem) mēnešiem.

Sertificētās personas pienākumi minēti Sertifikāta lietošanas noteikumos, kas atrodas ikviena Sertifikāta otrā pusē un, par tiem sertificētā persona parakstījusies saņemot minēto dokumentu.

1. Sertifikāts valsts reglamentētā sfērā tiek izsniegts uz neierobežotu laiku. Sertifikāts valsts nereglamentētā sfērā tiek izsniegts uz 5 gadiem.

2. Uz sertifikātu drīkst atsaukties tikai tā darbības laikā, atbilstoši norādītai jomai un nosacījumiem. Atsaucoties uz sertifikātu, jāmin tā darbības joma un sertifikāta numurs.

3. Izteikt pretenzijas par sertificēšanu var vienīgi saistībā ar piešķirto sertificēšanas jomu.

4. Sertificētā persona apņemas ievērot LDzB SC Ētikas kodeksu, neizplatīt nepamatotus vai maldinošus apgalvojumus par sertificēšanu tādā veidā, ka tiek diskreditēts sertificēšanas centrs.

5. Sertificētai personai patstāvīgi jāpilnveido sava profesionālā kvalifikācija atbilstoši normatīvo aktu, standartu un jaunāko tehnoloģiju prasībām.

6. Valsts reglamentētajās sfērās pārkāpuma konstatēšanas gadījumā Sertificēšanas centrs rīkojas atbilstoši MK noteikumos Nr.169. VI. daļā noteiktajam. Valsts nereglamentētajās sfērās pārkāpumu gadījumā Sertificēšanas centrs rīkojas atbilstoši Sertificēšanas shēmā valsts nereglamentētajām sfērām noteiktajam.

7. Būvspeciālists ar sertifikātu valsts reglamentātā jomā būvspeciālistu reģistrā (www.bis.gov.lv ) reizi gadā līdz katra gada 1.aprīlim ievada informāciju par patstāvīgo praksi, tālākizglītību un veic ikgadējo maksājumu uz LDzB Sertificēšanas centra kontu par sertifikāta uzraudzību un LVS standartu.

8. Būvspeciālists ar sertifikātu valsts nereglamentātā jomā mēnesi pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz Sertificēšanas centrā Iesniegumu par sertifikāta pagarināšanu, ziņas par patstāvīgo praksi, tālākizglītību un veic maksājumu uz LDzB Sertificēšanas centra kontu.

9. Būvspeciālistam ir pienākums sniegt sertificēšanas institūcijai tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama patstāvīgās prakses izvērtēšanai, ja saņemta sūdzība vai sertificēšanas institūcijas rīcībā nonākusi cita informācija par būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumiem.

Sertificēšanas pakalpojumu maksa sastāv no:

1. Maksas par sākotnējo kompetences novērtēšanu sertifikāta saņemšanai 150,00 euro apmērā;

2. Valsts reglamentētajā sfērā Patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas, kurā iekļauj:

a) Uzraudzības maksu, ko apstiprinājis Ministru kabinets (05.03.2019.MK noteikumi Nr.100);

b) Gada maksu 30,00 euro apmērā par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu.

3.Valsts nereglamentētās sfērās sertifikāta pagarināšana notiek reizi piecos gados un tās maksa noteikta 170.00 euro.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
Maksa par sākotnējo kompetences novērtēšanu sertifikāta saņemšanai Viena persona, viena darbības sfēra 150,00 150,00
Kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšana Viena persona, viens eksāmens 240,00 240,00
Valsts reglamentētajā sfērā Patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksa Viena persona vienā darbības sfērā 180,00 180,00
Valsts reglamentēto sfēru gada maksa par LVS standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu Viena persona 30,00 30,00
Valsts nereglamentēto sfēru sertifikāta pagarināšana reizi piecos gados Viena persona viena darbības sfēra 170,00 170,00+PVN

Apstiprināti ar SC izpilddirektora 2021.gada 28. janvāra lēmumu Nr. 2

1. Akreditētas personāla sertificēšanas institūcijas statusu piešķir Latvijas Nacionālais Akreditācijas Birojs (LATAK). Atbilstoši saņemtai akreditācijai Sertificēšanas centrs veic speciālistu sertifikāciju valsts reglamentētajās jomās par kurām Ekonomikas ministrija ir noslēgusi deleģēšanas līgumu.

2. Atbilstoši izmaiņām likumdošanā, šie noteikumi tiek aktualizēti reizi gadā, un tiek apstiprināti Konsultatīvajā padomē (KP).

3. Sertificēšanas shēmas aktualizāciju var ierosināt SC personāls, KP vai citas ieinteresētās personas.

4. Sertificēšanas shēma tiek publicēta LDzB SC mājas lapā www.ldzb.lv.

5. Parakstot iesniegumu būvspeciālista sertifikāta saņemšanai, Kandidāts vienlaicīgi apliecina, ka ir iepazinies, sapratis un piekritis Sertificēšanas shēmā noteiktajām prasībām.

6. Saskaņā ar 20.03.2018. MK noteikumiem Nr.169. "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi", (turpmāk MK noteikumi Nr.169.), LDzB SC valsts reglamentētajās jomās tiek sertificēti šādi būvspeciālisti:

Nr.p.k. Joma,specialitāte Darbības sfēra
2.2. Projektēšana
2.2.7. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana
2.2.10. Dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana
2.2.11. Dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšana
2.2.12. Dzelzceļa kontakttīklu projektēšana
2.3. Būvdarbu vadīšana
2.3.10. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana
2.3.13. Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana
2.3.14. Dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana
2.3.15. Dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšana
2.4. Būvuzraudzība
2.4.10. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvuzraudzība
2.4.13. Dzelzceļa sliežu ceļu būvuzraudzība
2.4.14. Dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvuzraudzība
2.4.15. Dzelzceļa kontakttīklu būvuzraudzība

7. Profesionālās prasības Kandidātiem noteiktas dokumentā Profesionālās kvalifikācijas prasības, kas ir sertificēšanas shēmas neatņemama sastāvdaļa.

8. Lēmumā par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu tiek ietverta informācija, kas norādīta MK noteikumu Nr.169. 25.1.-25.9.punktos. Viens kandidāts var saņemt sertifikātus vairākās specialitātēs un darbības sfērās.

9. Būvspeciālists var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu, ja viņš/viņa atbilst MK noteikumu Nr.169. III. daļā minētajiem nosacījumiem un Būvniecības likuma 13.panta nosacījumiem, t.i. iegūta pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera studiju programmās un izpildīta minimālā praktiskā darba pieredzes programma būvspeciālista uzraudzībā ne mazāka kā divus gadus pēdējo septiņu gadu laikā.

10. Lai pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu personai Sertificēšanas centrā jāiesniedz: Iesniegumu (MK noteikumu Nr.169. 2.Pielikums); attiecīgās darbības sfēras būvspeciālista apliecinājumu par minimālās praktiskā darba pieredzes programmas izpildi; dokumentu, kas apliecina maksu par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu kā arī būvspeciālistu reģistrā ievada: informāciju par izglītību, kas apliecina iegūto kvalifikāciju, un elektroniski pievieno izglītību apliecinoša dokumenta kopiju; apliecinātu to darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā, kuru izpildē persona piedalījusies divu gadu garumā pēdējo septiņu gadu laikā.

11. Lai pretendētu uz darbības sfēru papildināšanu būvspeciālista sertifikātā, būvspeciālists iesniedz: Iesniegums (MK noteikumu Nr.169. 2.Pielikums) ar norādi kādā darbības sfērā un jomā būvspeciālists vēlas saņemt sertifikātu;; dokumentu, kas apliecina maksu par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu Būvspeciālistu reģistrā ievada: informāciju par izglītību, kas apliecina iegūto kvalifikāciju, un elektroniski pievieno izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā; apliecinātu to darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā, kuru izpildē persona piedalījusies.

12. Lai atkārtoti (pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas) pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu personai jāiesniedz: Iesniegums (MK noteikumu Nr.169. 2.Pielikums) ar norādi kādā darbības sfērā un jomā būvspeciālists vēlas saņemt sertifikātu; dokumentu, kas apliecina maksu par sertificēšanas pakalpojumiem samaksu; Būvspeciālistu reģistrā (BIS) ievada: informāciju par izglītību, kas apliecina iegūto kvalifikāciju, un elektroniski pievieno izglītību apliecinoša dokumenta kopiju; apliecinātu to darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā, kuru izpildē persona piedalījusies; izglītības dokumenta apliecināta kopija, ja tā nav atrodama BIS sistēmā.

13. Personas, kas pretendē uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu, atkārtotu tā iegūšanu vai MK noteikumu Nr.169. 40., 41., 42.,53.,54. apakšpunktos minēto atkārtoto kompetences novērtēšanu, tās kompetences novērtēšana ietver: patstāvīgās prakses izvērtēšanu un rakstisku eksāmenu specialitātē. Projektētājiem tiek izvērtēts arī viņa projekts.

14. Pēc iesnieguma saņemšanas Sertificēšanas centrs: izskata būvspeciālista iesniegumu, izvērtē personas iegūto izglītību un patstāvīgās prakses atbilstību normatīvo aktu prasībām. Ja nepieciešams, 10 darbadienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums būvspeciālista sertifikāta iegūšanai, pretendentam pieprasa papildus informāciju.

15. Mēneša laikā pretendents pēc minētās informācijas un dokumentu saņemšanas tiek uzaicināts uz kompetences pārbaudi, norādot tās norises vietu un laiku.

16. Sertificēšanas centra izveidotā ekspertu komisijas sastāvā ir eksperti, kuri ieguvuši otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kuriem ir vismaz piecus gadus ilga profesionālā prakse izvērtējamā darbības sfērā, kuru patstāvīgajā praksē pēdējo piecu gadu laikā nav konstatēti profesionālās darbības vai profesionālās ētikas pārkāpumi, kuri neatrodas interešu konflikta situācijā ar būvspeciālista pretendentiem.

17. Kandidāta profesionālā kompetence tiek novērtēta eksaminēšanas sēdē, kas katrai darbības sfēru speciālistu grupai notiek reizi mēnesī. Eksaminēšanas sēde nenotiek, ja nav iesniegti būvspeciālistu iesniegumi.

18. Pirms katra eksāmena pretendents uzrāda personu apliecinošu dokumentu, izglītības dokumenta oriģinālu, parakstās par to, ka ir iepazīstināts ar eksaminēšanas kārtību un apņemas neizpaust konfidenciālus eksaminācijas materiālus un nepiedalīties krāpnieciskās pārbaudēs, atsakās lietot neatļautus palīglīdzekļus (foto, video, audioierakstus), un, раr ierobežotās pieejamības informācijas izpaušanu, nozaudēšanu un citiem šīs informācijas aizsardzības pasākumu pārkāpumiem tiks saukts/a pie disciplināratbildības. Vienlaicīgi ar savu parakstu pretendents apstiprina savu identitāti.

19. Projektēšanas jomās kandidāts rakstveidā atbild uz teorētiskiem jautājumiem un pilda trīs praktiskus uzdevumus. Elektronisko sakaru sistēmas un tīklu būvspeciālistiem viens no uzdevumiem ir Ugunsdrošības jomā.

20. Rakstiskajā eksāmenā būvdarbu vadītājiem un būvuzraugiem ir jautājumi par katru no būvei izvirzāmām būtiskām prasībām, viens uzdevums ar attiecīgo standartu piemērošanu, trīs uzdevumi, kas būtiski patstāvīgai praksei, eksāmenā tiek paredzēta arī intervija ar pretendentu par tēmām, kas būtiskas jomai, specialitātei, darbības sfērai.

21. Eksāmenu mutiskās daļas (aizstāvēšana, intervija) laikā tiek veikts audio ieraksts, kurš tiks uzglabāts vismaz vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas par kompetences atbilstību vai neatbilstību.

21. Rakstveidā atbildot uz jautājumiem katrs jautājums tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Kandidāta profesionālās kompetences apjoms tiek uzskatīts par nepietiekošu sertifikāta saņemšanai, ja vidējais vērtējums ir zemāks par 6 ballēm.

22. Ja pretendents nav nokārtojis kompetences pārbaudi, tad SC pieņem lēmumu par kompetences novērtēšanas termiņa pagarināšanu, ne garāku par trim mēnešiem, un informē pretendentu par atkārtotu iespēju nokārtot pārbaudi Paziņošanas likuma kārtībā, norādot pārbaudes norises vietu un laiku.

23. Ja pretendents atkārtoti nav nokārtojis kompetences pārbaudi, SC pieņem lēmumu par personas neatbilstību, paziņojot to pretendentam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

24. Sertificēšanas centrs lēmumu par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt būvspeciālista sertifikātu pieņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iesniegto dokumentu reģistrācijas, izņemot gadījumus, kad SC pieprasījis precizēt iesniegtos dokumentus un paziņo to pretendentam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

25. Sertifikāta lietošanas noteikumus kandidāts paraksta un saņem pēc eksāmena nokārtošanas. Atsauce uz tiem ir obligāta katram būvspeciālistam.

26. Pēc pretendenta kompetences pārbaudes, Sertificēšanas centra darbinieki ievada informāciju būvspeciālistu reģistrā par valsts reglamentēto jomu speciālistiem.

27. Lēmums par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai darbības sfēru papildināšanu tiek sagatavots būvspeciālistu reģistrā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, būvspeciālists uz savu elektronisko pasta adresi saņem paziņojumu par sertifikāta piešķiršanu.

28. Pamatojoties uz būvspeciālistu reģistrā ģenerēto lēmumu un būvspeciālista pieprasījumu būvspeciālistam tiek sagatavots sertifikāts atbilstoši Standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2012 9.4.8. punkta prasībām un MK noteikumu Nr.169. 27.punkta prasībām. Būvprakses sertifikātu paraksta Sertificēšanas centra izpilddirektors un sertificējamās darbības sfēras sertificēšanas grupas vadītājs. Uz sertifikāta tiek likts LDzB Sertificēšanas centra zīmogs. Sertifikāta otrā pusē atrodas Sertifikāta lietošanas noteikumi un sertificētās personas pienākumi, par tiem sertificētā persona parakstās saņemot minēto dokumentu.

29. Sertifikāts tiek izsniegts uz neierobežotu laiku.

30. Uz lēmumu/sertifikātu drīkst atsaukties tikai tā darbības laikā, atbilstoši norādītai jomai un nosacījumiem. Atsaucoties uz lēmumu/sertifikātu, jāmin tā darbības joma un sertifikāta numurs.

31. Izteikt pretenzijas par sertificēšanu var vienīgi saistībā ar piešķirto sertificēšanas jomu.

32. Sertificētā persona apņemas ievērot LDzB SC Ētikas kodeksu, neizplatīt nepamatotus vai maldinošus apgalvojumus par sertificēšanu tādā veidā, ka tiek diskreditēts sertificēšanas centrs.

33. Sertificētai personai patstāvīgi jāpilnveido sava profesionālā kvalifikācija atbilstoši normatīvo aktu, standartu un jaunāko tehnoloģiju prasībām.

34. Pārkāpuma konstatēšanas gadījumā Sertificēšanas centrs rīkojas atbilstoši MK noteikumos Nr.169. VI. daļā noteiktajam.

35. Būvspeciālists būvspeciālistu reģistrā reizi gadā līdz katra gada 1.aprīlim ievada informāciju par patstāvīgo praksi, tālākizglītību.

36. Būvspeciālists katru gadu līdz 1.aprīlim veic ikgadējo maksājumu uz LDzB Sertificēšanas centra kontu.

37. Būvspeciālistam ir pienākums sniegt sertificēšanas institūcijai tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama patstāvīgās prakses izvērtēšanai, ja saņemta sūdzība vai sertificēšanas institūcijas rīcībā nonākusi cita informācija par būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumiem.

38. Sertificēto speciālistu uzraudzība notiek ne retāk kā reizi piecos gados, kad tiek pārbaudīta informācija par: būvspeciālista patstāvīgo praksi, tālākizglītību, ikgadējie maksājumi, sūdzības, ja tādas ir.

39. Ja tiek konstatēts, ka būvspeciālists nav izpildījis iepriekš minētos pienākumus vai iesniedzis nepilnīgu vai maldinošu informāciju, Sertificēšanas centrs pieprasa būvspeciālistam 30 dienu laikā iesniegt vai precizēt informāciju.

40. Ja būvspeciālists piecu gadu laikā nav sniedzis informāciju par apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, Sertificēšanas centrs var pieņemt lēmumu par pienākuma noteikšanu būvspeciālistam Sertificēšanas centrā noteiktā termiņā nokārtot rakstisku profesionālās pilnveides testu vai eksāmenu par kompetences paaugstināšanas pasākumu sarakstā norādītajām tēmām atbilstoši sertificēšanas specialitātei un darbības sfērai, lēmumā norādot pārbaudes norises vietu un laiku.

41. Ja saņemta sūdzība vai SC rīcībā nonākusi informācija par būvspeciālista patstāvīgās prakses vai ētikas pārkāpumiem, SC izvērtē saņemto informāciju un var pieņemt lēmumu par brīdinājuma izteikšanu vai pienākumu atkārtoti veikt kompetences novērtēšanu kā minēts MK noteikumu Nr.169. 50. punktā.

42. SC pieņem lēmumu par piešķirtā pastāvīgās prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības sfēras apturēšanu uz laiku, ja:

42.1. tās rīcībā ir informācija, ka prokurors ir pieņēmis lēmumu saukt pie kriminālatbildības būvspeciālistu par nozīmīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā saskaņā ar MK noteikumu Nr.169. 3. Pielikumu;

42.2. saņemts būvspeciālista iesniegums par sertifikāta vai būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības sfēras darbības apturēšanu;

42.3. ir informācija par to, ka būvspeciālists nav samaksājis patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu vai noteiktajā termiņa nav aktualizējis vai precizējis informāciju būvspeciālistu reģistrā.

43. SC pieņem lēmumu par piešķirtā pastāvīgās prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās sfēras darbības atjaunošanu, ja:

43.1. nav konstatēti 41.1. punktā minētie pārkāpumi;

43.2. saņemts būvspeciālista iesniegums par sertifikāta darbības atjaunošanu;

43.3. būvspeciālists izpildījis 41.3. punktā minētos pienākumus.

44. SC lemj par būvspeciālista sertifikāta anulēšanu, ja spēkā MK noteikumu Nr.169. 57. punktā minētie pārkāpumi.

45. SC lemj par piešķirtās darbības sfēras anulēšanu, ja:

45.1. saņemts iesniegums no būvspeciālista par darbības sfēras anulēšanu;

45.2. būvspeciālists sertifikāta saņemšanas procesā apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, kas bijis par pamatu lēmuma pieņemšanai par būvspeciālista darbības sfēru papildināšanu;

45.3. būvspeciālists laikā, kad tam apturēta sertifikāta darbība, turpinājis patstāvīgo praksi;

45.4. būvspeciālists nav paaugstinājis profesionālo kompetenci vai nav nokārtojis šo noteikumu 39.punktā minēto profesionālās pilnveides testu un nav praktizējis divus gadus pēdējo piecu gadu laikā;

45.5. būvspeciālists parakstījies kā atbildīgais būvspeciālists par darbiem, kuru izpildi nav kontrolējis, vadījis vai pats tieši izpildījis;

45.6. saņemts spēkā stājies tiesas lēmums, kurā konstatēti patstāvīgās prakses pārkāpumi, kas radījuši apdraudējumu cilvēka dzīvībai, veselībai vai videi, vai noteikts aizliegums veikt profesionālo darbību.

46. Izskatot lēmumu par pastāvīgās prakses sertifikāta darbības anulēšanu tiek uzklausīta sertificētā persona. Ja šī persona pēc izsaukuma uz sēdi neierodas un arī rakstiski savus paskaidrojumus nav iesniegusi, lēmumu var pieņemt bez viņas klātbūtnes.

47. Persona, kurai anulēts būvspeciālista sertifikāts, pamatojoties uz šo noteikumu

44.2,.44.3., 44.5. apakšpunktiem, var pretendēt uz sertifikāta sfēras atjaunošanu piecus gadus pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas lēmuma paziņošanas dienas.

48. SC pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

49. Sertificēšanas pakalpojuma maksas apmērs sastāv no:

49.1. maksas par sākotnējo un/vai atkārtoto būvspeciālista kompetences novērtēšanu sertifikāta saņemšanai 150.00 eiro apmērā;

49.2. patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas 180.00 eiro apmērā, ko apstiprinājis MK;

49.3. gada maksas 30.00 eiro apmērā par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu.

LDzB Sertificēšanas Centra izpilddirektors M.Riekstiņš

Saskaņots:KP – 2021.gada 24.martā

Apstiprināti ar SC izpilddirektora 2021.gada 28. janvāra lēmumu Nr. 2

1. Akreditētas personāla sertificēšanas institūcijas statusu piešķir Latvijas Nacionālais Akreditācijas Birojs (LATAK). Atbilstoši saņemtai akreditācijai Sertificēšanas centrs veic speciālistu sertifikāciju valsts reglamentētajās jomās un nereglamentētajās jomās saskaņā ar tirgus prasībām.

2. Atbilstoši izmaiņām likumdošanā, šie noteikumi tiek aktualizēti reizi gadā, un tiek apstiprināti Konsultatīvajā padomē (KP).

3. Sertificēšanas shēmas aktualizāciju var ierosināt SC personāls, KP vai citas ieinteresētās personas.

4. Sertificēšanas shēma tiek publicēta LDzB SC mājas lapā www.ldzb.lv.

5. Parakstot iesniegumu būvspeciālista sertifikāta saņemšanai, Kandidāts vienlaicīgi apliecina, ka ir iepazinies, sapratis un piekritis Sertificēšanas shēmā noteiktajām prasībām.

6. Saskaņā ar LATAK izsniegto akreditācijas apliecību 12.11.2020. Nr. LATAK-S3-227-19-2001 (derīga līdz 2025.gada 11.maijam) LDzB SC sertificē būvspeciālistus valsts nereglamentētās jomās un darbības sfērās:

Joma,specialitāte Nr. Darbības sfēra
Projektēšana
1. dzelzceļa staciju projektēšana
2. dzelzceļa inženiertehnisko būvju projektēšana (staciju inženierbūves, dzelzceļa tilti, dzelzceļa pārvadi, dzelzceļa caurtekas, pasažieru platformas)
3. tramvaja sliežu ceļu projektēšana
4. radio sistēmu un tīklu projektēšana
Būvdarbu vadīšana
5. dzelzceļa inženiertehnisko būvju būvdarbu vadīšana (staciju inženierbūves, dzelzceļa tilti, dzelzceļa pārvadi, dzelzceļa caurtekas, pasažieru platformas)
6. tramvaja sliežu ceļu būvdarbu vadīšana
7. radio sistēmu un tīklu ierīkošanas darbu vadīšana un uzraudzība
Būvuzraudzība
8. dzelzceļa inženiertehnisko būvju būvuzraudzība (staciju inženierbūves, dzelzceļa tilti, dzelzceļa pārvadi, dzelzceļa caurtekas, pasažieru platformas)
9. tramvaja sliežu ceļu būvuzraudzība

7. Profesionālās prasības Kandidātiem (valsts reglamentētās un valsts nereglamentētās sfērās) noteiktas dokumentā Profesionālās kvalifikācijas prasības, kas ir sertificēšanas shēmas neatņemama sastāvdaļa.

8. Viens kandidāts var saņemt sertifikātus vairākās jomās un darbības sfērās.

9. Būvspeciālists var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu, ja viņš/viņa atbilst Būvniecības likuma 13.pantā minētajiem nosacījumiem: persona ieguvusi pirmā (būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība) vai otrā līmeņa (projektēšana) augstāko izglītību; apguvusi patstāvīgai praksei nepieciešamās zināšanas un prasmes trīs (būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība) vai piecu (projektēšana) gadu garumā.

10. Lai pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu personai Sertificēšanas centrā jāiesniedz: Iesniegums – S_IESN; Darbu saraksts – S_DARBU SARAKSTS; apstiprināta izglītības dokumenta kopija; maksājuma uzdevums par sertificēšanu.

11. Lai atkārtoti (pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas) pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu personai Sertificēšanas centrā jāiesniedz: Iesniegums – S_IESN; Darbu saraksts – S_DARBU SARAKSTS; apstiprināta izglītības dokumenta kopija; maksājuma uzdevums par sertificēšanu.

12. Sertificēšanas centra izveidotā ekspertu komisijas sastāvā ir eksperti, kuri ir augsti kvalificēti atbilstošās darbības sfēras speciālisti, vadošajā un personu vērtēšanas darbā nostrādājuši vismaz piecus gadus.

13. Pēc dokumentu saņemšanas Sertificēšanas centrs sagatavo dokumentus dokumentālai izvērtēšanai un iesniedz tos dokumentu ekspertam. Pēc dokumentu caurskatīšanas un dokumentu eksperta pozitīva vērtējuma, persona tiek aicināta uz eksāmenu.

14. Kandidāta profesionālā kompetence tiek novērtēta eksaminēšanas sēdē. Visās jomās eksāmens norit rakstveidā. Eksāmenam noritot testa veidā, kur dotas pareizas/nepareizas atbildes uz 30 jautājumiem, pieļaujamas piecas nepareizas atbildes. Ja nepareizo atbilžu skaits ir lielāks, tad, tiek atzīts, ka Kandidāta profesionālās kompetences apjoms nav pietiekošs sertifikāta saņemšanai un būvprakses veikšanai.

15. Ja pretendents nav nokārtojis kompetences pārbaudi, tad SC pieņem lēmumu par kompetences novērtēšanas termiņa pagarināšanu, ne garāku par 3 mēnešiem, un informē pretendentu par atkārtotu iespēju nokārtot pārbaudi, norādot pārbaudes norises vietu un laiku.

16. Ja pretendents atkārtoti nav nokārtojis kompetences pārbaudi, SC pieņem lēmumu par personas neatbilstību, paziņojot to pretendentam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

17. Sertificēšanas centrs lēmumu par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt būvspeciālista sertifikātu pieņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iesniegto dokumentu reģistrācijas, izņemot gadījumus, kad SC pieprasījis precizēt iesniegtos dokumentus un paziņo to pretendentam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

18. Sertifikāta lietošanas noteikumus kandidāts paraksta un saņem pēc eksāmena nokārtošanas. Atsauce uz tiem ir obligāta katram būvspeciālistam.

19. Pēc pretendenta kompetences pārbaudes, pozitīvas atbildes gadījumā, valsts nereglamentēto jomu sertifikātus Sertificēšanas centrs reģistrē savā Access DB datu bāzē, kura atainota mājas lapā www.ldzb.lv un tiek atjaunota ik pēc trim mēnešiem.

20. Pamatojoties uz atbilstošo jomu speciālistu atzinumiem, nereglamentēto jomu speciālistiem tiek izsniegts sertifikāts, kuru paraksta Sertificēšanas centra izpilddirektors un sertificējamās darbības sfēras sertificēšanas grupas vadītājs. Uz sertifikāta tiek likts LDzB Sertificēšanas centra zīmogs. Uz sertifikāta ir informācija par: sertificēto jomu, darbības sfēru, sertifikāta izsniegšanas datums, sertifikāta numurs, derīguma termiņš.

21. Nereglamentētajās jomās sertifikāts tiek izsniegts/pagarināts uz 5 (pieciem) gadiem.

22. Uz sertifikātu drīkst atsaukties tikai tā darbības laikā, atbilstoši norādītai jomai un nosacījumiem. Atsaucoties uz sertifikātu, jāmin tā darbības joma un sertifikāta numurs.

23. Izteikt pretenzijas par sertificēšanu var vienīgi saistībā ar piešķirto sertificēšanas jomu.

24. Sertificētā persona apņemas ievērot LDzB SC Ētikas kodeksu, neizplatīt nepamatotus vai maldinošus apgalvojumus par sertificēšanu tādā veidā, ka tiek diskreditēts sertificēšanas centrs.

25. Sertificētai personai patstāvīgi jāpilnveido sava profesionālā kvalifikācija atbilstoši normatīvo aktu, standartu un jaunāko tehnoloģiju prasībām.

26. Pārkāpuma konstatēšanas gadījumā Sertificēšanas centrs izskata iesniegto sūdzību un rīkojas atbilstoši LDzB SC procedūrās noteiktajam.

27. Būvspeciālistam ir pienākums veikt LDzB SC minētos būvspeciālista pienākumus, kas atrodas uz sertifikāta otras puses un, kurus parakstījis pats būvspeciālists.

28. Lai pagarinātu izsniegto sertifikātu 30 dienas pirms tā darbības beigām, Sertificēšanas centrā jāiesniedz: iesniegums, darbu saraksts, tālākizglītības dokuments.

29. Sertificēto speciālistu sertifikāta pagarināšana notiek reizi piecos gados, kad tiek pārbaudīta: sertificētā speciālista būvprakse, tālākizglītība, tiek izvērtēti būvspeciālista pārkāpumi, ja tādi ir bijuši.

30. Ja tiek konstatēts, ka būvspeciālists iesniedzis nepilnīgu vai maldinošu informāciju, Sertificēšanas centrs pieprasa būvspeciālistam 30 dienu laikā iesniegt vai precizēt informāciju.

31. Ja saņemta sūdzība vai SC rīcībā nonākusi informācija par būvspeciālista patstāvīgās prakses vai ētikas pārkāpumiem, SC izvērtē saņemto informāciju un var pieņemt lēmumu par brīdinājuma izteikšanu vai pienākumu atkārtoti veikt kompetences novērtēšanu.

32. SC pieņem lēmumu par piešķirtā patstāvīgās prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās sfēras darbības apturēšanu uz laiku, ja saņemta:

33.1.pamatota informācija no kriminālprocesa virzītāja, būvvaldes vai būvniecību kontrolējošas valsts iestādes, kurai noteikts ziņot sertificēšanas institūcijai par iespējamiem būvprakses pārkāpumiem;

33.2.būvspeciālista iesniegums par sertifikāta darbības apturēšanu.

33. SC lemj par piešķirtās darbības sfēras anulēšanu, ja:

34.1.saņemts iesniegums no būvspeciālista par sertifikāta anulēšanu;

34.2.būvspeciālists sertifikāta saņemšanas procesā apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, kas bijis pamats lēmuma pieņemšanai par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu;

34.3.būvspeciālists laikā, kad tam apturēta sertifikāta darbība, turpinājis patstāvīgo praksi;

34.4.būvspeciālists parakstījies kā atbildīgais būvspeciālists par darbiem, kuru izpildi nav kontrolējis, vadījis vai pats tieši izpildījis;

34.5.saņemts spēkā stājies tiesas lēmums, kurā konstatēti patstāvīgās prakses pārkāpumi, kas radījuši apdraudējumu cilvēka dzīvībai, veselībai vai videi, vai noteikts aizliegums veikt profesionālo darbību.

34. Izskatot lēmumu par patstāvīgās prakses sertifikāta darbības apturēšanu vai anulēšanu tiek uzklausīta sertificētā persona. Ja šī persona pēc izsaukuma uz sēdi neierodas un arī rakstiski savus paskaidrojumus nav iesniegusi, lēmumu var pieņemt bez viņas klātbūtnes.

35. Persona, kurai anulēts būvspeciālista sertifikāts, pamatojoties uz šo noteikumu 34.1., 34.2., 34.3., 34.4., apakšpunktiem, var pretendēt uz sertifikāta atkārtotu saņemšanu ne agrāk kā divus gadus pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas lēmuma paziņošanas dienas.

36. Persona, kurai anulēts būvspeciālista sertifikāts, pamatojoties uz šo noteikumu 34.5. apakšpunktu, var pretendēt uz sertifikāta atkārtotu saņemšanu ne agrāk kā četrus gadus pēc būvspeciālista sertifikāta anulēšanas lēmuma paziņošanas dienas.

37. SC pieņemto lēmumu var apstrīdēt LDzB SC Konsultatīvajā padomē:

a. Konsultatīvās padomes locekļi, saņemot apelāciju, to izskata piecu darba dienu laikā, ja apelācija saistīta ar LDzB SC bezdarbību vai nepamatotu rīcību;

b. Konsultatīvās padomes locekļi pieņem lēmumu par saņemto apelāciju 30 darba dienu laikā, ja nepieciešama plašāka lietas izmeklēšana vai precizēšana un tā saistīta ar eksaminācijas/novērtēšanas procesā iesaistītajiem;

c. Konsultatīvās padomes darbības, sākot ar apelācijas iesniegšanu, tiek dokumentētas/protokolētas. Nepieciešamības gadījumā tiek rosinātas atbilstošas korektīvas darbības;

d. LDzB SC Konsultatīvās padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā .

38. Maksa par jauna sertifikāta saņemšanu un sertifikāta pagarināšanu apstiprināta Konsultatīvās padomes sēdē: 170.00 eiro + PVN.


LDzB Sertificēšanas Centra izpilddirektors M.Riekstiņš

Saskaņots: KP – 2021.gada 24.martā………………

Apstiprināti ar SC izpilddirektora

2019.gada 5.augustā ar

Lēmumu Nr.5


Saturs

1. Vispārīgi

2. Lēmuma pieņemšana par speciālista uzraudzību

3. Pārbaudes veikšana

4. Speciālistu prakses atbilstība

5. Papildus nosacījumi padziļinātās pārbaudes veikšanai

1. Vispārīgi

LDzB sertificēšanas centra (turpmāk SC) sertificēto personu uzraudzība notiek saskaņā ar 01.10.2014. Būvniecības likuma 13.panta 9¹.panta, 20.03.2018. MK Nr.169. noteikumu VI nodaļas norādēm un Ekonomikas ministrijas 23.08.2018. “Vadlīnijas būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēm par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību”. Sertificēto personu uzraudzība notiek ne retāk kā reizi piecos gados.

2. Lēmuma pieņemšana par speciālista uzraudzību.

2.1. Katra gada sākumā SC kvalitātes vadītājs sadarbībā ar grupas vadītājiem izveido speciālistu sarakstu, kas sastāda 20% no kopīgo aktīvo būvspeciālistu skaita, kuri tiks pakļauti uzraudzības procesam. Būvspeciālisti tiek pakļauti uzraudzībai, ja nav veikta viņu uzraudzība pēdējo piecu gadu laikā, nav veikti ikgadējie maksājumi, nav ievadīta informācija būvspeciālistu reģistrā par patstāvīgo praksi, nav ievadīta informācija par tālākizglītības pasākumiem, saņemtas sūdzības ar būvspeciālistu.

2.2. Pamatojoties uz Ekonomikas ministrijā apstiprinātu risku sarakstu, kvalitātes vadītājs sadarbībā ar grupu vadītājiem nosaka 1% būvspeciālistu katrā darbības sfērā padziļinātai pārbaudei.

2.2.1. Izvērtējamie riski ir:

2.2.1.1. būvspeciālistam ir ievērojami lielāks kopējo objektu skaits, nekā vidējais attiecīgajā sfērā;

2.2.1.2. būvspeciālists veic pienākumus vairāk objektos, nekā vidēji citi būvspeciālisti attiecīgajā sfērā;

2.2.1.3. būvspeciālists apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;

2.2.1.4. nav konstatēti pierādījumi, ka būvspeciālists pats kontrolējis, vadījis vai tieši izpildījis darbus, par kuriem viņš parakstījies kā atbildīgais speciālists;

2.2.1.5. pievienotais apstiprinājums būvspeciālistu reģistrā par patstāvīgo praksi nav atbilstošs pēc būtības;

2.2.1.6. nav ievadīta informācija būvspeciālistu reģistrā par tālākizglītības pasākumiem;

2.2.1.7. saņemtas sūdzības un/vai izteikti brīdinājumi par būvspeciālista darbību;

2.2.1.8. sodu reģistrā atrodama informācija par speciālistu.

2.2.2. Ja būvspeciālistu darbībā nav piemērojami minētie riski, pārbaudāmo būvspeciālistu sarakstu izvēlas pēc nejaušības principa nosakot līdzīgas proporcijas starp dažādām sfērām.

2.3. Izveidotos sarakstus apstiprina un pārbaudes ekspertus nozīmē SC izpilddirektors.

3. Pārbaudes veikšana

3.1. Pēc saraksta apstiprināšanas gada laikā kvalitātes vadītājs secīgi izsūta informāciju būvspeciālistiem par to, ka tiek pārbaudīta viņu būvprakse, tālākizglītība, saņemto sūdzību vai pārkāpumu esamība, un pieprasa 30 dienu laikā būvspeciālistu reģistrā pārbaudīt un, ja nepieciešamas, ievadīt trūkstošo informāciju par patstāvīgo praksi un tālākizglītību.

3.2. Pēc 30 dienām kvalitātes vadītājs caurskata būvspecialistu sarakstus un, ja nepieciešams, atkārtoti brīdina būvspeciālistus par uzraudzības procesu. Uzraugāmo būvspeciālistu sarakstus iesniedz ekspertiem, lai tie veiktu pārbaudi būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk BIS sistēma).

3.3. Dokumentu eksperti pēc tam, kad saņemts uzraudzībai pakļauto būvspeciālistu saraksts, veic atbilstošās informācijas pārbaudi BIS sistēmā. Gadījumā, ja informācija BIS sistēmā ir nepietiekoša, eksperti par to informē kvalitātes vadītāju, kurš pārbaudāmo speciālistu informē papildus, norādot uz nepieciešamību papildināt informāciju, ja tāda pastāv.

3.4. Pārbaude tiek veikta aizpildot noteiktas formas pārbaudes akta veidlapu. Pēc pārbaudes pabeigšanas eksperts aktā sniedz vērtējuma rekomendāciju, norāda priekšlikumus, ja tādi ir.

3.5. Pēc pārbaudes veikšanas eksperts aizpildīto pārbaudes aktu iesniedz kvalitātes vadītājam. Kvalitātes vadītājs pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi mēnesī, apkopo saņemtos aktus un sasauc ekspertu un grupas vadītāja sēdi lēmuma pieņemšanai par veiktajām pārbaudēm.

3.6. Grupas vadītājs pēc iepazīšanās ar eksperta veikto pārbaudi, sniegto vērtējuma rekomendāciju un priekšlikumiem pieņem lēmumu par pārbaudes rezultātu. Iespējamie lēmumi:

3.6.1. būvspeciālista prakse atbilstoša normatīviem aktiem (ja nepārprotami un pietiekoši izpildās 4.1.1.-4.1.3. un 4.2.1.-4.2.2. punktu prasības, kā arī padziļinātai pārbaudei 5. punkta prasības);

3.6.2. būvspeciālista prakse atbilstoša normatīviem aktiem, izsakot brīdinājumu (ja neizpildās 4.2.1. vai 4.2.2. punktu prasības;

3.6.3. atkārtoti apliecināt profesionālo kompetenci kārtojot eksāmenu (ja neizpildās 4.1.1.- 4.1.3. un 4.2.1.-4.2.2. punktu prasības (t.sk. tā ir neatbilstoša), kā arī padziļinātai pārbaudei 5. punkta prasības – pirmo reizi piemērojot maksu 50% apmērā);

3.6.4. apturēt sertifikātu (ja BIS sistēmā nav informācijas, pārbaudes laikā konstatēta nepatiesa informācija, konstatēti prakses pārkāpumi, apstiprinājušās ar praksi vai piešķirto kvalifikāciju saistītas sūdzības u.tml).

Kvalitātes vadītājs noformē atbilstošu sēdes protokolu. Protokolā norāda pārbaudei pakļautos būvspeciālistus, pārbaužu aktu numurus, pieņemtos lēmumus, citu informāciju, ja nepieciešams. Protokols ar grupas vadītāja parakstītu lēmumu tiek iesniegts SC izpilddirektoram apstiprināšanai.

3.7. SC gala lēmums par veiktās pārbaudes rezultātiem tiek uzskatīts par pieņemtu tikai pēc SC izpilddirektora apstiprinājuma. Pretrunīgi vērtējamu rezultātu gadījumā izpilddirektors veic pasākumus lai SC lēmums nevarētu tikt interpretēts SC ekspertu un grupas vadītāja starpā.

3.8. Kvalitātes vadītājs/sekretāre veic atbilstošās darbības BIS sistēmā.

3.9. Pieņemot lēmumu 3.6.2.-3.6.4. punktos noteiktajos gadījumos, kvalitātes vadītājs 10 darba dienu laikā informē speciālistu par pieņemto lēmumu un par pastāvīgās prakses neatbilstībām. Ja speciālists nepiekrīt pieņemtajam lēmumam, tas var iesniegt sūdzību LDzB noteiktajā “Sūdzību izskatīšanas un apelācijas kārtībā”.

4. Būvspeciālistu prakses atbilstība

4.1. Saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta 9.1 daļu un MK noteikumu Nr.169, 40.1.punktu, LDzB SC nosaka, ka MK noteikumu Nr.169 40.1.punktā sertificēta būvspeciālista pierādāmā prakse uzskatāma par pietiekamu, ja sertificētais būvspeciālists ir praktizējis trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā: (jāizpildās vismaz vienam no 4.1.1. - 4.1.3. punktiem par katru gadu):

4.1.1. ne mazāk kā vienā objektā, kurā būvniecība realizēta, pamatojoties uz būvatļauju. Kā apliecinošu dokumentu sertificētais būvspeciālists reģistrā pievieno būvatļauju vai citu objekta dokumentāciju, no kuras nepārprotami redzama sertificētā būvspeciālista līdzdalība objekta realizācijā;

4.1.2. vai ne mazāk kā trīs objektos, kuros būvniecība realizēta, pamatojoties uz paskaidrojumu rakstu vai apliecinājuma karti. Kā apliecinošu dokumentu sertificētais būvspeciālists reģistrā pievieno paskaidrojumu rakstu vai apliecinājuma karti, vai citu objekta dokumentāciju, no kuras nepārprotami redzama sertificētā būvspeciālista līdzdalība objekta realizācijā;

4.1.3. vai ne mazāk kā piecos objektos, kuros būvniecība realizēta, bet saskaņā ar normatīvajiem nav jāaizpilda paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte vai būvatļauja, un nav nepieciešams saskaņojums ar būvvaldi. Kā apliecinošu dokumentu sertificētais būvspeciālists reģistrā pievieno projekta titullapu vai projekta rasējumu/us vai darba devēja rīkojumu vai darba devēja pilnvaru vai līgumu par darbu veikšanu, vai citu Objekta dokumentāciju, no kuras nepārprotami redzama sertificētā būvspeciālista līdzdalība Objekta realizācijā;

4.2. saskaņā ar MK noteikumu Nr.169 40.2. punktu LDzB SC nosaka, ka sertificētā būvspeciālista pierādāmie kompetenci paaugstinošie pasākumi uzskatāmi par pietiekamiem, ja sertificētais būvspeciālists ir apguvis (jāizpildās abiem 4.2.1. un 4.2.2. punktiem):

4.2.1. katra kalendārā gada laikā ne mazāk kā vienu profesionālās pilnveides programmu, semināru un citu kompetenci paaugstinošu pasākumu saistītu ar sertifikāta atbilstošo jomu, specialitāti un darbības sfēru;

4.2.2. un piecu gadu laikā profesionālās pilnveides programmu, semināru un citu kompetenci paaugstinošu pasākumu ne mazāk kā astoņu stundu apjomā, kas saistīts ar normatīvajiem aktiem un to izmaiņām būvniecības sfērā;

4.2.3. Ja būvspeciālistam piecus gadus šī lēmuma 4.2.1 līdz 4.2.2.punktā noteiktajā apjomā nav bijuši kompetenci paaugstinoši pasākumi sertifikātā norādītajā jomā un darbības sfērā, būvspeciālists uzaicināms uz profesionālās pilnveides pārbaudi.

4.3. Speciālistiem, kuriem prakse ir atbilstoša, bet tālākizglītība neatbilstoša/nepietiekama tiek izteikts brīdinājums un veikta atkārtota pārbaude pēc gada.

5. Papildus nosacījumi padziļinātās pārbaudes veikšanai.

5.1. Padziļinātajai pārbaudei pakļautajiem būvspeciālistiem – projektētājiem tiek pieprasīts iesniegt LDzB Sertificēšanas centrā vismaz vienu projektu, lai veiktu tā atbilstības pārbaudi normatīvo aktu prasībām, ietverot būtisko raksturlielumu aprēķinu pārbaudi.

5.2. Padziļinātajai pārbaudei pakļautajiem būvspeciālistiem – būvdarbu vadītājiem, būvuzraugiem par vienu, pēc nejaušības principa atlasītu objektu, kurā būvspeciālists pārskata periodā sniedzis pakalpojumus, pārbauda, vai pienākumi veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Būvdarbu vadītājiem un būvuzraugiem iespēju robežās izvēlas objektus, kuros notiek būvdarbi.

5.3. Pārbaude tiek veikta aizpildot noteiktas formas pārbaudes akta veidlapu norādot dokumentu, pamatojoties uz kuru var secināt, ka speciālists ir tiesīgs veikt atbilstošos darbus attiecīgajā projektā/objektā (darba devēja rīkojums, būvatļauja u.tml.)

5.4. Papildus BIS sistēmā ievietotās informācijas izvērtēšanai pienākumu izpildes vērtējums veicams ievērojot:

5.4.1. Vispārīgajos būvnoteikumos (VBN) noteiktās prasības attiecīgajiem speciālistiem:

5.4.1.1. projektēšanā: ievērojot VBN 36. un 38.punktu apakšpunktos noteiktās prasības un speciālajos būvnoteikumos noteiktās prasības;

5.4.1.2. būvdarbu vadīšanā: ievērojot VBN 100.punkta apakšpunktos noteiktās prasības;

5.4.1.3. būvuzraudzībā: ievērojot VBN 125.punkta apakšpunktos noteiktās prasības.

5.4.2. Speciālajos būvnoteikumos noteiktās prasības attiecīgajiem speciālistiem.

Par sūdzībām vai apelācijām tiek uzskatītas rakstiski noformētas un LDzB SC iesniegtās sūdzības un apelācijas.

Pretenziju, sūdzību, apelāciju iesniedzējs ar iesniegumu par lietas būtību griežas LDzB SC. Tās tiek reģistrētas sūdzību žurnālā un nodotas SC izpilddirektoram lēmuma pieņemšanai. SC izpilddirektors nosaka tālākās rīcības un nozīmē pretenzijā, sūdzībā neiesaistītu darbinieku pretenzijas, sūdzības izskatīšanai un atbildes sagatavošanai. Žurnālā tiek reģistrēti visi ar pretenzijas, sūdzības izskatīšanu saistītie dati.

Ja pretenzija, sūdzība saistīta ar SC darbību, atbilde tiek dota nedēļas laikā.

pretenzijas, sūdzības izskatīšanai nav nepieciešama papildus pasākumu veikšana un analīze, atbilde tiek sniegta divu nedēļu laikā.

Ja pretenzijas, sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildus pasākumu veikšana un analīze, atbilde tiek sniegta mēneša laikā.

Ja pretenzija saistīta ar sertificētā specialista darbību tad: SC izpildirektors ziņo par sūdzības saturu atbilstošās nozares grupas vadītājam, telefoniski informē un pieprasa paskaidrojumu no apsūdzētā speciālista, sasauc atbilstošās nozares speciālistu sanāksmi, lai tā iepazītos ar sūdzību un apsūdzētās personas paskaidrojumu un pieņemtu lēmumu.

Attiecībā pret apsūdzēto sertificēto speciālistu var tikt pieņemti lēmumi: brīdinājums, sertifikāta darbības vai sertificētās jomas apturēšana, sertifikāta vai sertificētās jomas anulēšana, atkārtota profesionālās darbības apliecināšana eksāmenā.

Ja pieņemtais lēmums ir: brīdinājums, tad, tiek sagatavots atzinums par būvspeciālista rīcības neatbilstību labai profesionālai praksei, kompetencēm, prasmēm un zināšanām.

Sertifikātu darbības apturēšanas, anulēšanas un atjaunošanas kārtība noteikta MK noteikumu Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” VI nodaļā un Sertificēšanas shēmas noteikumu punktos 37.,38.,39.,40.,41.,42. aprakstīts kādos gadījumos var veikt šādas darbības.

Ja pieņemtais lēmums ir: atkārtota profesionālās darbības apliecināšana eksāmenā: tad, kvalitātes vadītājs/sekretāre rakstot atzinumu uzaicina speciālistu trīs mēnešu laikā nokārtot pārbaudījumu.

Pēc lēmuma pieņemšanas SC izpilddirektors rakstiski paziņo pretenziju vai sūdzības iesniedzējam un apsūdzētajam specialistam par pieņemto lēmumu. Ja pieņemtais lēmums ir „sertifikāta anulēšana”, tad SC izpilddirektors mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas, ja nav iesniegta apelācija no vienas vai otras puses, ziņo EM sertificēto speciālistu reģistram par sertifikāta anulēšanu. Atbildi paraksta SC izpilddirektors. Ja pieņemtais lēmums ir “atkārtota profesionālās darbības apliecināšana eksāmenā”, tad sertificētais speciālists tiek uzaicināts tuvākā mēneša laikā uz eksāmenu.

Apelācija

Ja pretenzijas sniedzējs vai apsūdzētais nav apmierināts ar SC sniegto atbildi, viņš var griezties pie: LDzB priekšsēdētāja, ja sūdzība saistīta ar Sertificēšanas centra vadītāja nepieņemamu rīcību vai bezdarbību; Konsultatīvajā padomē (KP), ja sūdzība saistīta ar noteiktajām profesionālās kvalifikācijas vai kompetences prasībām sertificētajiem speciālistiem, vai SC darbības politikas vai personāla rīcību.

LDzB priekšsēdētājs, KP izskata pretenzijas un sniedz atbildi divu nedēļu laikā pretenzijas sniedzējam, ja nav nepieciešama papildus pasākumu veikšana un analīze. Ja pretenzijas izskatīšanai ir nepieciešama papildus pasākumu veikšana un analīze, atbilde tiek sniegta mēneša laikā.

Ja kāda no pusēm nav apmierināta ar KP vai LDzB priekšsēdētāja lēmumu, tā rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanā noteikto kārtību.

Informācija par pretenziju un sūdzību izskatīšanas rezultātiem tiek sniegta KP sanāksmēs un kalpo kā pamats korektīvo vai preventīvo pasākumu veikšanai.

Visa saistītā informācija tiek apkopota vadības pārskatā.

LDzB SC pieņemtos lēmumus mēneša laikā var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

PASTĀVĪGAM DARBAM LATVIJĀ REGLAMENTĒTAJĀS JOMĀS
Lai ārzemju speciālists saņemtu sertifikātu pastāvīgam darbam Latvijā reglamentētajās jomās (skatīt sadaļu šajā lappusē "Sertificēšanas shēma valsts reglamentēto jomu būvspeciālistiem") LDzB SC jāiesniedz:
- AIC apliecināts augstākās izglītības dokuments,
- Iesniegums, kurā norādīta vēlamā sertificējamā joma (skatīt sadaļu šajā lappusē "Sertificēšanas shēma valsts reglamentēto jomu būvspeciālistiem"),
- sertificējamai jomai atbilstošs darbu saraksts ar pieredzi vismaz 3 gadu garumā,
- darbu sarakstā minētās prakses apstiprinājums (Līgums, Rīkojums, utml).

PASTĀVĪGAM DARBAM LATVIJĀ NEREGLAMENTĒTAJĀS JOMĀS
Lai ārzemju speciālists saņemtu sertifikātu pastāvīgam darbam Latvijā nereglamentētajās jomās LDzB SC jāiesniedz:
- īslaicīgā pakalpojuma Deklarācija,
- Iesniegums, kurā norādīta vēlamā sertificējamā joma (skatīt sadaļu šajā lappusē "Sertificēšanas shēma valsts nereglamentēto jomu būvspeciālistiem"),
- sertificējamai jomai atbilstošs darbu saraksts ar pieredzi vismaz 3 gadu garumā.

ĪSLAICĪGAM DARBAM LATVIJĀ REGLAMENTĒTAJĀS JOMĀS
Lai ārzemju speciālists saņemtu sertifikātu īslaicīgam darbam Latvijā reglamentētajās jomās LDzB SC jāiesniedz:
- Īslaicīgā pakalpojuma Deklarācija,
- Iesniegums, kurā norādīta vēlamā sertificējamā joma (skatīt sadaļu šajā lappusē "Sertificēšanas shēma valsts reglamentēto jomu būvspeciālistiem"),
- sertificējamai jomai atbilstošs darbu saraksts ar pieredzi vismaz 3 gadu garumā,
- darbu sarakstā minētās prakses apstiprinājums (Līgums, Rīkojums, utml).

ĪSLAICĪGAM DARBAM LATVIJĀ NEREGLAMENTĒTAJĀS JOMĀS
Lai ārzemju speciālists saņemtu sertifikātu īslaicīgam darbam Latvijā reglamentētajās jomās LDzB SC jāiesniedz:
- Īslaicīgā pakalpojuma Deklarācija,
- Iesniegums, kurā norādīta vēlamā sertificējamā joma (skatīt sadaļu šajā lappusē "Sertificēšanas shēma valsts nereglamentēto jomu būvspeciālistiem"),
- sertificējamai jomai atbilstošs darbu saraksts ar pieredzi vismaz 3 gadu garumā.